ΑΠΟ ΤΟ ΨΑΛΤΗΡΙΟ

Εξάψαλμος: γ' (3), λζ' (37), ξβ' (62), πζ' (87), ρβ' (102), ρμβ' (142)

κβ' (22) (Κύριος ποιμαίνει με)

ν' (50) (Ἐλέησόν με, ὁ Θεός)

Προοιμιακός: ργ' (103)

ριη' (118) (Μακάριοι οἱ ἄμωμοι ἐν ὁδῷ)