Öz Ortodoksluk doktrinleri ve emanetleri

マRTODOKS KILISESI'NDE ハUTSAL GIZEMLER

ÇİFTE BAYRAM

KUTSAL VAFTİZ TÖRENİNİN 
TÜRKÇE  METNİ

 

 

Baba地ın ve Oğul置n ve Kutsal Ruh置n adıyla, Âmin

Kutludur Tanrımız; şimdi, her zaman ve sonsuza kadar. Âmin 

Papaz, vaftiz edilecek kişinin başı üzerine elini koyup şöyle der:

Rabbe dua edelim: Merhamet eyle  ya Rab 

Ey doğruluğun Tanrısı olan Rabbim,senin ve biricik Oğlu地un ve Kutsal Ruhunun adı ile elimi kulun (.)置n üzerine koyuyorum.O ki senin kutsal adına sığınmayı ve kanatların altında korunmayı hak etti.Eski aldatılmışlığı ondan uzaklaştır,Ve onu Sana olan iman,ümit ve sevgin ile doldur ki,gerçek Tanrının,yalnız Sen ve biricik Oğlun Rabbimiz İsus Mesih ve Kutsal Ruh olduğunu bilsin.Senin bütün emirlerinde yürümeyi ve Seni hoşnut eden her şeyi yerine getirmeyi ona bağışla; çünkü bir kişi böyle yaparak onlarda yaşam bulur. Onu yaşam defterine yaz ve Senin mirasının sürüsüyle birleştir; öyle ki Senin kutsal adın, sevgili Oğlun Rabbimiz İsus Mesih段n adı ve yaşam veren Ruhunun adı onda yüceltilsin. Kulakların onun yakarışlarının sesine her zaman açık olsun. Ellerinin eserleriyle ve soyuyla mutlu olmasını sağla; öyle ki yüce ve en üstün ismine secde edip onu yücelterek Seni ikrar etsin ve yaşamının tüm günlerinde sonsuza kadar Seni övsün.

Çünkü bütün göksel güçler Sana ilahi söyler ve Senindir yücelik; Baba地ın, Oğul置n ve Kutsal Ruh置n; şimdi ve her zaman ve sonsuza kadar. Âmin.

Şeytanı kovmak için ilk dua

 

Rabbe dua edelim: Merhamet eyle ya Rab 

Senin zorba yönetimini devirmek ve insanlığı kurtarmak için Dünyaya gelmiş olan ve çadırını insanlar arasında kurmuş olan Rab Tanrı seni azarlıyor, ey Şeytan, karşıt güçlere karşı Çarmıhta zafer kazanmış olan O; Güneş karardı ve yeryüzü titredi ve mezarlar açıldı ve kutsalların bedenleri dirildi. Ölümü sayesinde ölüme üstün gelmiş ve ölüm üzerinde egemenliği bulunanı, yani seni, yenmiş olan O seni azarlıyor. Yaşayan Tanrı地ın, Yaşam ağacını göstermiş olan, Kerubimlere ve ağacı korumak için her yöne dönen alev kılıcına emir veren O地un adıyla senden istiyorum. Azarlanmış şekilde çek git; çünkü denizin dalgaları üzerinde kuru toprakta yürür gibi yürümüş olan, rüzgâr fırtınalarına hükmetmiş olan, bakışı derinlikleri kurutan ve tehdidi dağları eriten aracılığıyla senden istiyorum. Çünkü şimdi sana bizim aracılığımızla emreden O壇ur. Kork ve dışarı çık ve bu yaratılmış olandan ayrıl. Bir daha geri gelme ve ne kendini onda gizle ne de onunla karşılaş, ne onda etkin ol ne de onu etkile; ne gece veya gündüz ne de sabah veya öğlen. Ancak belirlenmiş Yargı gününe kadar buradan kendi Cehennemine git. Kerubimler üzerinde oturan ve derinlikleri gözleyen Tanrı壇an, huzurunda Meleklerin, Baş Meleklerin, Tahtların, Yönetimlerin, Yetkilerin, Güçlerin, çok gözlü Kerubimlerin ve altı kanatlı Serafimlerin titrediği, huzurunda göğün ve yerin, denizin ve tüm içindekilerin sarsıldığı Tanrı壇an kork. Dışarı çık ve Tanrımız Mesih段n mühürlenmiş ve göreve yeni çağrılmış askerinden ayrıl; çünkü rüzgârların kanatları üzerinde yürüyen ve meleklerini ruhlar ve Hizmetkârlarını ateş alevi yapan aracılığıyla senden istiyorum. Dışarı çık ve bu yaratılmıştan tüm gücünle ve şeytansı elçilerinle birlikte ayrıl.

Çünkü yüceltilmiştir Baba地ın ve Oğul置n ve Kutsal Ruh置n adı; şimdi ve her zaman ve sonsuza kadar. Âmin.

Şeytanı kovmak için ikinci dua

Rabbe dua edelim.

