Ενότητες κεφαλαίου 18

Περιεχόμενα

Kεφάλαιο 19ο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18: Ε΄.

Οι "φωτισμένοι" είναι οι "κληρονόμοι", δηλαδή οι "γιοί του Θεού"


Είχαμε δει στα προηγούμενα κεφάλαια, πως οι "γιοί του Θεού" είναι οι "κληρονόμοι" της βασιλείας.  Ας θυμηθούμε αυτά τα χωρία:

΄΄Όσοι γαρ Πνεύματι Θεού άγονται, ούτοι... υιοί Θεού εισιν... ελάβετε Πνεύμα υιοθεσίας εν ω κράζομεν:  "Αββά ο Πατήρ".  Αυτό το Πνεύμα συμμαρτυρεί τω πνεύματι ημών ότι εσμεν τέκνα Θεού΄΄.  Ει δε τέκνα και κληρονόμοι.  Κληρονόμοι μεν Θεού, συγκληρονόμοι δε Χριστού, είπερ συμπάσχομεν, ίνα και συνδοξασθώμεν".

-Ρωμαίους 8/η΄ 14 - 17.

(Σημείωση: Όπως θα δούμε στην ενότητα 18: η΄, "συνδοξασθώμεν", σημαίνει "θα συνφωτισθούμε"  Αυτό είναι μια ακόμα απόδειξη, ότι οι "φωτισμένοι" είναι οι "κληρονόμοι" με βάση αυτό το εδάφιο).

"Ει δε υμείς Χριστού, άρα τού Αβραάμ σπέρμα εστέ, κατ’ επαγγελίαν κληρονόμοι...  εφ’ όσον χρόνον ο κληρονόμος νήπιός εστιν, ουδέν διαφέρει δούλου κύριος πάντων ων, αλλά υπό επιτρόπους εστίν και οικονόμους άχρι της προθεσμίας του Πατρός.  Ούτως και ημείς ότε ήμεν νήπιοι, υπό τα στοιχεία του κόσμου ήμεθα δεδουλωμένοι.  ότε δε ήλθεν το πλήρωμα του χρόνου, εξαπέστειλεν ο Θεός τον υιόν Αυτού… ίνα τους υπό νόμον εξαγοράση, ίνα την υιοθεσίαν υπολάβωμεν.  Ότι δε εστε υιοί, εξαπέστειλεν ο Θεός το Πνεύμα του υιού Αυτού εις τας καρδίας ημών κράζον: "Αββά ο Πατήρ".

Ώστε ουκέτι ει δούλος αλλά υιός.  Ει δε υιός, και κληρονόμος δια Θεού΄΄.

-Γαλάτας 3/γ΄ 29-4/δ΄ 7.

Σύμφωνα όμως με τα παρακάτω, δεν μπορεί κάποιος να λέει ότι έχει μερίδα στην κληρονομιά (στον κλήρο) των γιών του Θεού, εάν δεν μετέχει στον φωτισμό:

"Τω ικανώσαντι υμάς εις την μερίδα του κλήρου των αγίων εν τω φωτί.  Ος και ερρύσατο ημάς εκ της εξουσίας του σκότους  και μετέστησεν εις την βασιλείαν του υιού…"

-Κολοσσαείς 1/α΄ 12,13.

Η βασιλεία του Θεού λοιπόν, είναι η βασιλεία του φωτός, η κληρονομιά των γιών του Θεού.  Περισσότερα όμως θα δούμε στη συνέχεια.

 

Ενότητες κεφαλαίου 18

Περιεχόμενα

Kεφάλαιο 19ο

Δημιουργία αρχείου: 13-1-2000.

Τελευταία ενημέρωση: 3-11-2004.

Πάνω