Öz Ortodoksluk doktrinleri ve emanetleri

ÏRTODOKS KILISESI'NDE ÊUTSAL GIZEMLER & DUALAR

 

YAĞ SÜRME GİZEMİ

Kaynak: orthodox wiki ve oca.org

 

 

Mesih dünyamıza “insanların hastalıklarını ve zayıflıklarını taşımak” için gelmişti. O’nun Tanrısal Mesihliğinin işaretlerinden biri de hastaları iyileştirmekti. Mesih’in kendisi Kutsal Ruh aracılığıyla Kilise’de bulunduğu için, hastalara şifa verme gücü de Kilise’de bulunmaktadır.

Hastalara yağ sürme gizemi, Kilise’nin şifa için ettiği özel dua olarak nitelendirilebilir. İnanlıların imanı yeterince güçlüyse ve Tanrı isterse, Rabbin hasta olan kişileri iyileştirebileceğine inanmak için her türlü sebep vardır.

Birçok cin kovdular; birçok hastayı, üzerlerine yağ sürerek iyileştirdiler. (Markos 6:13)

İçinizden biri hasta mı? İnanlılar topluluğunun ihtiyarlarını çağırtsın, Rab'bin adıyla üzerine yağ sürüp onun için dua etsinler. İmanla edilen dua hastayı iyileştirecek ve Rab onu ayağa kaldıracak. Eğer hasta günah işlemişse, günahları bağışlanacak. Bu nedenle, şifa bulmak için günahlarınızı birbirinize itiraf edin ve birbiriniz için dua edin. (Yakup 5:14-16)

Hastalara yağ sürme gizeminin Ortodoks geleneğindeki uygulamasında dualara katılım için mümkün olduğunca çok sayıda imanlı toplanır. Tören; yedi ruhaniyi, Yeni Antlaşma mektuplarından ve İncil’den yedişer okumayı, yedi duayı ve bu gizem için özel olarak kutsanmış yağın hastaya yedi kez sürülmesini gerektirir. Gizemi her zaman bu şekilde uygulamak mümkün olmasa da normal prosedür, mümkün olduğunca çok sayıda din adamı ve imanlı toplamaktır.

Hastalara yağ sürme gizeminin öncelikli amacı şifa ve günahların affıdır. Fiziksel iyileşmenin yaşanması her zaman Tanrı’nın isteği olmayabileceği için bu gizemin temel bağlamı Mesih’in, “Tanrı’nın dilediğinin gerçekleşmesi” yolundaki duasıdır. Ayrıca, bu gizemin uygulanma amacı, kişinin çektiği acıların hasta bedene yağ sürülmesi aracılığıyla kutsanıp Mesih’in acılarıyla birleştirilmesidir. Bu sayede bedenin yaraları kutsanmış olur ve hastaya güç verilir; öyle ki çektiği acılar ruhunun ölümüne yol açmak yerine onun ebedi kurtuluşa kavuşup Tanrı’nın Egemenliğinde dirilmesini ve yaşamasını sağlasın.

Ölümün insanlar için kaçınılmaz olduğu doğrudur. Dünyada daha uzun süre kalabilmeleri için şifa aracılığıyla ölümleri ertelenen kişiler dahil herkes ölecektir. Bu yüzden, hastalığın iyileştirilmesi nihai bir hedef olmayıp araçsal bir işleve sahiptir; yani dünyada kalıp Tanrı ve insanlar için yaşama fırsatı verilen insanlara Tanrı’nın gösterdiği kayra ve merhametin işareti olmaktadır.

Bir kişinin dünyadaki yaşamının son anlarını yaşadığı anlaşıldığında, Kilise “ruhun bedenden ayrılmasına” yönelik özel dualar okur. Bu da hastalara yağ sürme gizeminin fiziksel ve zihinsel açıdan hasta kişilere uygulandığını ve sadece ölüm anında verilmediğini göstermektedir. Hastalara yağ sürme gizemi, bazen sanıldığı gibi “son dua” değildir. Yağ sürme töreninin sadece ölüm anı gibi ileri ve ağır hastalık durumlarında uygulanması ile ilgili bir kural söz konusu değildir. Hastalara yağ sürme gizemi, hastalığın doğası veya ağırlığı ne olursa olsun hasta bir kişinin ruhsal, fiziksel ve zihinsel açıdan şifaya kavuşması içindir.

