ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

Το Κοντάκιο της Εορτής
Ἡ Παρθένος σήμερον τὸν Ὑπερούσιον τίκτει,
καὶ ἡ γῆ τὸ σπήλαιον τῷ Ἀπροσίτῳ προσάγει.
Ἄγγελοι μετὰ Ποιμένων δοξολογοῦσι,
Μάγοι δὲ μετὰ ἀστέρος ὀδοιποροῦσι,
δι' ἡμᾶς γὰρ ἐγεννήθη Παιδίον Νέον
ὁ πρὸ αἰώνων Θεὸς.

Μεταγραφή:
Η Παρθένος (Μαρία) σήμερα τον Υπερούσιο (Θεό) τίκτει
και η γη το σπήλαιο πηγαίνει και προσφέρει στον Απρόσιτο.
Οι Αγγελοι μαζί με τους Βοσκούς δοξολογούν
και οι Μάγοι μαζί με το άστρο οδοιπορούν,
επειδή για εμάς εγεννήθη (σαν) Παιδί Νέο
ο Θεός που πρίν από τους αιώνες ήταν και είναι.

Ὁ Πατὴρ εὐδόκησεν·
ὁ Λόγος σὰρξ ἐγένετο·
καὶ ἡ Παρθένος ἔτεκε Θεὸν ἐνανθρωπήσαντα·
ἀστὴρ μηνύει· Μάγοι προσκυνοῦσι·
Ποιμένες θαυμάζουσι· καὶ ἡ κτίσις ἀγάλλεται.

Οι Καταβασίες των Χριστουγέννων.

Από την σελίδα με τους Πατερικούς λόγους δείτε:

  • Απόσπασμα λόγου Αγίου Κυρίλλου Ιεροσολύμων για το Θείο Βρέφος
  • αποσπάσματα του λόγου ΛΗ' (Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε) του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου και
  • αποσπάσματα του λόγου (Μυστήριον ξένον) εις το γενέθλιον του Σωτήρος ημών
    Ιησού Χριστού του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου.

Το "όρος" και τα Χριστούγεννα

Το κοντάκιο των Χριστουγέννων

Οι καταβασίες