Kutsal, dehşet verici, görkemli, eserlerinde ve kudretinde kavranmaz ve araştırılamaz olan Tanrı, senin için, ey Şeytan, sonsuz azap cezasını önceden belirlemiş olan O, biz değersiz hizmetkârları aracılığıyla senin ve tüm işbirlikçi güçlerinin gerçek Tanrımız olan Rabbimiz İsus Mesih段n adıyla yeni mühürlenmiş bu kişiden ayrılmanı emrediyor. Bu nedenle, sen en kötü, kirli, ahlaksız, iğrenç ve yabancı ruha; göklerde ve yeryüzünde tüm yetkiye sahip olan ve sağır ve dilsiz kötü ruha 釘u adamdan çık ve ona bir daha girme demiş olan İsus Mesih段n gücüyle emrediyorum. Ayrıl ve git, domuzlar üzerinde bile yetkisi bulunmayan gücünün etkisizliğinin farkına var.  İsteğin üzerine domuz sürüsüne girmeni emretmiş olanı hatırla. Emri uyarınca yeryüzünün suların üzerine kurulduğu, gökleri yaratmış ve dağları bir sırayla ve vadileri de ölçüyle sabitlemiş olan, kumları denize sınır olarak yerleştiren ve azgın sularda güvenli patikalar oluşturan, tepelere dokunup onlardan duman çıkartan, Kendisini bir giysi gibi ışıkla saran, gökleri bir perde gibi germiş olan, odalarını sularla dolduran, yeryüzünü onun sağlam temeli üzerine kurmuş olan ki yeryüzü asla yok olmayacaktır, denizin sularını çağıran ve onları yeryüzünün üzerine serpen Tanrı壇an kork. Dışarı çık ve şu anda Kutsal Aydınlanma için hazırlanmakta olan kişiden ayrıl. Rabbimiz İsus Mesih段n kurtarıcı Çarmıh acıları ve O地un değerli Bedeni ve Kanı ve O地un dehşet verici ikinci gelişi aracılığıyla senden istiyorum. Çünkü gecikmeyecek, tüm yeryüzünü yargılamak için yeniden gelecektir ve kurdun ölmediği ve ateşin sönmediği dışarıdaki karanlığa atarak seni ve tüm işbirlikçi gücünü sonsuz Cehennem ateşinde cezalandıracaktır.

Çünkü Tanrımız Mesih段ndir kudret; Baba ve Kutsal Ruh ile birlikte, şimdi ve her zaman ve sonsuza kadar. Âmin.

Şeytanı kovmak için üçüncü dua

Rabbe dua edelim.

Ey Evrenin Egemeni, İsrail段n Tanrısı, her tür hastalığı ve rahatsızlığı iyileştiren Sen, bu hizmetkârına bak, Şeytanın her işleyişini ara, yokla ve ondan uzaklaştır. Kirli ruhları azarla ve onları kov ve ellerinin eserini arındır ve yıkıcı gücünü kullanarak Şeytanı hemen hizmetkârının ayakları altında ez ve ona Şeytan誕 ve onun kirli ruhlarına karşı zafer ver; öyle ki Senden merhamet bularak Senin ölümsüz ve göksel Gizemlerine layık sayılabilsin ve Sana; Baba馳a, Oğul誕 ve Kutsal Ruh誕 yücelik atfedebilsin; şimdi ve her zaman ve sonsuza kadar. Âmin.

Dua

Rabbe dua edelim.

Sensin ey Rab ve Efendi; insanı Kendi suretinde ve benzerliğinde yaratmış ve ona sonsuz yaşam gücünü vermiş olan. Günah yüzünden düştüğünde bile onu görmezden gelmedin; ancak Mesih段nin beden alması sayesinde dünyanın kurtuluşunu sağladın. Düşmanın boyunduruğundan kurtardığın bu yaratılmışını da göksel krallığına kabul et. İncilinin ışığı onun üzerinde güneş gibi doğsun diye onun anlayışının gözünü aç. Onu düşmanın her tuzağından, kötülük ile karşılaşmaktan, gün ortası iblisinden ve kötü yanılgılardan kurtarmak için onun yaşamına bir ışık meleği ekle. 

Papaz, vaftiz edilecek kişinin üzerine üç kez üfleyip onun alnına, ağzına ve göğsüne haç işareti çizer ve şöyle der:

Onun kalbinde gizlenen ve yuvalanmış her kötü ve kirli ruhu kov ondan (3 kere). Şeytan uyarınca işleyen hile ruhunu, kötülük ruhunu, putperestlik ve her tür açgözlülük ruhunu, yalan ve her tür ahlaksızlık ruhunu. Onu Mesih段nin kutsal sürüsünün akıl ve sağduyu bahşedilmiş bir kuzusu, Senin Kilise地in şerefli bir üyesi, kutlu bir araç, ışığın çocuğu ve Senin krallığının mirasçısı yap. Öyle ki yaşamını Senin emirlerine göre sürdürmüş ve mührü kırılmadan korumuş ve giysisini lekelendirmemiş olarak krallığında azizlerinin kutluluğuna erişebilsin.

Birlikte kutlu olduğun biricik Oğlu地un kayrası, merhameti ve insanlık için sevgisi ve yine Senin pek kutsal, iyi ve yaşam veren Kutsal Ruhun aracılığıyla: şimdi ve her zaman ve sonsuza kadar. Âmin.

Papaz, vaftiz edilecek kişiyi üzerinde giysileri olmadan, çıplak ayakla ve elleri yukarı kaldırılmış halde batıya döndürür ve şöyle sorar: (üç defa)

Şeytan壇an ve onun tüm işlerinden ve ona yapılan kulluktan ve onun tüm gösterişinden vazgeçiyor musun?

Vaftiz edilecek kişi şőyle cevap verir:

Evet, vazgeçiyorum.

Ondan vazgeçtin mi?

Evet, vazgeçtim.

Öyleyse üfle ve ona tükür.

Papaz, vaftiz edilecek kişiyi elleri aşağıya indirilmiş halde doğuya döndürür ve şöyle sorar:

Mesih弾 bağlanıyor musun?

Evet, bağlanıyorum.

Mesih弾 bağlandın mı?

Evet, bağlandım.

Ve O地a inanıyor musun?

Ona Kral ve Tanrı olarak inanıyorum.

