راهنمای روزه داری
ی ش ج پ چ س د
5 4 3 2 1
26 Jun 25 Jun 24 Jun 23 Jun 22 Jun
12 11 10 9 8 7 6
3 Jul 2 Jul 1 Jul 30 Jun 29 Jun 28 Jun 27 Jun
 
19 18 17 16 15 14 13
10 Jul 9 Jul 8 Jul 7 Jul 6 Jul 5 Jul 4 Jul
26 25 24 23 22 21 20
17 Jul 16 Jul 15 Jul 14 Jul 13 Jul 12 Jul 11 Jul
 
31 30 29 28 27
22 Jul 21 Jul 20 Jul 19 Jul 18 Jul
 


برای توضیحات بیشتر اینجا را کلیک کنید