Hastalara kutsal yağ sürme gizemi, Kutsal Ruh tarafından kutsanmış yağ aracılığıyla fiziksel ve ruhsal şifa sağlar.  Büyük çoğunlukla Kutsal (Büyük) Hafta içindeki Kutsal (Büyük) Çarşamba akşamı uygulanır; ancak gizemin özel olarak verildiği durumlar da yaygındır. Kilise topluluğunda bulunan ve Kilise ile bağları güçlü olan herkese ruhsal ve bedensel hastalıkların iyileşmesi için kutsal yağ sürülebilir. Bu gizem Ortodoks Kilisesi’nin 7 gizeminden biri olduğu için, Kilisede sadece Ortodoks Hristiyanlara verilebilir. 

Yağ, bedeni yenileyen ve ruhu arındıran Tanrı kayrasını insanlara ulaştırır. Tören, Yeni Antlaşma’da sözü edilen havarisel (elçisel) geleneğe dayalıdır: “İçinizden biri hasta mı? İnanlılar topluluğunun ihtiyarlarını çağırtsın, Rab'bin adıyla üzerine yağ sürüp onun için dua etsinler. İmanla edilen dua hastayı iyileştirecek ve Rab onu ayağa kaldıracak. Eğer hasta günah işlemişse, günahları bağışlanacak”. (Yakup 5:14-15)

Hastalara yağ sürülmesi, inananlara büyük rahatlık veren bir gizemdir. Tanrı’ya yükselişi sağlar ve hastanın, fiziksel sonuç ne olursa olsun, Tanrı’nın isteğini sabırla kabul etmesini diler.

Yağ Sürme Töreni

Tamamı uygulandığında tören; Eski Antlaşma Mezmurlarından, Tanrı’ya direk yakarış ilahilerinden, ve iyileşmeyi dileyen kişi için azizlerin aracılığını isteyen dualardan oluşur. Bunlar dışında yedi İncil okuması ve onlardan önce de Yeni Antlaşma yazılarından, özellikle Aziz Pavlus ve Aziz Yakup’un yazılarından, yedi parça okunur. Her bir Kutsal Kitap bölümünün okunmasının ardından din adamı, hasta kişi adına günahların bağışlanması ve yağın kutsanması için bir dua söyler. Geleneksel olarak tören yedi din adamı tarafından kutlanır; ancak din adamı sayısının yediden az olduğu durumlarda (ki genelde böyle olur) en azından bir din adamı tarafından icra edilir.

Törenin sonunda din adamı, Kilise topluluğundaki kişilerin alınlarına, gözlerine, kulaklarına, burun deliklerine, dudaklarına, göğüslerine ve ellerine haç işareti çizerek kutsal yağ sürer ve şöyle der:

“Kutsal Baba, bedenlerimizin ve ruhlarımızın hekimi, …. isimli hizmetkarını her türlü fiziksel ve duygusal ıstıraptan kurtar”. (Rus geleneği)

“Rabbimiz, Tanrımız ve Kurtarıcımız İsus Mesih’in kutsaması, …. isimli Tanrı hizmetkarının ruhunun ve bedeninin iyileşmesi için, her zaman: şimdi ve sürekli ve sonsuzluklar boyunca. Amin.” (Grek geleneği)

Bu gizem Kilise topluluğu yerine tek bir kişiye özel olarak verilirse törenin tamamı uygulanmaz; sadece birkaç dua eşliğinde hastaya kutsal yağ sürülür.

Çeviren: Theophilos

 

 

TÖRENDE OKUNAN İÍCİL OKUMALARI

 

Yakup’un mektubu 5:10-16

Kardeşler, Rab'bin adıyla konuşmuş olan peygamberleri sıkıntılarda sabır örneği olarak alın. Sıkıntıya dayanmış olanları mutlu sayarız. Eyüp'ün nasıl dayandığını duydunuz. Rab'bin en sonunda onun için neler yaptığını bilirsiniz. Rab çok şefkatli ve merhametlidir.
Kardeşlerim, öncelikle şunu söyleyeyim, ne gök üzerine, ne yer üzerine, ne de başka bir şey üzerine yemin edin. `Evet'iniz evet, `hayır'ınız hayır olsun ki, yargıya uğramayasınız.