Vaftiz edilecek kişi Büyük İman Duasını (Kanununu) okur:

Büyük İman Duası

İnan駻駑 bir Tanr髓ya,Her şeye gücü yeten Baba馳a, göğün ve yerin, tüm görünen ve görünmeyenlerin Yaradan駭a. Tek Rab İsa Mesih弾, Tanr髓n駭 Oğlu地a, Tek doğana, tüm çağlardan önce Baba壇an doğana, Iş駝稚an Iş駝, Gerçek Tanr髓dan Gerçek Tanr髓ya, Doğana, yarat駘mayana, Baba ile aynı özde Olana. Tüm şeylerin O地un aracılığıyla yarat駘dğ駭a. Biz insanlar ve kurtuluşumuz için, göklerden aşağıya inene, ve Kutsal Ruh aracılığıyla Bakire Meryem壇en beden alana ve insan olana. Üstelik bizler için Pontius Pilatos döneminde çarmıha gerilene, acı çekerek ölene ve gömülene. Kutsal Yazılara göre üçüncü gün dirilene. Göklere yükselene ve Babas駭駭 sağında oturana. Dirileri ve ölüleri yargılamak için görkemle yine gelecek olana. O地un Krallğ駭駭 sonu olmayacakt駻.Kutsal Ruh誕, Rabbe, yaşam verene, Baba壇an çıkana, Baba ve Oğul ile birlikte tap駘ana ve onurland駻駘ana Peygamberler arac駘ğ騫la konuşmuş olana, Bir, kutsal, evrensel ve elçisel Kilise馳e, Onaylar駑 günahlar駭 bağşlanmas için tek vaftizi. Beklerim ölülerin dirilişini ve gelecek Çağın yaşam駭.Amin +.

Daha sonra papaz yine üç kere sorar:

Mesih弾 bağlandın mı?

Evet, O地a bağlandım.

Öyleyse O地un huzurunda eğil ve O地a tap.

Vaftiz edilecek kişi başını eğip şöyle der:

Tapıyorum Baba馳a, Oğul誕 ve Kutsal Ruh誕: özdeş ve bölünmez Üçlemeye.

Papaz Tüm insanların kurtulmasını ve Gerçeğin bilgisine kavuşmasını arzulayan Tanrı kutludur; şimdi ve her zaman ve sonsuza kadar. Âmin.

Rabbe dua edelim.

Ey Rab ve Efendi, Tanrımız, bu kulunu (isim) Kutsal Aydınlanmaya çağır ve Senin vaftizinin yüce kayrası için değerli kıl. Ondan eski insanı çıkar ve onu sonsuz yaşam için yenile. Mesih段nle birlik olması için onu Kutsal Ruhunun gücüyle doldur; öyle ki bundan böyle bedenin değil, Senin krallığının çocuğu olsun.

Birlikte kutlu olduğun biricik Oğlu地un iyiliği ve kayrası ve yine Senin pek kutsal, iyi ve yaşam veren Kutsal Ruhun aracılığıyla: şimdi ve her zaman ve sonsuza kadar. Âmin.

Duanın sonu

Yücelik olsun Sana, Tanrımız ve ümidimiz, yücelik olsun Sana.

Ölümden dirilmiş olan gerçek Tanrımız Mesih; pek kutsal Annesinin, kutsal ve şerefli Elçilerinin ve tüm azizlerinin duaları sayesinde bize acısın ve bizi kurtarsın; çünkü iyidir ve merhametlidir.

Kutsal babalarımızın duaları sayesinde Tanrımız Rab İsa Mesih bize acısın ve bizi kurtarsın. Âmin.

Papaz, beyaz giysiler içinde eline tütsüyü alır ve vaftiz kurnasının çevresini buhurlar. Sonra Kutsal İncil段 yukarı kaldırıp onunla vaftiz kurnası üzerinde haç işareti yaparak şöyle der:

Kutludur Baba地ın ve Oğul置n ve Kutsal Ruh置n krallığı; şimdi ve her zaman ve sonsuza kadar.

Koro: Âmin.

Papaz: Esenlikle Rabbe dua edelim.

Koro: Rab merhamet eyle. (Her dilekten sonra tekrarlanır.)

Papaz: Göklerden esenlik ve ruhlarımızın kurtuluşu için Rabbe dua edelim.

Tüm Dünyada barış, Tanrı地ın kutsal Kiliselerinin istikrarı ve hepsinin birliği için Rabbe dua edelim.

Bu kutsal ev için ve ona iman, saygı ve Tanrı korkusuyla girenler için Rabbe dua edelim.

Pek değerli piskoposumuz (isim) için, Mesih稚e saygıdeğer ruhbanlar ve diyakozlar için, tüm din adamları ve Kilise topluluğu için Rabbe dua edelim.

Bu su için; Kutsal Ruh置n kudreti, işleyişi ve inişiyle kutsal kılınsın diye, Rabbe dua edelim.

Onun üzerine kurtuluş kayrası ve Ürdün Nehri地in kutsaması gönderilsin diye Rabbe dua edelim.

Bu sular için; En Yüce varlık olan Üçlemenin arındırıcı işleyişi onların üzerine gelsin diye, Rabbe dua edelim.

Kutsal Ruh置n inişi sayesinde bilginin ve dindarlığın ışığıyla aydınlanabilelim diye, Rabbe dua edelim.

Bu su için; görünen ve görünmeyen düşmanların her kötü amacını savmaya hizmet edebilsin diye, Rabbe dua edelim.

Onun içinde vaftiz edilecek kişi için, çürümez krallığa layık kılınabilsin diye, Rabbe dua edelim.

Şu anda Kutsal Aydınlanmaya yaklaşan için ve onun kurtuluşu için, Rabbe dua edelim.

O, ışığın çocuğu ve sonsuz kutsamaların mirasçısı olduğunu gösterebilsin diye, Rabbe dua edelim.

