ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ

Απολυτίκιο:

Εὐλογητὸς εἶ, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν,
ὁ πανσόφους τοὺς ἁλιεῖς ἀναδείξας,
καταπέμψας αὐτοῖς τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον,
καὶ δι' αὐτῶν τὴν οἰκουμένην σαγηνεύσας,
Φιλάνθρωπε δόξα σοι.

Κανόνας Αναλήψεως-Πεντηκοστής, καταβασία ε' ωδής:

Τὸ διὰ τὸν φόβον σου ληφθὲν, Κύριε, ἐν γαστρὶ τῶν προφητῶν,
καὶ κυηθὲν, ἐπὶ τῆς γῆς πνεῦμα σωτηρίας,
ἀποστολικὰς καρδίας κτίζει καθαράς,
καὶ ἐν τοῖς πιστοῖς εὐθὲς ἐγκαινίζεται·
φῶς γὰρ καὶ εἰρήνη, διότι τὰ σὰ προστάγματα.

(περιέχει φράσεις από τον Ψαλμό ν':
12 καρδίαν καθαρὰν κτίσον ἐν ἐμοί, ὁ Θεός,
καὶ πνεῦμα εὐθὲς ἐγκαίνισον ἐν τοῖς ἐγκάτοις μου.)

Η αποστολική περικοπή της ημέρας που περιγράφει
την Επιφοίτηση του Αγίου Πνεύματος: Πράξεις, κεφάλαιο β, 1-11