İçinizden biri sıkıntıda mı? Dua etsin. Biri sevinçli mi? İlahi söylesin. İçinizden biri hasta mı? İnanlılar topluluğunun ihtiyarlarını çağırtsın, Rab'bin adıyla üzerine yağ sürüp onun için dua etsinler. İmanla edilen dua hastayı iyileştirecek ve Rab onu ayağa kaldıracak. Eğer hasta günah işlemişse, günahları bağışlanacak. Bu nedenle, şifa bulmak için günahlarınızı birbirinize itiraf edin ve birbiriniz için dua edin. Doğru kişinin yalvarışı çok güçlü ve etkilidir.

Luka 10:25-37

İyi Samiriyeli

Bir Kutsal Yasa uzmanı İsa'yı sınamak amacıyla gelip şöyle dedi: «Öğretmenim, sonsuz yaşamı miras almak için ne yapmalıyım?»
İsa ona, «Kutsal Yasa'da ne yazılmıştır?» diye sordu. «Orada ne okursun?»
Adam şöyle karşılık verdi: «Tanrın olan Rab'bi bütün yüreğinle, bütün canınla, bütün gücünle ve bütün aklınla sev. Komşunu da kendin gibi sev.»
İsa ona, «Doğru cevap verdin» dedi. «Bunu yap ve yaşayacaksın.»
Oysa adam kendini haklı çıkarmak isteyerek İsa'ya, «Peki, komşum kim?» dedi.
İsa şöyle cevap verdi: «Adamın biri Kudüs'ten Eriha'ya inerken haydutların eline düşmüş. Onu soyup dövmüşler ve yarı ölü halde bırakıp gitmişler. Bir rastlantı olarak o yoldan bir kâhin geçiyormuş. Adamı görünce yolun öbür tarafından geçip gitmiş. Bir Levili de o yere varıp adamı görünce aynı şekilde geçip gitmiş. O yoldan geçen bir Samiriyeli ise adamın bulunduğu yere gelip onu görünce, yüreği sızlamış. Adamın yanına gitmiş, yaralarının üzerine yağla şarap dökerek onları sarmış. Sonra adamı kendi hayvanına bindirip bir hana götürmüş ve onunla ilgilenmiş. Ertesi gün iki dinar çıkararak hancıya vermiş. `Ona iyi bak' demiş, `bundan fazla ne harcarsan, dönüşümde sana öderim.'
«Sence bu üç kişiden hangisi haydutlar arasına düşen adama komşu gibi davranmış?»
Yasa uzmanı, «Ona acıyıp yardım eden» dedi.
İsa ona, «Git, sen de öyle yap» dedi.

Romalélara Mektup 15:1-7

İmanı güçlü olan bizler, kendimizi hoşnut etmeye değil, güçsüz olanların zayıflıklarını yüklenmeye borçluyuz. Her birimiz, komşusunu ruhça geliştirmek amacıyla, komşusunun iyiliğini gözeterek onu hoşnut etsin. Nitekim Mesih bile kendini hoşnut etmeye çalışmadı. Yazılmış olduğu gibi, «Seni aşağılayanların aşağılamalarına ben uğradım.» Önceden ne yazıldıysa, bize öğretmek için, sabırla ve Kutsal Yazıların verdiği cesaretle ümidimiz olsun diye yazıldı. Sabır ve cesaret kaynağı olan Tanrı'nın, sizleri Mesih İsa'nın isteğine uygun olarak aynı düşüncede birleştirmesini dilerim. Öyle ki, Rabbimiz İsa Mesih'in Tanrısını ve Babasını birlik içinde hep bir ağızdan yüceltesiniz. Bu nedenle, Mesih sizi kabul ettiği gibi, Tanrı'nın yüceliği için siz de birbirinizi kabul edin.

