26-3-2021

6
-1-1400

تقويم جديد: روزه، روغن مجاز

تقويم قديم: روزه سخت

 

با کلیک کردن بر روی هر یک از آیکون های صفحه می توانید درباره آن قدیس، جشن یا مناسبت مطالعه نمایید

بزرگداشت

قديس ايرنائوس اسقف صربستان

فرشته مقرب مقدس جبرئيل
روز گراميداشت

تقویم جدید:    26مارس

تقويم قدیم  :  8 آوريل

 

قرائت كتاب مقدس
ساعت ششم ؛

اشعيا ٧: ١- ١٤

سرويس مغرب؛

قرائت عهد عتيق  : پيدايش ٥: ٣٢- ٦: ٨

قرائت عهد عتيق  : امثال ٦: ٢٠ – ٧: ١

 
دعاى روزانه

خدا را در اعلى عليين جلال و بر روى زمين صلح و سلامتى، و در ميان مردم رضامندى باد! ای خداوند، لب و دهان مرا بگشا تا ستایش تو را اعلام نمايد. 

مزمور١٠٣؛ 

ای جان من خداوند را متبارک بخوان! و هر چه در درون من است نام قدوس او را متبارک خواند. ای جان من خداوند را متبارک بخوان! و جمیع احسان های او را فراموش مکن! که تمام گناهانت را می آمرزد و همه مرض های تو را شفا می بخشد. که حیات تو را از هاویه فدیه می دهد و تاج رحمت و رافت را بر سر تو می نهد. که جان تو را به چیزهای نیکو سیر می کند تا جوانی تو مثل عقاب تازه شود. خداوند عدالت را به جا می آورد و انصاف را برای جمیع مظلومان. طریق های خویش را به موسی تعلیم داد و عمل های خود را به بنی اسرائیل. خداوند رحمان و کریم است دیر غضب و بسیار رحیم. تا به ابد محاکمه نخواهد نمود و خشم را همیشه نگاه نخواهد داشت. با ما موافق گناهان ما عمل ننموده، و به ما به حسب خطایای ما جزا نداده است. زیرا آنقدر که آسمان از زمین بلندتر است، به همان قدر رحمت او بر ترسندگانش عظیم است. به اندازه ای که مشرق از مغرب دور است، به همان اندازه گناهان ما را از ما دور کرده است. چنانکه پدر بر فرزندان خود رئوف است همچنان خداوند بر ترسندگان خود رافت می نماید. زیرا جبلت ما را می داند و یاد می دارد که ما خاک هستیم. و اما انسان، ایام او مثل گیاه است، مثل گل صحرا همچنان می شکفد. زیرا که باد بر آن می وزد و نابود میگردد و مکانش دیگر آن را نمی شناسد. لیکن رحمت خداوند بر ترسندگانش از ازل تا ابدالاباد است و عدالت او بر فرزندان فرزندان. بر آنانی که عهد او را حفظ می کنند و فرایض او را یاد می دارند تا آنها را به جا آورند. خداوند تخت خود را بر آسمانها استوار نموده، و سلطنت او بر همه مسلط است. خداوند را متبارک خوانید، ای فرشتگان او که در قوت زور آورید و کلام او را به جا می آورید و آواز کلام او را گوش می گیرید! ای جمیع لشکرهای او خداوند را متبارک خوانید! و ای خادمان او که اراده او را بجا می آورید! ای همه کارهای خداوند او را متبارک خوانید! در همه مکان های سلطنت او. ای جان من خداوند را متبارک بخوان!

بعد از مزمور :

جلال بر پدر و پسر و روح القدس، اکنون و تا ابد و تا جمیع اعصار، آمین. 

هللویاه، هللویاه، هللویاه! جلال بر تو، ای خدا! (۳مرتبه)

  

جمعه، صلیب مقدس و حیات‌بخش

 تروپاريون ؛

ای خداوند، قوم خود را نجات ده و میراث خود را مبارک ساز. عطا کن که مسیحیان راستین بر دشمنان خود پیروز گردند. و به‌خاطر صلیب خویش، مسکن خود را حفظ فرما.