Onun, Tanrımız Mesih段n ölümüyle ve dirilişiyle bir olması ve onlardan pay alabilmesi için, Rabbe dua edelim.

Bu kişi, Vaftiz giysisini ve Ruh置n azmini Tanrımız Mesih段n dehşet verici gününde lekesiz ve bozulmamış bir halde koruyabilsin diye, Rabbe dua edelim.

Bu suyun onun için yeniden doğuş yıkanması olması, günahların bağışlanmasını sağlaması ve çürümezlik giysisi olması için, Rabbe dua edelim.

Tanrımız Rabbin, yakarışlarımıza kulak vermesi için Rabbe dua edelim.

Bu kişiyi ve hepimizi her tür denenme, öfke, tehlike ve gereksinimden koruması için Rabbe dua edelim.

Bize yardım et, bizi kurtar, acı bize ve kayranla koru bizi, ey Tanrı.

Tümüyle kutsal, lekesiz, tamamen kutlu ve görkemli Hanımefendimiz Tanrı-doğuran ve ebediyen bakire Meryem段 hatırlayıp tüm azizlerle birlikte kendimizi, birbirimizi ve tüm hayatımızı Mesih Tanrı馳a emanet edelim.

Koro: Sana, ya Rab.

Papaz bu cümleyi her söylediğinde koro: 添ücelikler Sana, Tanrımız, yücelikler Sana der.

Papaz: Yücesin Sen, ey Rab, muhteşemdir Senin eserlerin. Harikalarına övgüler söylemek için hiçbir sözcük yeterli değildir. (3 kere)Papaz duaya devam eder:

Çünkü kendi isteğinle evreni yoktan var ettin ve kudretinle yaratılışı bir arada tutuyorsun ve kanunlarınla dünyayı yönetiyorsun.

Yaratılışı dört elementten oluşturdun ve sene döngüsünü dört mevsimle taçlandırdın.

Tüm ruhsal güçler Senin huzurunda titriyor. Güneş Sana övgüler söylüyor, Ay Seni yüceltiyor, yıldızlar Sana yalvarıyor, ışık Sana itaat ediyor, derinlikler Senin huzurunda titriyor, kaynaklar Senin hizmetkârındır. Gökleri, bir perde gibi gerdin ve yeryüzünü suların üzerinde kurdun, nefes için göklerden hava yolladın. Meleksel güçler Sana hizmet ediyor. Baş-melekler korosu Sana tapıyor. Ayağa kalkıp Senin etrafında uçarken, çok gözlü Kerubim melekleri ve altı kanatlı Serafim melekleri, yaklaşılmaz görkeminin korkusuyla yüzlerini gizliyorlar. Çünkü Sen, başlangıcı bulunmayan ve sözcüklerle ifade edilemeyen Tanrı olan Sen, kul suretini alıp dünyamıza geldin ve ölümlülere benzer oldun. Çünkü Sen, ey Efendimiz, insan ırkının Şeytanın eziyetlerine maruz kalmasına merhamet ve şefkatinden dolayı tahammül edemedin ve gelip bizi kurtardın. Senin inayetinin farkındayız, Senin merhametini ilan ediyoruz, Senin iyiliğini gizlemiyoruz. Irkımızın nesillerini özgür kıldın. Doğumun aracılığıyla bakire bir rahmi kutsadın. Göründüğünde tüm yaratılış Sana övgüler söyledi. Çünkü Sen, yeryüzünde görünmüş ve ölümlüler arasında yaşamış olan Tanrımızsın. Tümden Kutsal Ruhunu göklerden gönderip Ürdün Nehri地in sularını kutsadın ve orada pusuya yatmış bekleyen ejderlerin başını ezdin.

Bu yüzden, ey Kral, insanlığı seven, şimdi de Kutsal Ruh置n ziyareti aracılığıyla burada olup bu suyu kutsal kıl (3 kez).

Koro: Âmin.

Papaz: Ve ona kurtuluş kayrasını ve Ürdün Nehri地in kutsallığını ver. Onu çürümezlik kaynağı, kutsama armağanı, günahlardan kurtulma ve hastalıklardan korunma ve kötü ruhlar için yıkım aracı kıl. Onun meleklerin kuvvetiyle dolu olmasını ve düşman güçlerin ona yaklaşamamasını sağla. Yarattığına karşı plan yapanlar bu sudan kaçsınlar; çünkü ey Rab, Senin harika ve görkemli ve düşmanlara korku salan adını çağırıyorum.

Tüm düşman güçler Senin pek değerli Çarmıhının işareti altında ezilsinler (3 kere)

Koro: Âmin.

Sana yalvarıyoruz, ey Rab, tüm göksel ve görünmez putlar bizi terk etsin ve karanlığa ait kötü bir ruh kendisini bu suda gizlemesin. Karanlık bir anlayış ve kafa karıştırıcı düşünceler getiren kötü bir ruhun vaftiz edilecek kişiyle birlikte suya girmesine de izin verme. Ancak Sen, ey her şeyin Efendisi; bu suyu kurtuluşun suyu, kutsanmanın suyu, bedenin ve ruhun arınması, kölelikten kurtuluş, suçların bağışlanışı, ruhun aydınlanışı, yeniden doğuş yıkanışı, ruhun yenilenmesi, evlat edinilme armağanı, çürümezlik giysisi, yaşam kaynağı olarak göster. Çünkü Sen, ey Rab, şöyle dedin, 添ıkanın ve temiz olun; kötülüğü ruhunuzdan atın. Su ve Ruh aracılığıyla bize yücelerden yeni bir yaşam bağışladın. Kendini bu suda göster, ey Rab ve onun içinde vaftiz edilecek olana aldatıcı tutkulardan dolayı çürümüş eski insanı çıkarıp onu yaratmış olanın suretine göre yenilenmiş yeni insanı giyerek değişebilmeyi bahşet.

