ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Η Μεταμόρφωσις του Σωτήρος

Απολυτίκιο εορτής
Μετεμορφώθης ἐν τῷ ὄρει, Χριστὲ ὁ Θεός,
δεῖξας τοῖς Μαθηταῖς σου τὴν δόξαν σου, καθὼς ἠδύναντο.
Λάμψον καὶ ἡμῖν τοῖς ἁμαρτωλοῖς
τὸ φῶς σου τὸ ἀΐδιον,
πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου, Φωτοδότα δόξα σοι.

Από τα απόστιχα ιδιόμελα του Μεγάλου Εσπερινού
Εἰς ὄρος ὑψηλὸν μεταμορφωθεὶς ὁ Σωτήρ,
τοὺς κορυφαίους ἔχων τῶν Μαθητῶν, ἐνδόξως ἐξέλαμψας,
δηλῶν, ὅτι οἱ τῶ ὕψει τῶν ἀρετῶν διαπρέψαντες,
καὶ τῆς ἐνθέου δόξης ἀξιωθήσονται,
Συλλαλοῦντες δὲ τῶ Χριστῷ, Μωϋσῆς καὶ Ἠλίας
ἐδείκνυον, ὅτι ζώντων καὶ νεκρῶν κυριεύει,
καὶ ὁ πάλαι διὰ νόμου, καὶ Προφητῶν λαλήσας ὑπῆρχε Θεός,
ὧ καὶ φωνὴ τοῦ Πατρός, ἐκ νεφέλης φωτεινῆς,
ἐμαρτύρει λέγουσα, Αὐτοῦ ἀκούετε,
τοῦ διὰ Σταυροῦ τόν, ᾍδην σκυλεύσαντος,
καὶ νεκροῖς δωρουμένου, ζωήν τὴν αἰώνιον

μεταγραφή

Στο υψηλό όρος μεταμορφώθηκες Σωτήρα (μας) έχοντας (μαζί Σου) τους κορυφαίους από τους Μαθητές και ενδόξως εξέλαμψες για να φανερώσεις ότι αυτοί που θα διαπρέψουν στο ύψος των αρετών θα αξιωθούν και (την μετοχή) στην ένθεη δόξα (Σου).
Αλλά και ο Μωϋσής και ο Ηλίας επειδή συνομιλούσαν με τον Χριστό, (απ)εδείκυναν ότι (ο Χριστός) είναι Κύριος των ζώντων και των νεκρών και ότι (ο Χριστός) υπήρχε Θεός που ελάλησε παλαιά δια νόμου και (δια) των Προφητών, τον οποίο εμαρτυσούσε και η φωνή του Πατρός, από την φωτεινή νεφέλη λέγοντας: «Αυτόν να υπακούετε», αυτόν που, δια του Σταυρού, θα λαφυραγωγήσει τον άδη και θα δωρήσει στους νεκρούς την αιώνια ζωή.

Κανόνας Μεταμορφώσεως από τον όρθρο, ωδή η'
Ὡς οὐρανοῦ δεσπόζοντι, καὶ τῆς γῆς βασιλεύοντι, καὶ καταχθονίων τὴν κυρείαν ἔχοντι,
Χριστὲ σοι παρέστησαν, ἐκ μὲν τῆς γῆς Ἀπόστολοι,
ὡς ἐξ οὐρανοῦ δὲ ὁ Θεσβίτης Ἠλίας,
Μωϋσῆς δὲ ἐκ νεκάδων, μελῳδοῦντες συμφώνως·
Λαὸς ὑπερυψοῦτε Χριστὸν εἰς τοὺς αἰῶνας.

Η ευαγγελική περικοπή της ημέρας που περιγράφει την
Μεταμόρφωση του Κυρίου: κατά Ματθαίον, κεφάλαιο ιζ, 1-9

Παρόμοιες ευαγγελικές περικοπές είναι:
κατά Μάρκον, κεφάλαιο θ, 1-10
κατά Λουκάν, κεφάλαιο θ, 28-36