ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Η Σύναξις του Προδρόμου

Από τα Στιχηρά ιδιόμελα των Αίνων:
Ἄγγελος ἐκ στειρωτικῶν ὠδίνων,προῆλθες Βαπτιστά,
ἐξ αὐτῶν τῶν σπαργάνων τὴν ἔρημον οἰκήσας,
σφραγίς τε πάντων τῶν Προφητῶν ἐδείχθης·
ὂν γὰρ ἐκεῖνοι πολυτρόπως ἐθεάσαντο,
καὶ αἰνιγματωδῶς προεκήρυξαν,
τοῦτον βαπτίσαι ἐν Ἰορδάνῃ κατηξιώθης·
φωνῆς τε ἀκήκοας, Πατρικῆς οὐρανόθεν,
μαρτυρούσης αὐτοῦ τὴν Υἱότητα·
καὶ τὸ Πνεῦμα εἶδες περιστερᾶς ἐν εἴδει,
τὴν φωνὴν ἕλκον ἐπὶ τὸν βαπτιζόμενον.
Ἀλλ' ὦ πάντων τῶν Προφητῶν ὑπέρτερε,
μὴ διαλίπῃς πρεσβεύειν ὑπὲρ ἡμῶν,
τῶν πιστῶς σου τελούντων τὰ μνημόσυνα.

Μεταγραφή:


(Σαν άσαρκος) άγγελος γεννήθηκες Βαπτιστά από τις ωδίνες της στείρας (Ελισσάβετ) και από τα ίδια σου τα σπάργανα κατοίκησες την έρημο, και ανεδείχθης η σφραγίδα (επιβεβαίωση) όλων των Προφητών. Επειδή αυτόν (τον Χριστό), που εκείνοι με πολλούς (αλληγορικούς) τρόπους είδαν και αινιγματικά προεκήρυξαν, εσύ τούτον αξιώθηκες να τον βαπτίσεις μέσα στον Ιορδάνη. Και άκουσες την φωνή του Θεού Πατρός από τον ουρανό που μαρτυρούσε την Υιότητα του Χριστού. Και το άγιο Πνεύμα είδες με μορφή περιστεράς να έλκει (τραβάει) την φωνή πάνω στον βαπτιζόμενο (Χριστό). Αλλά εσύ, που είσαι υπέρτερος από όλους τους Προφήτες, μην σταματάς να πρεσβεύεις για εμάς, που τελούμε την (αγία σου) μνήμη.