 

كونتاكيون ؛

همانطور که داوطلبانه به جای ما مصلوب گشتی، به کسانی که به نام تو خوانده شده‌اند، رحمت عطا فرما. تمام مسیحیان ارتدوكس را به نام خویش شادمان گردان، با اِعطای نشانِ شکست‌ناپذیر، اسلحۀ صلح خویش، ایشان را بر دشمنانشان پیروز گردان.

 

.

 

انديشه هاى قديس تئوفان راهب


»روح من براى هميشه در انسان نخواهد ماند. زیرا آنها جسم هستند »(پیدایش 6: 3).

     در فرد دو نقطه مقابل وجود دارد، یک آگاهی - یک شخصیت انسانی وجود دارد. شخصیت این فرد با توجه به اینکه به کدام سمت تکیه می دهد مشخص می شود. اگر او طرف روح باشد ، شخصى روحانی خواهد بود، اگر او طرف جسم باشد ، یک فرد جسمانى خواهد بود. روح نیز در جسم از بین نمی رود ، بلكه برده است و صدایی ندارد. در اینجا او مقهور می شود و مانند برده براى معشوقه خود ، انواع لذت ها را برای او ايجاد می کند ، به جسم خدمت می کند.

و در حالت روحانى ، جسم ناپدید نمی شود ، بلکه مطیع روح می شود و با آن کار می کند ، حقوق طبیعی خود را از طریق روزه داری ، خوابیدن از طریق هوشیاری ، استراحت با کار مداوم و خستگی ، لذت بردن از حواس را از طریق خلوت و سکوت از دست می دهد. خدا در جایی که جسم سلطنت می کند زندگی نمی کند ، زیرا ارگان ارتباط او با انسان روح است، که اینجا در درجه بندی آن نیست.

برای اولین بار، وقتی روحی شروع به ادعای حقوق خود در جنبش های ترس از خدا و وجدان می کند ، رویکرد خدا احساس می شود. وقتی آگاهی و آزادی نیز در این طرف قرار مى گيرند، پس خدا با انسان ارتباط برقرار می کند و شروع به سكونت در وى می کند.

از آن لحظه، روحانى شدن روح و جسم ، کل انسان درونی و بیرونی رخ خواهد داد، تا اينكه خدا در آن فرد همه چيز انواع و اقسام چیزها مى شود و انسان ، پس از روحانی شدن ، خدایی میشود. چه مزیت شگفت انگیزی است ، و چقدر کم به خاطر سپرده و قدردانی می شود و به دنبال آن می روند!

 

 

مبانى ارتدوكس

سلسله مراتب کلیسا

آیا كاهن ها واسطه هستند؟ آنها هستند ، اما واسطه ای از جانب خدا! این خداوند بود که چنین خدمتى را تأسیس کرد و برای اجرای آن در یک آيين مقدس خاص، فيض می بخشد. خداوند خودش رسولان را به اين خدمت فراخواند ، دامنه مهمترین وظایف آنها را تعیین کرد: بروید ، به همه امت ها تعليم دهيد ، آنها را به نام پدر و پسر و روح القدس تعمید دهید (متی 28: 19-20). گناهان آنانى را كه آمرزيديد، براى ايشان آمرزيده شد(يوحنا 20: 23). رسولان به هدايت خداوند شروع به انتصاب اسقف ها، مشايخ و شماسان براى خدمت کردند. جانشینی رسولی از این طریق پدیدار شد - درخت تقديس منصب هاى كليسايى، که ریشه آن رسولان هستند.

يك كاهن در سه نوع خدمت واسطه است: آيين ها ، تعلیم و اداره كليسا. ارتباط نيايش شخصی با خدا و قديسين مستقیماً با ما صورت می گیرد.

