موعظه متوقف نخواهد شد

 

 

 

 

" بروید در معبد بایستید، و سخن کامل این حیات را به مردم بگویید." ( اعمال 5:  20)

 

از چه كسانی باید این انتظار را داشت، عزیز! افراد بی سواد و کسانی که به مدرسه و دانشگاه نرفته بودند ـ مردمی که دنیا به آنها توجه نمی کرد ـ چطور اتفاق افتاد که این مردم فقیر و ضعیف ، رسولان ، کسانی که جمعۀ صلیب از ترس پنهان شدند و جرأت نکردند بیرون بروند و مسیح را در معبد ملاقات کنند، در عموم ظاهر شده و مسیح را با قدرت موعظه کردند؟ چگونه ترسو ها شجاع و بی باک شدند؟ چطور آن مردم بی سواد، سخنور و حکیم شدند؟ چگونه این تغییرات صورت گرفتند؟ این را نمیتوان توضیح داد مگر اینکه ما این واقعیت را بپذیریم که دو اتفاق بزرگ زندگی آنها را تحت تأثیر قرار داد. یکی رستاخیز مسیح بود، و دیگری نزول روح القدس. رسولان، مسیح را که از قبر برخاست با چشم خود دیدند. آنها کاملاً به مسیح ایمان آوردند. در وجود آنها ابداً شک نبود. سپس در تحقق وعدۀ مسیح ، آنها " قدرت از بالا " یا روح القدس را دریافت کردند. و خرگوش ها به شیرها مبدل شدند. " چنین است تغییر در دست راست خدا."

 

امروز ما در برگزیدۀ  موعظات انجام شده توسط رسولان ، موفقیّت انجیل مسیح را می بینیم. انجیل تا به حال هرگز مؤفقیتی به اندازه ای که در ایام رسولان داشته را کسب نکرده است. آیا نمی بینید؟ افرادی که منشاء کفر مردم بودند ـ مردمی که از مسیح متنفر بودند و در جمعۀ صلیب با هم فریاد می زدند : " مصلوبش کن ، مصلوبش کن " ـ آنها موعظات رسولان را شنیدند، صدها و هزاران نفر توبه کردند و تعمید گرفتند.

 

رشد کلیسای اولیه یکی دیگر از رویدادهای معجزه آسا است. برای چه ما متحیرِ دلیل رشد شگفت انگیز کلیسای اولیه هستیم؟ این به موجب موعظات رسولان است، موعظاتی که همچون آتش از دهان آنان خارج می شد، قلبهای یخ زده را روشن و گرم می ساخت. افرادی که آنها را می شنیدند، می فهمیدند که رسولان به آنچه که موعظه می کردند اعتقاد داشتند و آماده بودند تا آخرین قطرۀ خون خود را برای مسیح بریزند. بدون موعظات رسولان، آیا کلیسا رشد می کرد؟ موعظه نَفَسِ کلیسا است ـ نه فقط هر نوع موعظه ای، بلکه از نوع موعظۀ واعظان حقیقی انجیل ، آنانی که ایمان آورده و آماده هستند تا هر فداکاری را انجام دهند.

 

بنابراین اکنون می دانیم که علت اصلی رشد و پیشرفت کلیسای اولیه، موعظۀ رسولان بود. اما چیز دیگری به رشد و پیشرفت کلیسا کمک کرد و آن معجزات رسولان بود. همانطوریکه آموزۀ رسالۀ امروز می گوید : " و آیات و معجزات عظیمی از دستهای رسولان در میان قوم به ظهور می رسید." ( اعمال 5: 12) چه معجزاتی؟ هر کجا که رسولان در عبور از اورشلیم روی می کردند، مردم بیماران را بر تختشان آورده و در خیابان ها و میادین شهر منتظر می بودند. آنها منتظر رسیدن رسولان بودند. رسولان قدرت بسیار زیادی برای درمان بیماران داشتند که فقط کافی بود سایۀ پطرس بر آنها بیافتد و آنها شفا یابند. حتی بیمارانی که در شهرها و روستاهای همسایه و حتی کسانی که توسط ارواح شریر تسخیر شده بودند، با قدرت معجزه آسای رسولان درمان می شدند. به این ترتیب موعظۀ رسولان، همراه با معجزاتی که انجام می دادند، درخشندگی بی سابقه ای داشت و مردم را ملزم به توبه و ایمان می ساخت. آه ، اگر فقط واعظان امروز قدرت انجام معجزات را می داشتند! 

 

پیشرفت انجیل و گسترش سریع کلیسا موجب اضطراب فراوانی شد. مقامات یهودی قطعاً خوشحال نبودند. آنها مسیح را کشتند،  فکر کردند که با انجام این کار موعظات دردسر ساز متوقف خواهد شد. اما پس از مرگ و قیام مسیح، موعظه متوقف نشد، بلکه با مؤفقیّتی عظیم ادامه یافت. مقامات یهودی انتظار اين را نداشتند و خشمگین شدند. آنها رسولان را دستگیر و زندانی کردند، آنها فکر می کردند که این عمل، نام مسیح  را خاموش می کند. اما دوباره آنها اشتباه کردند، معجزۀ جدیدی رخ داد : خدا مداخله کرد. یک فرشته درون زندان، درِ زندان را باز کرد و به رسولان گفت : " بروید در معبد بایستید، و سخن کامل این حیات را به مردم بگویید." این بدان معنی است که فرشته به آنها گفت :" بروید در آنجا که موعظه می کردید، بی باکانه و شجاعانه بایستید و سخنانی که حیات را به روح های مرده باز می گرداند، به مردم موعظه کنید." بله فرشته تأکید می کند، به مردم. به این  معنی که اگر رهبرانی که دارای قدرت و مملو از خودخواهی و غرور هستند نمی خواهند موعظات را بشنوند، تحت تأثیر انکار یا ترس از آزار و اذیّت آنان قرار نگیرید. با مردم ، زنان و مردان ، جوانان و سالخوردگان سخن بگویید. افرادی وجود دارند که خودخواه نیستند و می خواهند موعظات را بشنوند. موعظۀ مسیح که بزرگترین موعظۀ جهان است، برای افرادی که از شنیدن موعظه های کسل کنندۀ  کتاب مقدسی فریسیان و صدوقیان خسته شده اند اگر کمک نکند، ایجاد انگیزه می کند. 

 

" بروید در معبد بایستید، و سخن كامل این حیات را به مردم بگویید." این صدای فرشته از میان قرن ها عبور کرده و به ما می رسد. این همچنین امر به واعظان و رسولان امروزِ مسیح است، چرا که موعظه متوقف نخواهد شد. هیچ کس نمی تواند آنرا متوقف کند، همانطوریکه هیچ کس نمی تواند آبهای خروشان رود را با حصارها متوقف سازد. رودخانه، حصار را در هم می شکند و راه خود را ادمه می دهد. قصد رودخانه، جریان است. کلام خدا نیز با هدف جریان دارد. بله، کلام خدا اجرا خواهد شد؛ در تمام دوران و تمام قرن ها موعظه خواهد شد. آن، برکات الهی را در هرکجا جاری می سازد و معجزات عظیمی انجام می شود. ناخالصی های روحانی و مکان های خشک و بی آب، از فیض خداوند به باغهای استثنائی تبدیل می شوند. 

 

ای اسقفان ، کشیشان ، الهی دانان و واعظان ارتدوكس : بشنوید آوای فرشته را و با اعتقادی قهرمانانه، انجیل را به مردم موعظه کنید.

 

  

ترجمه از: خادم خدا