Öyle ki vaftiz aracılığıyla Senin ölümünün benzeriyle birleşmiş olarak Senin dirilişine ortak olabilsin.

Ve Kutsal Ruh armağanını koruyup kayra emanetini arttırarak yüce çağrının ödülünü alabilsin ve Senin sayende, Tanrımız ve Rabbimiz İs Mesih, isimleri göklerde yazılı ilk doğanlardan sayılabilsin.

 Çünkü Sana aittir yücelik, kudret ve tapınma: sonsuz Baban ve Senin tamamen kutsal, iyi ve yaşam veren Ruhun ile   birlikte; şimdi ve her zaman ve sonsuza kadar

oro: Âmin.

Papaz: Hepinize esenlik olsun.

Koro: Ve sizin ruhunuza

Papaz: Başlarımızı Rabbin önünde eğelim.

Koro: Sana ya Rab.

Papaz: Rabbe dua edelim.

Koro: Rab, merhamet eyle.

YAĞA OKUNAN DUA

Papaz: Ey Rab ve Efendi, atalarımızın Tanrısı, Sen ki değişimin ve tufandan kurtuluşun işareti olarak Nuh置n gemisinde atalarımıza ağzında zeytin dalı taşıyan bir güvercin gönderdin ve böylece kayra gizemini önceden simgeyle gösterdin ve ayrıca Senin Kutsal Gizemlerinin gerçekleştirilmesi için zeytin ağacının ürününü de verdin ve böylece Yasa altındakileri Kutsal Ruh ile doldurdun ve kayra altındakileri yetkinleştirdin. Bu yağı da Kutsal Ruhunun gücü (+), işleyişi (+) ve inişi (+) aracılığıyla kutsal kıl; öyle ki iman içinde onunla yağlanan veya ondan pay alan herkes için çürümezlik yağlaması, doğruluk zırhı, bedenin ve ruhun yenilenişi ve her kötülükten kurtuluş olsun.

Senin ve Biricik Oğlu地un ve tamamen kutsal, iyi ve yaşam veren Ruhunun yüceliği için; şimdi ve her zaman ve sonsuzlara kadar.

Koro: Âmin.

Papaz: Dikkat edelim.

Koro: Alliluya, Alliluya, Alliluya.

Papaz, yağ kabını alıp ondan vaftiz kurnasına dökerek üç haç yapar ve her defasında şöyle der:

Papaz: Dünyaya gelen her insanı aydınlatan ve kutsayan Tanrı kutludur; şimdi ve her zaman ve sonsuza kadar.

Koro: Âmin.

Tanrı地ın kulu, mutluluk yağı ile yağlanıyor; Baba地ın ve Oğul置n ve Kutsal Ruh置n adıyla: şimdi ve her zaman ve sonsuza kadar.

Koro: Âmin.

Kişinin göğsüne ve omuzlarına haçın mührünü çizip şöyle der:

Ruhun ve bedenin şifası için.

Sonra kulaklarına:

İmanı duyabilmesi için.

Ve ayaklarına:

Senin yolunda yürüyebilsin diye.

Ve ellerine:

Senin ellerin yarattı ve oluşturdu beni.

    

典anrı地ın kulu (isim) Baba地ın (Âmin) ve Oğul置n (Âmin) ve Kutsal Ruh置n (Âmin), adıyla vaftiz ediliyor.

 Ne mutlu suçları bağışlanmış olanlara ve günahları örtülmüş olanlara (3 kere).

Ne mutlu RAB'bin kötülüklerini saymadığı, Ruhunda hile  bulunmayan insana.  Sustuğum sürece Kemiklerim eridi, Gün boyu inlemekten.  Çünkü gece gündüz Elin üzerimde ağırlaştı. Dermanım tükendi yaz sıcağında gibi.  Günahımı açıkladım sana, Suçumu gizlemedim. "RAB'be isyanımı itiraf edeceğim" deyince, Günahımı, suçumu bağışladın. Bu nedenle her sadık kulun Ulaşılır olduğun zaman sana dua etsin. Azgın sular taşsa bile ona erişemez.  Sığınağım sensin, Beni sıkıntıdan korur, Çevremi kurtuluş ilahileriyle kuşatırsın.   Eğiteceğim seni, gideceğin yolu göstereceğim, Öğüt vereceğim sana, Gözüm sendedir.  At ya da katır gibi anlayışsız olmayın; Onları idare etmek için gem ve dizgin gerekir, Yoksa sana yaklaşmazlar.  Kötülerin acısı çoktur, Ama RAB'be güvenenleri O'nun sevgisi kuşatır.  Ey doğru insanlar, sevinç kaynağınız RAB olsun, coşun; Ey yüreği temiz olanlar, Hepiniz sevinç çığlıkları atın!

KRİZMASYON (Kutsal Yağ Sürme) Duası

Kutlusun Sen, ey her şeye gücü yeten Rab Tanrı, iyiliğin kaynağı, biricik Oğlu地un ve Tanrımızın açıklanışı aracılığıyla, layık olmasak da bizlere Kutsal Vaftizle kutlu arınmayı ve yaşam veren yağlamayla tanrısal kutsanmayı bahşederek karanlıktakiler için kurtuluş ışığını parlatan Doğruluk Güneşi, Sen ki şimdi de bu yeni aydınlanmış kuluna isteyerek ve istemeyerek işlediği günahlarının affını vererek onu su ve Ruh aracılığıyla yeniden yaratmaktan mutluluk duyuyorsun. Bu sebeple, ey herkesin Efendisi ve şefkatli Kralı, ona Senin her şeye gücü yeten ve saygın Ruh armağanının mührünü ve Mesih段nin kutsal bedeni ve değerli kanıyla bir olmayı da bahşet. Onu kutsallığında koru, Ortodoks inançta kuvvetlendir, onu kötü olandan ve onun tüm araçlarından kurtar ve kurtarıcı korkun aracılığıyla onun ruhunu paklıkta ve doğrulukta koru; öyle ki Senin huzurunda her sözde ve eylemde Seni hoşnut edici olarak göksel krallığının çocuğu ve mirasçısı haline gelebilsin.

