ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Η ΑΝΑΛΗΨΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ

Απολυτίκιο εορτής
Ἀνελήφθης ἐν δόξῃ, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν,
χαροποιήσας τοὺς μαθητάς, τῇ ἐπαγγελίᾳ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος·
βεβαιωθέντων αὐτῶν διὰ τῆς εὐλογίας,
ὅτι σὺ εἶ ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ, ὁ λυτρωτὴς τοῦ κόσμου.

Από την Λιτή του Μεγάλου Εσπερινού
Τὴν καταβάσαν φύσιν τοῦ Ἀδὰμ
εἰς τὰ κατώτερα μέρη τῆς γῆς
ὁ Θεός, καινοποιήσας σεαυτῶ,
ὑπεράνω πάσης ἀρχῆς καὶ ἐξουσίας ἀνήγαγες σήμερον,
ὡς ἀγαπήσας γάρ, συνεκάθισας,
ὡς συμπαθήσας δέ, ἥνωσας σαυτῶ,
ὡς ἑνώσας συνέπαθες,
ὡς ἀπαθὴς παθῶν δέ, συνεδόξασας,
ἀλλ' οἱ Ἀσώματοι Τὶς ἐστιν οὗτος, ἔλεγον, ὁ ὡραῖος ἀνήρ;
ἀλλ' οὐκ ἄνθρωπος μόνον, Θεὸς δὲ καὶ ἄνθρωπος,
τὸ συναμφότερον τὸ φαινόμενον,
Ὅθεν ἔξαλλοι Ἄγγελοι, ἐν στολαῖς περιϊπτάμενοι,
τοὺς Μαθητάς, Ἄνδρες ἐβόων, Γαλιλαῖοι,
ὃς ἀφ' ὑμῶν πεπόρευται, οὗτος Ἰησοῦς ἄνθρωπος Θεός,
θεάνθρωπος πάλιν ἐλεύσεται, κριτὴς ζώντων καὶ νεκρῶν,
πιστοὶς δὲ δωρούμενος ἁμαρτιῶν συγχώρησιν,
καὶ τὸ μέγα ἔλεος.

Μεταγραφή:

Την (ανθρώπινη) φύση του Αδάμ που κατέβηκε στα κατώτερα μέρη της γης (στον άδη) (εσύ Χριστέ), ο Θεός, την έκανες καινούρια στον Εαυτό Σου και παραπάνω από κάθε αρχή και εξουσία (από όλα τα αγγελικά τάγματα) την ανέβασες σήμερα. Επειδή αγάπησες, συνεκάθισες, επειδή λυπήθηκες (την πτώση μας), ένωσες με τον Εαυτόν Σου, επειδή ένωσες, συνέπαθες, επειδή απαθής (κατά την Θεότητα) έπαθες (κατά σάρκα), συνεδόξασες. Αλλά οι Ασώματοι (άγγελοι) "Ποιός είναι αυτός" έλεγαν "ο ωραίος άντρας;" αλλά όχι άνθρωπος μόνο, αλλά Θεός και άνθρωπος, το συναμφότερο αυτό που βλέπουμε. Για αυτό έκπληκτοι άγγελοι, στις στολές τους πετώντας, στους Μαθητές "άνδρες" έλεγαν "Γαλιλαίοι, αυτός που φεύγει από εσάς, αυτός ο Ιησούς, άνθρωπος Θεός, θεάνθρωπος πάλι θα έλθει, κριτής ζωντανών και νεκρών, και στους πιστούς να δωρίσει αμαρτιών συγχώρηση και το μέγα έλεος."

Από την Ε' ωδή του όρθρου

Ξένη σου ἡ Γέννησις ξένη σου ἡ Ἀνάστασις,
ξένη καὶ φρικτή σου Ζωοδότα, ἡ ἐκ τοῦ ὄρους θεία Ἀνάληψις,
ἣν ἐξεικονίζων Ἡλιού, τέθριππος ἀνήρχετο, ἀνυμνῶν σε φιλάνθρωπε.

Σημείωση: ο Προφήτς Ηλίας δεν ανέβηκε στον ουρανό, αλλα "ΩΣ εις τον ουρανόν",
εξεικονίζοντας την Αλάληψη του Κυρίου εις τον ουρανό. Δείτε αυτό το άρθρο

Τα αναγνώσματα της ημέρας που περιγράφουν την Ανάληψη του Κυρίου:
Πράξεις, κεφάλαιο α', 1-12
κατά Λουκάν, κεφάλαιο κδ', 36-53

Από την σελίδα με τους Πατερικούς λόγους δείτε απόσπασμα
του Λόγου εις την Θεόσωμον Ταφή του Κυρίου του Αγίου Επιφανίου Κύπρου.