ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Γέννησις του Προδρόμου

Από τα Στιχηρά Προσόμοια του Εσπερινού:

Ὁ κατὰ θείαν τεχθεὶς ἐπαγγελίαν,
ὅτε ὁ παμμέγιστος θεῖος Ἀρχάγγελος, ἐν τῷ ναῷ
τῷ γεννήτορι σοῦ δεομένῳ, εὐηγγελίσατο τὴν σὴν γέννησιν,
τότε ἀπιστήσαντι καὶ ἀντιλέξαντι, τῷ Ἱερεῖ καθὼς γέγραπται,
τὴν ἀφωνίαν, ὁ Γαβριὴλ ἐπήγαγε καὶ τὴν κώφευσιν, ἄχρι τοῦ τόκου,
σὺ δὲ Πρόδρομε, τὸν πατέρα τεχθεὶς τῶν τῆς γλώττης δεσμῶν, ἠλευθέρωσας μάκαρ,
καὶ πρεσβεύεις ὑπὲρ πάντων ἡμῶν.

Μεταγραφή:

(Πρόδρομε) που ετέχθης κατά θεία υπόσχεση, όταν ο παμμέγιστος θείος Αρχάγγελος στον ναό στον πατέρα σου, που προσευχόταν, έφερε το χαρούμενο νέο της γεννήσεώς σου, τότε επειδή απίστησε και έφερε αντιλογία στον Ιερέα όπως γράφει (το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο) την αφωνία ο Γαβριήλ επέβαλε και την κώφωση μέχρι του τόκου, εσύ Πρόδρομε όταν ετέχθης τον πατέρα (σου) ελευθέρωσες από τα δεσμά της γλώσσας μακάριε και πρεσβεύεις υπερ όλων μας.