Çünkü Sen bizim Tanrımızsın, merhamet ve kurtuluş Tanrısı ve Sana yücelik sunarız: Baba馳a ve Oğul誕 ve Kutsal Ruh誕; şimdi ve her zaman ve sonsuza kadar.

Koro: Âmin.

Papaz, vaftiz olmuş kişinin alnına, gözlerine, burun deliklerine, ağzına, kulaklarına, göğsüne, ellerine ve ayaklarına kutsanmış yağ sürüp haç işareti çizer:

Kutsal Ruh armağanının Mührü. Âmin.

Papaz, vaftiz edilmiş kişiye yeni bir giysi giydirirken şöyle der:

Tanrı地ın kulu (isim), doğruluk giysisini kuşanıyor; Baba地ın ve Oğul置n ve Kutsal Ruh置n adıyla.

 Koro: Âmin

Işıktan bir giysi bahşettin bana, ey ışığı bir giysi gibi kuşanmış olan, ey en merhametli Mesih Tanrımız.

Sonra, vaftiz edilmiş kişinin boynuna haç takarken şöyle der:

Bir kimse benim ardımdan gelmek isterse kendini inkâr etsin ve çarmıhını alıp beni izlesin.

KORO

Yenilmez Çarmıh silahını suların üzerine kazıyarak Musa, asasıyla önünde düzgün bir çizgi çizdi ve Kızıldeniz段 ikiye böldü, ayakları ıslanmadan yürüyen İsrail için bir yol açarak. Sonra sular üzerinde ikinci bir çizgi çizdi ve onları birleştirdi; Firavunun savaş arabalarını boğarak. Bu sebeple Tanrımız Mesih弾 ilahi söyleyelim; çünkü O, yüceltilmiştir.

Harun置n çubuğu bu gizemin bir göstergesidir; çünkü filizlendiğinde kimin kâhin olması gerektiğini gösterdi. Böylece bir zamanlar kurak olan Kilise壇e Çarmıhın tahtası şimdi çiçek vermiştir; onu kudret ve azimle doldurarak.

Ey Rab, Senin tasarının gizemini duydum; Senin eserlerini düşündüm ve Tanrılığını yücelttim.

Üzerine Kral ve Rab Mesih段n gerildiği üç kere kutlu Ağaç! İnsanlığı ağaç ile ayartan aldatıcı senin aracılığınla düştü. Ruhlarımıza esenlik bağışlayıp bedeni sayesinde sende çarmıha gerilen Tanrı地ın kurduğu tuzağa yakalandı.

Yunus, kurtarıcı çarmıh acılarını açıkça önceden belirterek ellerini deniz canavarının karnında bir haç şeklinde uzattı. Oradan üç gün sonra çıkarılmış olarak, bedende çarmıha gerilen ve üçüncü günde dirilişiyle dünyayı aydınlatmış olan Tanrımız Mesih段n muhteşem Dirilişini önceden bildirdi.

Tanrı馳a nefret dolu tehditler ve küfürler saçan ahlaksız zorbanın akılsız fermanı, insanların aklını karıştırdı. Yine de ne vahşi hayvanların öfkesi ne de ateşin kükreyişi Üç Çocuğu korkutabildi: ancak alevlerin içinde birlikte durup çiy gibi serinlik getiren rüzgârın esintisiyle ilahi söylediler: 適utlusun Sen ve her şeyin ötesinde övülmüşsün; ey Tanrımız ve atalarımızın Tanrısı.

Ey siz sayıca Üçlemeye eşit olan Çocuklar: Baba馳ı ve Yaratıcıyı kutlulayın, inip ateşi çiye dönüştürmüş olan Söz弾 övgüler söyleyin ve herkese yaşam veren en Kutsal Ruh置 her şeyin ötesinde sonsuza kadar yüceltin.

Ey Tanrı-doğuran, sen sürülmemiş bir tarlayken Mesih段 doğuran mistik Cennetsin. O, Çarmıhın yaşam veren ağacını yeryüzüne dikti. Bu sebeple onun yüceltildiği bu günde, Mesih弾 tapıyoruz ve seni ululuyoruz.

Papaz, vaftiz edilmiş kişiyle birlikte elinde mum tutarak vaftiz kurnasının etrafında üç kez döner. Papaz, kurnanın çevresini buhurlarken koro ilahi söyler:

 

Mesih稚e vaftiz olanlarınızın hepsi Mesih段 giyindi. Alliluya. (3 kere)

Baba馳a, Oğul誕 ve Kutsal Ruh誕 yücelik olsun.

Şimdi ve her zaman ve sonsuza kadar. Âmin

Mesih段 giyindiniz. Alliluya

Papaz: Kudretle

Koro: Mesih稚e vaftiz olanlarınızın hepsi Mesih段 giyindi. Alliluya.

Okuyucu: Rab benim ışığım ve kurtarıcımdır.

Papaz: Dikkat edelim.

Okuyucu: Rab, yaşamımın koruyucusudur.

Papaz: Bilgelik

Okuyucu: Aziz Pavlus置n Romalılara Mektubundan sözler

Papaz: Dikkat edelim.