چرا مسیح به واسطه ها احتیاج داشت؟

سلسله مراتب اصل اساسی این جهان است ، سلسله مراتب را خدا بنیان نهاده است؛ حتی شیاطین ، كه برنامه خدا را برای جهان تحریف می کنند ، به خودی خود نمی توانند از آن اجتناب کنند.

بشریت در سقوط از خدا دور شد ، غیرممکن است که به طور خودکار و با زور به هر كسى فيض كهانت را داد.

باید در انتقال اقتدار روحانى پيوستگى وجود داشته باشد.

كهانت دارای سه سطح است:

فقط یک کاهن اعظم وجود دارد و آن عیسی مسیح است (عبرانيان 4: 14).

سپس ، همه مسیحیان مجموعاً كهانت ملوكانه را نشان می دهند (1 پطرس 2: 9).

بعلاوه ، برخی كاهن می شوند - که کلیسا آنها را انتخاب کرده و در این خدمت قرار داده است.

         

 

 
توصيه عملى

چه شمايل هايى در مرکز کلیسا بر روی آنالوگيون (پايه مخصوص شمايل) قرار مى گيرند؟

در مرکز کلیسا ، اگر در آن روز جشن کلیسايى وجود داشته باشد، شمايل جشن آن روز، یا شمايل قدیسی که ياد او را در آن روز گرامی می دارند، روى آنالوگيون قرار مى گيرد. در روزهای دیگر ، یک شمايل معبد در آنالوگيون قرار می گیرد ، یعنی یک شمايل از آن جشن یا قدیس که به افتخار او محراب اصلی معبد مقدس اختصاص يافته است یا شمايلى که قديسينى را نشان می دهد که يادبود آنها در ماه جاری گرامى داشته می شود.

 

چرا صلیبی که با گل تزئین شده است ، گاهی به جای شمایل در مرکز کلیسا ، روی أنالوگيون قرار مى گيرد؟

این همان چيزى است که در هفته صلیب در روزه بزرگ اتفاق می افتد. صلیب حمل می شود و بر روی آنالوگيون در مرکز معبد (كليسا) قرار می گیرد ، تا یادآور رنج و مرگ خداوند باشد تا کسانی را که روزه می گیرند برای ادامه كار برجسته روزه دارى الهام بخشد و تقویت کند. این صلیب همچنین در اعیاد ترفيع صلیب گرانبهاى خداوند و تكريم صلیب شريف و حیات بخش خداوند به مرکز معبد آورده می شود.

 

درس روز

قدرشناسی شایسته از خدا

یک نفر نسبت به خداوند خدا بسیار احساس وظیفه کرد ، زیرا با خوشحالی از خطری که جان او را تهدید می کرد نجات یافته بود. او از دوستش پرسید که باید چه کاری انجام دهد كه شايسته شكر گذارى خدا باشد. دوستش در جواب ، داستان زیر را برای او تعریف کرد.

مردى زنى را از صمیم قلب دوست داشت و از او خواست تا با او ازدواج کند. اما اين زن برنامه های کاملاً متفاوتی در این زمینه داشت. و سپس یک روز آنها با هم در خیابان قدم می زدند و در یک تقاطع یک زن نزديك بود مورد اصابت یک ماشین قرار بگيرد. او فقط به این دلیل زنده ماند که مردى كه همراه آن زن بود ، بدون اینکه ذهن خود را از دست بدهد ، سريع از پشت او را كشيد. سپس زن رو به مرد خود كرد و گفت: حال من با تو ازدواج خواهم كرد."

از دوستش پرسيد: فکر می کنی مرد در آن لحظه چه حسی داشت؟

اما او به جای پاسخ فقط در نارضایتی دهانش را پیچاند.

دوستش به او گفت: "می بینی ، شاید تو الان همین احساس را در خدا برانگیخته ای."