ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Η Περιτομή του Χριστού

Προσόμοιο του Εσπερινού

Συγκαταβαίνων ὁ Σωτήρ, τῷ γένει τῶν ἀνθρώπων,
κατεδέξατο σπαργάνων περιβολήν,
οὐκ ἐβδελύξατο σαρκὸς τὴν περιτομήν,
ὁ ὀκταήμερος κατὰ τὴν Μητέρα,
ὁ ἄναρχος κατὰ τὸν Πατέρα.
Αὐτῷ πιστοὶ βοήσωμεν·
Σὺ εἶ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ἐλέησον ἡμᾶς.

Μεταγραφή:

Λόγω της συγκατάβασής Του για το γένος των ανθρώπων, ο Σωτήρας (Χριστός) κατεδέχθη να ντυθεί με σπάργανα και δεν σιχάθηκε την περιτομή της σάρκας, ο οκταήμερος κατά την Μητέρα, ο άναρχος κατά τον Θεό Πατέρα. Σε Αυτόν, οι πιστοί, ας φωνάξουμε: "Εσύ είσαι ο Θεός μας, ελέησέ μας."