Mesih İsa'ya vaftiz edilenlerimizin hepsinin O'nun ölümüne vaftiz edildiğini bilmez misiniz? Baba'nın yüceliği sayesinde Mesih nasıl ölümden dirildiyse, biz de yeni bir yaşam sürmek üzere vaftiz yoluyla O'nunla birlikte ölüme gömüldük. Eğer O'nunkine benzer bir ölümde O'nunla birleşmişsek, O'nunkine benzer bir dirilişte de O'nunla birleşeceğiz. Artık günaha kölelik etmeyelim diye, günahlı varlığımızın ortadan kaldırılması için eski yaradılışımızın Mesih'le birlikte çarmıha gerildiğini biliriz. Çünkü ölmüş olan, günahtan özgür kılınmıştır. Mesih'le birlikte ölmüşsek, O'nunla birlikte yaşayacağımıza da inanıyoruz. Çünkü Mesih'in ölümden dirilmiş olup artık ölmeyeceğini, ölümün artık O'nun üzerinde egemenlik sürmeyeceğini biliriz. O'nun ölümü, günaha karşılık ilk ve son ölüm olmuştur. Oysa sürdüğü yaşamı Tanrı için sürmektedir. Siz de böylece kendinizi günah karşısında ölü, Mesih İsa'da Tanrı karşısında diri sayın.

Papaz: Sana esenlik olsun.

Koro: Alliluya, Alliluya, Alliluya

Papaz: Bilgelik. Ayağa kalkalım ve Kutsal İncil段 dinleyelim. Hepinize esenlik olsun.

Koro: Ve sizin ruhunuza

Papaz: Aziz Matta馳a göre İncil壇en sözler. Dikkat edelim.

Koro: Yücelik Sana, ey Rab, yücelik Sana.

On bir öğrenci Celile'ye, İsa'nın kendilerine bildirdiği dağa gittiler. İsa'yı gördükleri zaman O'na tapındılar. Ama bazıları kuşku içindeydi. İsa yanlarına gelip kendilerine şunları söyledi: ォGökte ve yeryüzünde bütün yetki bana verildi. Bu nedenle gidin, bütün ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin. Onları Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'un adıyla vaftiz edin. Size buyurduğum her şeye uymayı onlara öğretin. İşte ben, dünyanın sonuna dek her an sizinle birlikteyim.サ

Koro: Yücelik Sana, ey Rab, yücelik Sana.

Papaz: Hepinize esenlik olsun.

Koro: Ve sizin ruhunuza

Papaz: Başlarımızı Rabbin önünde eğelim.

Koro: Sana, ya Rab.

Papaz: Rabbe dua edelim.

Koro: Rab, merhamet eyle.

Yıkanışın ilk duası

Papaz: Bu kuluna vaftiz aracılığıyla günahlarının affını veren ve ona yeni bir yaşam bahşeden Sen, ey Rab ve Efendi, yüzünün ışığının her zaman onun kalbinde parlamasından hoşnut ol; düşmanların tasarılarına karşı onun imanının kalkanını koru; onu giymiş olduğu çürümezlik giysisinde lekesiz ve bozulmamış halde koru; kayranla onun içindeki ruhsal mührü kırılmamış şekilde koru ve ona ve bizlere şefkatinin çokluğu uyarınca merhamet et.

Çünkü kutludur ve yücedir Senin en saygın ve görkemli ismin: Baba地ın ve Oğul置n ve Kutsal Ruh置n; şimdi ve her zaman ve sonsuza kadar.

Koro: Âmin.

Papaz: Rabbe dua edelim.

Koro: Rab, merhamet eyle.

Yıkanışın ikinci duası

Papaz: Ey Efendi ve Rab, vaftiz edilenlere vaftiz kurnası aracılığıyla göksel görkemi bahşeden bu yeni aydınlanmış kuluna isteyerek ve istemeyerek işlediği günahlarının affını vererek onu su ve Ruh sayesinde yeniden yaratan Sen Tanrımız, kudretli elini onun üzerine koy ve onu iyiliğinin gücünde koru. Onun iman vaadini güvenli bir yerde sakla ve onu sonsuz yaşama ve Senin hoşnutluğuna layık kıl.

Çünkü Sen bizim kutsanmamızsın ve Sana yücelik sunarız: Baba馳a ve Oğul誕 ve Kutsal Ruh誕; şimdi ve her zaman ve sonsuza kadar.

Koro: Âmin.

Papaz: Hepinize esenlik olsun.

Koro: Ve sizin ruhunuza

Papaz: Başlarımızı Rabbin önünde eğelim.

Koro: Sana, ya Rab.

Papaz: Rabbe dua edelim.

Koro: Rab, merhamet eyle.

Yıkanışın üçüncü duası

Papaz: Ey Tanrımız Mesih, Seni giyinmiş olan, bizimle birlikte başını Sana eğiyor: Sen onu koru ki ona ve bizlere boşuna düşmanlık besleyenlere karşı yenilmez bir asker olarak kalabilsin ve çürüme bilmez tacınla hepimizi sonsuza kadar zafer kazanmış ilan et.

Çünkü Sensin merhamet gösteren ve kurtaran ve Sana yücelik sunarız: sonsuz Baban ve Senin tamamen kutsal, iyi ve yaşam veren Ruhun ile birlikte; şimdi ve her zaman ve sonsuza kadar. Âmin.

Papaz, keten bezin ucunu temiz suya daldırıp ıslatarak vaftiz olmuş kişinin yüzüne su serper ve şöyle der:

Sen aklandın, sen aydınlandın.

Yeni bir sünger veya ham pamuk alıp vaftiz edilmiş kişinin yüzünü, başını ve göğsünü silerek şöyle der:

Vaftiz edildin, aydınlandın, kutsal yağla yağlandın, kutsal kılındın ve suyla yıkanıp temizlendin; Baba地ın ve Oğul置n ve Kutsal Ruh置n adıyla: şimdi ve her zaman ve sonsuza kadar.

