ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Σύναξις των Αγίων 12 Αποστόλων

Ὡς αὐτόπται καὶ μάρτυρες τῆς τοῦ Λόγου σαρκώσεως,
Μαθηταὶ πανόλβιοι μακαρίζεσθε,
ὡς ἀστραπαὶ γὰρ ἐκλάμποντες τῷ κόσμῳ ἐφάνατε,
καὶ ὡς ὄρη νοητὰ γλυκασμὸν ἐσταλάξατε,
ὡς ἀέναοι ποταμοὶ Παραδείσου μερισθέντες
τῶν ἐθνῶν τὰς Ἐκκλησίας θείοις ποτίζετε νάμασιν.

Ἁλιέων ὁ κάλαμος, φιλοσόφων τὸ φρύαγμα, καὶ ῥητόρων ῥεύματα διετάραξε,
θεοσοφίας διδάγματα, χαράττων καὶ δόγματα,
καὶ μυρίων ἀγαθῶν, τηλαυγῶς ἐκτιθέμενος, εὐαγγέλιον,
καὶ τρυφῆς ἀϊδίου μετουσίαν, καὶ Ἀγγέλων ἀπολαύσεις, καὶ διαμένουσαν εὔκλειαν.

Δείτε στο ευρετήριο μερικά χωρία από τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου
που φανερώνουν την μεγάλη του καρδιά και αγάπη υπέρ της Εκκλησίας του Χριστού.