ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

1η Σεπτεμβρίου: Η Αρχή της Ινδίκτου
(Η αρχή του Εκκλησιαστικού Έτους)

Κοντάκιο
Ὁ τῶν αἰώνων Ποιητὴς καὶ Δεσπότης,
Θεὲ τῶν ὅλων, ὑπερούσιε ὄντως,
τὴν ἐνιαύσιον εὐλόγησον περίοδον,
σῴζων τῷ ἐλέει σου τῷ ἀπείρῳ, Οἰκτίρμον,
πάντας τοὺς λατρεύοντάς σοι τῷ μόνῳ Δεσπότῃ,
καὶ ἐκβοῶντας φόβῳ Λυτρωτά·
Εὔφορον πᾶσι τὸ ἔτος χορήγησον.

Δείτε τι εορτάζουμε Αρχή της Ινσίκτου
από την εξαιρετιική σελίδα Μέγας Συναξαριστής