Saçın tıraş edilme duası

Papaz: Rabbe dua edelim.

Koro: Rab, merhamet eyle.

Papaz: Ey Efendi ve Rab; insanı, akılla donanmış ruhu ve güzel bir bedeni içerir şekilde oluşturarak ve böylece sanki bedenin akılla donatılmış ruha yardımcı olmasını isteyerek insanı Kendi suretinle onurlandıran Sensin. Çünkü Sen onun başını yükseğe koydun ve orada birbirine engel olmayan çok sayıda duyu oluşturdun: başı, rüzgârların değişiminden zarar görmesin diye saçla taçlandırdın ve bedenin her bir üyesini hizmet görsün diye yerleştirdin; öyle ki insan muhteşem bir sanatçı olan Sana her şeyiyle şükredebilsin. Kendin seçtiğin Elçi Pavlus aracılığıyla bizlere her şeyi Senin yüceliğin için yapmamızı emreden Sen, ey Efendi, şu anda başından kesilmiş saçıyla ilk ürününü Sana sunmak için yaklaşan bu kulunu (isim) kutsa (+). Onun vaftiz annesini/babasını da kutsa; her zaman Senin yasanı derinden düşünmelerini ve Seni hoşnut eden şeyleri yapmalarını bahşet.

Çünkü Sen merhametli bir Tanrısın ve insanlığı seversin ve Sana yücelik sunarız: Baba馳a ve Oğul誕 ve Kutsal Ruh誕; şimdi ve her zaman ve sonsuza kadar.

Koro: Âmin.

Papaz: Hepinize esenlik olsun.

Koro: Ve sizin ruhunuza

Papaz: Başlarımızı Rabbin önünde eğelim.

Koro: Sana, ya Rab.

Papaz: Rabbe dua edelim.

 Koro: Rab, merhamet eyle.

Papaz, vaftiz olmuş kişinin başı üzerine elini koyar ve şöyle dua eder:

Ey Rab, Sana inananları iyiliğinle ve vaftiz kurnası aracılığıyla kutsayan Tanrımız, buradaki bu kişiyi (çocuğu) kutsa ve Senin kutsaman onun başı üzerine gelsin. Peygamberin Samuel aracılığıyla Davut置 kutsadığın gibi, kulun (isim) başını da günahkâr olmama rağmen benim elim aracılığıyla kutsa ve ona Kutsal Ruhunu indir; öyle ki yaşça ilerledikçe ve yaşlılıkta beyaz saçlara sahip olunca Yeruşalim段n iyi şeylerini yaşamının tüm günlerinde görüp Sana yücelik sunabilsin.

Çünkü Sana yaraşır tüm yücelik, onur ve tapınma: Baba馳a ve Oğul誕 ve Kutsal Ruh誕; şimdi ve her zaman ve sonsuza kadar.

Koro: Âmin.

Vaftiz edilmiş kişinin başından bir tutam saçı haç şeklinde kesip şöyle der:

Tanrı地ın kulunun (isim) başındaki saçtan kesiliyor: Baba地ın ve Oğul置n ve Kutsal Ruh置n adıyla: şimdi ve her zaman ve sonsuza kadar.

Koro: Âmin.

Papaz: Bize merhamet et, ey Tanrı, yüce merhametin uyarınca; Sana yalvarıyoruz, bizi duy ve bize merhamet eyle.

Koro: Rab, merhamet eyle.

Yine Tanrı地ın kulları, yeni aydınlanmış olan (isim), vaftiz anne/babası ve buradaki herkes için merhamet, yaşam, esenlik, sağlık ve kurtuluş dileyerek dua edelim.  

Çünkü Sen merhametli bir Tanrısın ve insanlığı seversin ve Sana yücelik sunarız: Baba馳a ve Oğul誕 ve Kutsal Ruh誕; şimdi ve her zaman ve sonsuza kadar.

Koro: Âmin.

Papaz: Yücelikler Sana, Tanrımız, yücelikler Sana.

Kurtuluşumuz için alçakgönüllülük gösterip Ürdün Nehri地de Yuhanna tarafından vaftiz edilmiş olan gerçek Tanrımız Mesih; pek kutsal Annesinin, yüce Peygamber ve Yol Hazırlayıcı Vaftizci Yuhanna地ın, kutsal ve şerefli Elçilerinin ve tüm azizlerinin duaları sayesinde bize acısın ve bizi kurtarsın; çünkü iyidir ve merhametlidir.

Kutsal babalarımızın duaları sayesinde Tanrımız Rab İsus Mesih bize acısın ve bizi kurtarsın. 

Koro: Âmin.

Kinonia

Tanrı地ın kulu (isim); Tanrımız, Rabbimiz ve Kurtarıcımız İsa Mesih段n Değerli Bedenine ve Kanına paydaş oluyor. Âmin.

Vaftiz edilmiş kişi küçük çocuksa, papaz onu kollarına alır ve annesine verirken şöyle der:

Al, ey anne; vaftiz edilmiş, kutsal yağla yağlanmış ve kutsal kılınmış çocuğunu ki bunlara göklerdeki melekler ve yeryüzündeki insanlar tanık olmuştur.

Ve mumu alıp onu çocuğun babasına (veya vaftiz edilmiş kişi yetişkinse ona) vererek şöyle der:

Işığınız insanların önünde öyle parlasın ki tüm iyi işlerinizi görüp göklerde olan Babanızı yüceltsinler.

 

24-9-2012 tarihinde yazld.

24-9-2012 tarihinde güncellenmiştir.

SAYFA BAŞINA DÖN