اراده خدا چیست؟

 

 

 

 

   من ارادۀ او را نمی دانم ...

 اراده خدا چیست؟ همیشه و هر زمان، برخی افراد می پرسند: "اما، اراده خدا چیست؟ من ارادۀ خدا را نمی دانم." چه چیزی را نمی دانید؟ مثلا شما نمی دانید کمی بیشتر از آنچه الان هستید، باید دعا کنید؟ آیا واقعا لازم است کسی این را به شما بگوید؟ آیا شما نمی دانید که نماز کوچک شما باید با تمام قلب شما انجام شود؟ آیا شما نمی دانید که نباید پشت سر کسی حرف بزنید، نباید صحبتی کنید که کسی را ناراحت کند؟ آیا شما نمی دانید که باید به او کمک کنید؟ آیا شما نمی دانید که باید او را ببخشید؟ شما باید او را تحمل کنید؟ باید او را دوست داشته باشید؟ و باید برای او دعا کنید؟ آیا شما نمی دانید که باید صبور باشید؟ و اینکه شما نباید عصبانی شوید؟

 

آنچه را که می دانید انجام دهید. و خدا، که به طور دائم تمایل صادقانه شما را برای دانستن ارادۀ خود می بیند، راهی برای روشن کردن شما که آنچه نمیدانید را در هر زمان بیابید، مهیا می کند.

 

به طور مداوم شروعی جدید داشتن، به این معنی نیست که ما چیزهای غیر منتظره را انجام بدهیم. بلکه، ما چیزهایی را که می دانیم انجام خواهیم داد، چیزهای آشنا را انجام می دهیم، اما با روحی دیگر، و حالتی دیگر. همانطور که ما تمام مسئله را بررسی می کنیم، آن را درک خواهیم کرد و امروز و روز بعد شروع جدیدی خواهیم داشت، فردا و روز پس از آن، و این هرگز پایان نمی یابد. هرگز کسی خسته نخواهد شد و نخواهد گفت: "من از شروع کردن خسته ام". برعکس، هر روز درون خودتان برای انجام این کار ضرورتی احساس می کنید. و این شاهدی، نشانه ای، اثباتی از گفتۀ من خواهد بود که، یک بخش دیگر از نیمه آگاه شما، یک بخش دیگر از ناخودآگاه شما، از لایۀ زیرین تیره بیرون آمده و اکنون تحت کنترل شماست. در این وضعیت شما آن را تحت فیض خدا قرار دهید، حتی آن تقدیس می شود. هر آنچه شر است، هرچیزی که تیره است، و از بین رفته است توسط فیض تصفیه می شود و فقط روح خالص شما باقی می ماند.

 

و بنابراین، هر لحظه خاص، در هر مورد خاص، به یاد آورید که شما شروع کرده اید و دوباره خود را به خدا سپرده اید - به عنوان اینکه بخشی کنترل نشده از نیمه آگاه شما بیرون آمده، که در عین حال اکنون میتواند در کنترل شما باشد - شما نباید بگذارید این بخش شما را مغلوب کند و آنچه را که شما خواستار انجام آن هستید، انجام ندهید. اما بعد چه؟ شما کاری را انجام دهید که یک قدیس انجام می دهد، همان کاری که آن ساعت مسیح به شما می گوید انجام دهید.

 به این ترتیب، در هر لحظه شما در داخل اراده خدا قرار دارید و نه ارادۀ خودتان.

 

~ آرحیماندریت سیمون کارگیوپولوس

 

 

ترجمه از: خادم خدا