Luka19:1-10

İsa ile Zakay

İsa Eriha'ya girmiş kentin içinden geçiyordu. Orada vergi görevlilerinin başı olan, Zakay adında zengin bir adam vardı. İsa'nın kim olduğunu görmek istiyor, ama boyu kısa olduğu için kalabalıktan ötürü göremiyordu. İsa'yı görebilmek için ileriye koşup bir yabani incir ağacına tırmandı. Çünkü İsa oradan geçecekti. İsa oraya varınca yukarı bakıp ona, «Zakay, çabuk aşağı in!» dedi. «Bugün senin evinde kalmam gerek.» Zakay hızla aşağı indi ve sevinç içinde İsa'yı evine buyur etti.
Bunu görenlerin hepsi söylenmeye başladı: «Gidip günahkâr birine konuk oldu!» dediler.Zakay ayağa kalkıp Rab'be şöyle dedi: «Rab, işte malımın yarısını yoksullara veriyorum. Bir kimseden haksızlıkla bir şey aldımsa, dört katını geri vereceğim.» İsa dedi ki, «Bu ev bugün kurtuluşa kavuştu. Çünkü bu adam da İbrahim'in bir oğludur. Nitekim İnsanoğlu, kaybolmuş olanı arayıp kurtarmak için geldi.»

1.Korintlilere Mektup 12: 27-31 ve 13:1-8

Sizler Mesih'in bedenisiniz, ayrı ayrı da bu bedenin üyelerisiniz. Tanrı, inanlılar topluluğunda başta elçileri, ikinci olarak peygamberleri, üçüncü olarak öğretmenleri, ardından mucize yapanları, hastaları iyileştirme gücü olanları, başkalarına yardım edenleri, yönetme yeteneği olanları ve çeşitli dillerde konuşanları atadı. Hepsi elçi mi? Hepsi peygamber mi? Hepsi öğretmen mi? Hepsi mucize yapar mı? Hepsinin hastaları iyileştirme gücü var mı? Hepsi bilmediği dillerde konuşabilir mi? Hepsi bu dilleri çevirebilir mi? Ama siz daha üstün armağanları gayretle isteyin. Şimdi de size en iyi yolu göstereyim. Eğer insanların ve meleklerin dilleriyle konuşsam, ama sevgim olmasa, ses çıkaran bir bakır ya da çınlayan bir zilden farkım olmaz. Eğer peygamberlikte bulunabilsem, bütün sırları bilsem ve her türlü bilgiye sahip olsam, eğer dağları yerinden oynatacak kadar büyük bir imanım olsa, ama sevgim olmasa, bir hiçim. Eğer bütün malımı sadaka olarak dağıtsam ve bedenimi yakılmak üzere teslim etsem, ama sevgim olmasa, bunun bana hiçbir yararı yoktur. Sevgi sabırlıdır, sevgi şefkatlidir. Sevgi kıskanmaz, övünmez, böbürlenmez. Sevgi kaba davranmaz, kendi çıkarını aramaz, kolayca öfkelenmez, kötülüğün hesabını tutmaz. Sevgi haksızlığa sevinmez, ama gerçek olanla sevinir. Sevgi her şeye katlanır, her şeye inanır, her şeyi ümit eder, her şeye dayanır. Sevgi asla son bulmaz.

Matta 10:1, 5-8

İsa on iki öğrencisini yanına çağırdı; kötü ruhları kovmak ve her hastalığı, her illeti iyileştirmek üzere onlara kötü ruhlar üzerine yetki verdi. İsa Onikileri şu buyrukla halkın arasına gönderdi: «Diğer uluslara ait yerlere gitmeyin. Samiriyelilere ait kentlerin de hiçbirine uğramayın. Bunun yerine, İsrail halkının kaybolmuş koyunlarına gidin. Gittiğiniz her yerde Göklerin Egemenliğinin yaklaştığını duyurun. Hastaları iyileştirin, ölüleri diriltin, cüzamlıları temiz kılın, cinleri kovun. Karşılıksız aldınız, karşılıksız verin.

2.Korintlilere mektup 6:16-18 ve 7:1

Kardeşler, biz yaşayan Tanrı'nın tapınağıyız. Nitekim Tanrı şöyle diyor: «Aralarında oturacağım,  aralarında yürüyeceğim. Onların Tanrısı olacağım, onlar da benim halkım olacak.»

