موعظه در روز یکشنبۀ پنطیکاست 

 

 

 

 

(اعمال رسولان 1:2-11 و یوحنا 7: 37-52، 8: 12)

این شادی عظیمی است که ما ارتدوکس ها امروز، از طریق نزول روح القدس، ایجاد کلیسای مسیح بر روی زمین؛ یک کلیسای واحد، مقدس، جامع و رسولی، را جشن می گیریم. خداوند قبل از مصائب خود به شاگردانش گفته بود: "وقتی من بروم، تسلی دهنده (روح القدس) را نزد شما می فرستم" (يوحنا 16: 7). "و تسلی دهنده، یعنی روح القدس ... همه چیز را به شما تعلیم خواهد داد و آنچه که من به شما گفته ام، به یاد شما خواهد آورد" (یوحنا 14: 26). پس از قیام مقدس خود، مسیح به شاگردان خود گفته بود: منتظر آن وعده پدر باشید تا برآورده شود، که من به شما گفته ام ... لیکن بعد از اندک ایامی شما به روح القدس تعمید خواهید یافت اعمال 1: 4 -5) و "هنگامی که روح القدس بر شما میآید، قوت خواهید یافت" (آیه 8).

همه آنچه که مسیح به شاگردان خود گفته بود، پنجاه روز پس از قیام او انجام شد. همانطور که ما از قرائت اعمال رسولان شنیدیم، در روز پنطیکاست، رسولان، مادر خداوند، و همه کسانی که پیرو مسیح بودند و تا آخر به او وفادار باقی ماندند، در یک مکان جمع شدند. آنجا حدود 120 نفر با هم بودند. ناگهان یک صدای بسیار بلند شنیده شد. "سپس زبانه های منقسم شده، مثل زبانه های آتش به ایشان ظاهر گشته، و بر هر یک از ایشان قرار گرفت. و سپس همه آنها از روح القدس پر گشتند" (اعمال 2: 3-4). بنابراین در بدن خدا-انسان گونۀ کلیسا، که عیسی مسیح با مصلوب شدن و قیام خود ایجاد کرده بود، روح القدس از آسمان نازل شد تا به عنوان روح زندگی بخش کلیسا باقی بماند.

 کلیسا یک بدن تشکل یافتۀ خدا-انسان گونه است. بخش قابل رویت کلیسا از رسولان مقدس با 120 نفر دیگری تشکیل شده است که همانطور که دیدیم، اولین کسانی بودند که روح القدس را دریافت کردند. همچنین، 3000 نفری که موعظۀ رسولان را شنیدند، به مسیح ایمان آوردند و در همان روز تعمید گرفتند. و پس از آن، تمام کسانی که تعلیم یافته اند، به خدای سه گانه (تثلیث مقدس) ایمان آوردند، تعمید یافتند و اعضای وفادار کلیسا در سراسر جهان در طول اعصار باقی ماندند.

بخش غیر قابل رویت کلیسا، خدای تثلیث همراه با تمام مرتبه های قدرت های روحانی فرشته ای است. به ویژه خداوند ما عیسی مسیح به عنوان سر و بدن کلیسا و همچنین روح القدس، که روح کلیسا است.

روح القدس "نظم کامل را در نهاد کلیسا ایجاد می کند"(Vespers Stichera). تمام آیین مقدس کلیسا توسط خدای تثلیث از طریق فیض روح القدس انجام می شود. به عنوان مثال، کشیش به خدای پدر دعا می کند:

      در طی تعمید مقدس: "پدر، این آب را از طریق فیض روح القدس خود، تقدیس کن".

      در طی تدهین مقدس: " روح القدس خود را بفرست و این روغن را تقدیس کن".

      در تقدیس کردن کلیسا: "پدر، با فیض روح القدس خود این کلیسای جدید را تقدیس کن".

     روح القدس حقیقتاً می آید و آیین مقدس را به انجام می رساند. در عین حال، روح القدس با تمام انرژی های الهی خود، از طریق آیین مقدس و از طریق تمام سرویس های مقدس کلیسا، به ما می آید. بدین ترتیب بدن ما معبد روح القدس می شود (اول قرنتیان 6: 19). روح القدس ما را تقدیس می کند، ما را روشن می کند، ما را تقویت می کند و ثمراتش را به ما می دهد، همانطور که پولس رسول آنها را در رسالۀ خود شرح می دهد: "ثمرات روح القدس، محبت، شادی، صلح، حلم و مهربانی، نیکویی، وفاداری، تواضع و پرهیزکاری است "(غلاطیان 5: 22)

برادران و خواهران عزیز، می توانیم با خیال راحت بگوییم که زندگی کلیسا و هر ایماندار را روح القدس اداره و هدایت می کند. به همین دلیل است که سرویس های مقدس کلیسا با دعا به روح القدس شروع می شوند: "ای شاه آسمانی، تسلی دهنده، روح حقیقت ... بیا و در ما ساکن شو". درست در عرض چند دقیقه دیگر، ما به منظور دعا کردن به تثلیث مقدس زانو خواهیم زد بنابراين، بیایید از عمق قلب هایمان خواهش کنیم كه روح القدس به طور مداوم در سراسر زندگی مان، به منظور تقویت ما در مبارزات روحانی و تقدیس ما، در قلبهایمان باقی بماند. آمین.

~  متروپولیتن پیسیدیه اسقف ساتیریوس

ترجمه از: خادم خدا