سرود آکاتیست


 

 

 

"شاد باش گل رز محو ناشدنى

شاد باش، تنها کسی که سیب محو ناشدنى را جوانه زد

شاد باش، رايحه معطر بدنيا آورنده پادشاه همه

شاد باش، ای عروس هميشه باكره ، نجات جهان"

 

  مقدمه

سرود آكاتيست یک شعر عمیق سرسپردگى است ، که ستایش های مادر مقدس و مریم هميشه باكره را می خواند. این یکی از محبوب ترین خدمات در کلیسای ارتدوكس است. این آهنگ در شهر امپراطوری كونستانتينوپل ، "شهر باكره" ، توسط قديس رومانوس ملودیست ساخته شده است، که در سال 556 آراميد. سرود آكاتيست در زندگی عبادی کلیسا چنان محبوبیت داشته است که بسیاری از سرودهای دیگر با پیروی از قالب آن نوشته شده اند. اینها شامل آكاتيست ها به خداوند ما عیسی مسیح ، به صلیب مقدس و به بسیاری از قديسين است.

سرود آكاتيست شامل ستایشهایی است که خطاب به مادر خدا خوانده می شود ، و با تهنيت فرشته مقرب جبرئيل آغاز می شود: "شادی باش". همانطور که این سرود خوانده می شود ، همه وقایع مربوط به تجسم خداوند ما برای تفکر ما از برابر ما می گذرد. فرشته مقرب جبرئیل تعجب می کند از خود خالی شدن الهی و تجدید خلقت که وقتی مسیح در رحم باكره ساكن می شود ، رخ خواهد افتاد. يحيى تعميد دهنده متولد نشده نبوتاً شاد می شود. چوپانان مسیح را به عنوان یک بره بی عیب و نقص می شناسند و شاد می شوند که در باكره " زمینيان به گروه هاى کر آسمان ها می پیوندند". مجوسيان كه نور ستاره را دنبال می کنند ، او (باكره) را برای آشکار کردن نور جهان ستایش می کنند.

کلمه "آكاتيستوس" به معنای "ننشستن" است ، یعنی ایستاده ؛ به طور معمول تمام شرکت کنندگان هنگام خواندن آكاتيست مى ایستند. این سرود از 24 قطعه تشکیل شده است ، که به ترتیب حروف الفبا یونانی مرتب شده اند. قطعات بين بلند و کوتاه متناوب هستند. هر قطعه کوتاه به نثر نوشته شده و با خواندن "هللوياه" پایان می یابد. هر قطعه طولانی تر با بندگردان: "شاد باش ، اى عروس هميشه باكره"، به پايان مى رسد.

قسمت اول این سرود در مورد بشارت به مریم باكره توسط فرشته است. این امر تعجب مریم از این خبر ، دیدار او با اليزابت و شک و تردیدهای يوسف در مورد بی گناهی او را توصیف می کند. قسمت دوم درباره تولد مسیح ، پرستش چوپانان و مجوسيان ، فرار به مصر و ملاقات قديس شمعون در معبد است. در قسمت سوم این سرود توجه ما را به تجدید دنیا با آمدن مسیح و حیرت فرشتگان و خردمندان از دیدن تجسم پسر خدا معطوف می کند. قسمت چهارم و آخرین قسمت بار دیگر غزل و بلاغت شعر ارزيابى مریم باكره است ، که شاعر او را با زیباترین صفت ها آراسته می کند و از وى می خواهد تا ارائه شعری او را بپذیرد و برای نجات نژاد بشر از گناهان زمینی شفاعت کند.

رعایت سرود آكاتيست توسط مسیحیان ارتدوكس

در چهار جمعه اول روزه بزرگ در هنگام خدمت كامپلين کوچک ، سرود آكاتيست به ترتیب زیر مشاهده می شود:

سرودن نه قصیده یا کانن.

سرودن کنتاکیون به همراه بخور دادن.

سرودن قسمت اول قطعات در جمعه اول ، قسمت دوم در جمعه دوم ، قسمت سوم در جمعه سوم و قسمت چهارم در جمعه چهارم، توسط كاهن.

سرودن کنتاکیون به همراه بخور دادن.

تکریم شمايل با سرودن تئوتوكيون قبل از خاتمه خدمات كامپلين.

در اولین جمعه ، كاهن انجیل آن روز را می خواند (یوحنا 15: 1-7). در جمعه پنجم روزه بزرگ ، خدمات کامل به ترتیب زیر مشاهده می شود:

تروپاریون شنبه آکاتیست سه بار سراييده می شود.

قسمت اول سرود خوانده می شود.

قصیدهای اول و سوم کانن سراييده می شوند.

کنتاکیون با بخور دادن سراييده می شود.

قسمت دوم سراييده می شود.

قصيده هاى چهارم ، پنجم و ششم سراييده می شوند و به دنبال آن کنتاکیون با بخور دادن اجرا می شود.

قسمت سوم سراييده می شود.

قصيده های هفتم ، هشتم و نهم سراييده می شوند و به دنبال آن کنتاکیون و بخور دادن اجرا می شوند.

قسمت چهارم سراييده می شود. در پایان قطعه 24 ، سرود جشن آیه اول قطعه اول را می خوانند: "یک فرشته مقرب فرستاده شد". . .سپس کل قطعه را ادامه می دهند.

کنتاکیون با بخور دادن سراييده می شود و به دنبال آن شمايل مادر مقدس خدا با سرودن تئوتوکیون تكريم می شود.

سرودهاى آكاتيست

كونتاكيون (پلاگال تن چهارم)

ای سردار قهرمان، ای تئوتوکوس، مادر خدا، ما ایمانداران به نشانۀ قدردانی برای آزاد شدن‌مان از مصیبت، مژدگانی پیروزی تقدیمت می‌کنیم. اما چون تو قدرتی مغلوب‌ناشدنی داری، ما را از انواع خطرها برهان تا نزدت فریاد برآوریم: شاد باش، اى عروس همیشه باکره.

تئوتوکیون (تن سه)

اای تئوتوکوس ، با دیدن زیبایی بكارت تو ، و پاكدامنى عفت تو كه چنان درخششى نشان داد، جبرئيل حيرت زده به تو چنين فرياد زد: چه بايد به عنوان یک ثناى شایسته به تو ارائه دهم؟ چه بايد تو را خطاب کنم؟ من حيرت زده و مبهوت هستم. بنابراين طبق دستور، به تو فریاد می زنم: شاد باش، ای دوشيزه سرشار از فيض!

قرائت انجیل (فقط جمعه اول خوانده مى شود)

یوحنا 15: 1-7:

خداوند فرمود: "من تاک حقیقی هستم و پدر من باغبان است. هر شاخه اى در من که میوه نیاورد، آن را دور میسازد و هرچه میوه آرد آن را پاك میکند تا بیشتر میوه آورد. الحال شما به سبب کلامی که به شما گفته ام پاک هستید. در من بمانید و من در شما. همچنان كه شاخه از خود نمى تواند میوه آورد اگر در تاک نماند، همچنین شما نیز اگر در من نمانید. من تاک هستم و شما شاخه ها. آنکه در من می ماند و من در او، میوه بسیار می آورد زیرا که جدا از من هیچ نمی توانید كرد. اگر کسی در من نماند، مثل شاخه بیرون انداخته میشود و می خشكد و آنها را جمع کرده، در آتش مى اندازند و سوخته میشود. اگر در من بمانید و کلام من در شما بماند، آنچه خواهید بطلبيد که برای شما خواهد شد. 

متن آكاتيست به مادر خدا