Bu nedenle, «İmansızların arasından çıkıp ayrılın» diyor Rab.

«Murdar olana dokunmayın, ve ben sizi kabul edeceğim.»

Gücü her şeye yeten Rab diyor ki, «Size Baba olacağım,
siz de oğullarım ve kızlarım olacaksınız.» Sevgili kardeşler, bu vaatlere sahip olduğumuza göre, bedeni ve ruhu lekeleyen her şeyden kendimizi arındıralım; Tanrı korkusunda yaşayarak kutsallıkta yetkinleşelim.

Matta 8:14-23

İsa Petrus'un evine geldiğinde, onun kaynanasının ateşler içinde yattığını gördü. İsa kadının eline dokununca ateşi düşüverdi. Kadın kalkıp İsa'ya hizmet etmeye başladı.
Akşam olunca cine tutsak birçok kişiyi kendisine getirdiler. İsa onlardaki kötü ruhları bir sözle kovdu, hastaların hepsini iyileştirdi. Bu, Yeşaya peygamber aracılığıyla bildirilen şu sözün yerine gelmesi için oldu: «Zayıflıklarımızı O kaldırdı, hastalıklarımızı O yüklendi.»  İsa, çevresindeki kalabalığı görünce gölün karşı yakasına geçilmesini buyurdu. O sırada din bilginlerinden biri gelip O'na şöyle dedi: «Öğretmenim, nereye gidersen, senin ardından geleceğim.» İsa ona, «Tilkilerin ini, gökte uçan kuşların yuvası var, ama İnsanoğlu'nun başını yaslayacak bir yeri yok» dedi. Bir diğer öğrencisi İsa'ya, «Rab, izin ver de önce gidip babamı gömeyim» dedi. İsa ona, «Sen ardımdan gel» dedi. «Ölüleri bırak, kendi ölülerini kendileri gömsünler.»  İsa kayığa binince, ardından öğrencileri de bindi.

2.Korintlilere mektup 1:8-11

Kardeşlerim, Asya ilinde çektiğimiz sıkıntılardan habersiz kalmanızı istemiyoruz. Dayanabileceğimizden çok daha ağır bir yük altındaydık. Öyle ki, yaşamaktan bile ümidimizi kesmiştik. İçimizden, ölüme mahkûm olduğumuzu hissettik. Ama bu, kendimize değil, ölüleri dirilten Tanrı'ya güvenmemiz için oldu. Tanrı bizi böylesine büyük bir ölüm tehlikesinden kurtardı ve daha da kurtaracaktır. Ümidimizi O'na bağladık. Siz de dualarınızla bize yardım ettikçe, Tanrı bizi tekrar kurtaracak. Birçok kişinin duaları sonucu bize sağlanan lütuftan ötürü birçoklarının ağzından bizim için şükranlar sunulacaktır.

Matta 25:1-13

On kız benzetmesi

«O zaman Göklerin Egemenliği, kandillerini alıp güveyi karşılamaya çıkmış olan on kıza benzeyecek. Bunların beşi akılsız, beşi de akıllıymış. Akılsızlar kandillerini almışlarsa da, yanlarına yağ almamışlar. Akıllılar ise, kandilleriyle birlikte kaplar içinde yağ da almışlar. Güvey gecikince hepsini uyku tutmuş ve dalıp uyumuşlar. «Gece yarısı bir ses yankılanmış: `İşte güvey geliyor, onu karşılamaya çıkın!' Bunun üzerine kızların hepsi kalkıp kandillerini tazelemişler. «Akılsızlar akıllılara, `Kandillerimiz sönüyor, bize yağınızdan verin!' demişler. «Akıllılar, `Olmaz! Hem bize hem size yetmeyebilir. En iyisi satıcılara gidin, kendinize yağ alın' demişler. «Ne var ki, onlar yağ satın almaya giderlerken güvey gelmiş. Hazırlıklı olan kızlar, onunla birlikte düğün şölenine girmişler ve kapı kapanmış. «Daha sonra gelen öbür kızlar, `Efendimiz, efendimiz, aç kapıyı bize!' demişler. «Güvey ise, `Size doğrusunu söyleyeyim, sizi tanımıyorum' demiş. «Bu nedenle uyanık durun. Çünkü o günü ve o saati bilemezsiniz.

Galatyalılara mektup 5:22-26 ve 6:2

Ruh'un meyvesi ise sevgi, sevinç, esenlik, sabır, şefkat, iyilik, bağlılık, yumuşak huyluluk ve özdenetimdir. Bu tür nitelikleri yasaklayan yasa yoktur. Mesih İsa'ya ait olanlar, doğal benliği, tutku ve arzularıyla birlikte çarmıha germişlerdir. Ruh sayesinde yaşıyorsak, Ruh'un izinde yürüyelim. Boş yere övünen, birbirlerine meydan okuyan, birbirlerini kıskanan kişiler olmayalım. Birbirinizin yüklerini taşıyın, böylece Mesih'in yasasını yerine getirirsiniz.

Matta 15: 21-28

Kenanlı kadının imanı

İsa oradan ayrılıp Sur ve Sayda bölgesine geçti. O yöreden Kenanlı bir kadın İsa'ya gelip, «Ya Rab, ey Davut Oğlu, halime acı! Kızım cine tutsak, çok kötü durumda» diye feryat etti.
İsa kadına hiçbir karşılık vermedi. Öğrencileri yaklaşıp, «Sal şunu, gitsin!» diye rica ettiler. «Arkamızdan bağırıp duruyor.»
İsa, «Ben yalnız İsrail halkının kaybolmuş koyunlarına  gönderildim» diye cevap verdi.Kadın ise yaklaşıp, «Ya Rab, bana yardım et!» diyerek O'nun önünde yere kapandı.
İsa ona, «Çocukların ekmeğini alıp köpeklere atmak doğru değildir» dedi. Kadın, «Haklısın, Rab» dedi. «Ama köpekler de efendilerinin sofrasından düşen kırıntıları yer.» O zaman İsa ona şu karşılığı verdi: «Ey kadın, imanın büyük! Dilediğin gibi olsun.» Ve kadının kızı o saatte iyileşti.

1.Selaniklilere 5:14-23

Size yalvarırız kardeşler, boş gezenleri uyarın, yüreksizleri cesaretlendirin, güçsüzlere destek olun, herkese karşı sabırlı olun. Sakın kimse kötülüğe kötülükle karşılık vermesin. Birbiriniz ve tüm insanlar için her zaman iyiliği amaç edinin. Her zaman sevinin. Durmadan dua edin. Her durumda şükredin. Çünkü Tanrı'nın Mesih İsa'da sizin için istediği budur. Ruh'u söndürmeyin. Peygamberlik sözlerini küçümsemeyin. Her şeyi sınayın. İyi olana sımsıkı tutunun. Her çeşit kötülükten kaçının. Esenlik kaynağı olan Tanrı'nın kendisi, sizi tümüyle kutsal kılsın. Ruhunuz, canınız ve bedeniniz, Rabbimiz İsa Mesih'in gelişinde eksiksiz ve kusursuz bulunmak üzere korunsun.

Matta 9:9-13

Matta'nın öğrencilere katılması

İsa oradan geçerken, vergi toplama kulübesinde oturan birini gördü. Adı Matta olan bu adama, «Ardımdan gel» dedi. Adam da kalkıp İsa'nın ardından gitti. Sonra İsa, Matta'nın evinde sofrada otururken, birçok vergi görevlisi ve günahkâr birçok kişi gelip O'nunla ve öğrencileriyle birlikte oturdu. Bunu gören Ferisiler, İsa'nın öğrencilerine, «Sizin öğretmeniniz neden vergi görevlileri ve günahkârlarla birlikte yemek yiyor?» diye  sordular. İsa söylenenleri işitince şöyle dedi: «Sağlamların değil, hastaların hekime ihtiyacı var. Gidin de, `Ben kurban değil, merhamet isterim' sözünün anlamını öğrenin. Çünkü ben doğru kişileri değil, günahkârları çağırmaya geldim.»

 

15-11-2011 tarihinde yazéldé.

16-4-2014 tarihinde güncellenmiştir.

SAYFA BAŞINA DÖN