Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας

Επιστροφή στην Κεντρική σελίδα

Δογματικά

Η αυτοσυνειδησία τής συνόδου τού 879 - 880 μ.Χ. ως Η΄ Οικουμενικής Συνόδου // Χαρακτηριστικά Οικουμενικών Συνόδων // Οι Οικουμενικές Σύνοδοι // Οι 9 Οικουμενικές Σύνοδοι της Ορθοδοξίας // Από πού πηγάζει το κύρος των Συνόδων;

Εκκλησιαστικοί άνδρες περί τής Η' Οικουμενικής Συνόδου

Άγιοι τής Εκκλησίας και καθηγητές Θεολογίας συμφωνούν και ομολογούν τη σύνοδο τού 879-880 μ.Χ. ως την Η' Οικουμενική

 

Πηγή: Βιβλιάριο Ι. Μ. Πειραιώς: "Ασματικαί Ακολουθίαι τής Αγίας Ογδόης (Η΄) Οικουμενικής Συνόδου". Πειραιεύς 2014.

 

Άγιος Νεκτάριος Πενταπόλεως

Η Η΄ Οικουμενική Σύνοδος έχει την εξής μεγάλην σπουδαιότητα ότι εκύρωσε τον όρον της Α΄ και Β΄ Οικουμενικής συνόδου και περιεφρούρησε την ομολογίαν τής πίστεως, περιχαρακώσασα αυτήν δια νέου οχυρού χαρακώματος όπως διατελή απρόσβλητος, αφώρισε δε και ανεθεμάτισε τους άλλο τι παρά τούτο φρονούντας, και μη τούτο κοινόν σύμβολον ομολογούντας και απεκατέστησε μεταξύ ανατολής και δύσεως την εκκλησιαστικήν ειρήνην και ενότητα. Εν τη συνόδω ταύτη ανεγνωρίσθη η ισότης των αρχιερατικών αξιωμάτων των Επισκόπων Ρώμης και Κωνσταντινουπόλεως και το απόλυτον κύρος των Οικουμενικών συνόδων εις ό υπέκυψε και ο Πάπας αναγνωρίσας τας αποφάσεις αυτής. Εν τη συνόδω ταύτη ο Φώτιος κατήγαγε θρίαμβον, διότι εν αυτή εστέφθησαν οι υπέρ τής ανεξαρτησίας της Εκκλησίας της ανατολής αγώνες αυτού δια πλήρους επιτυχίας και εβασίλευσεν η αλήθεια της ορθοδοξίας υπέρ ής τοσούτον εμόχθησεν. (Αγίου Νεκταρίου, Μελέτη Ιστορική περί των αιτιών του σχίσματος, τόμος Α΄, εκδ. Νεκτ. Παναγόπουλου 288 -289).

 

Καθηγητής π. Γεώργιος Μεταλληνός

Υπάρχει όμως και η 8η Οικ. Σύνοδος. Είναι η Σύνοδος του 879, επί Μ. Φωτίου. Ο γνωστός δογματολόγος και δάσκαλός μας, ο Ιωάννης Καρμίρης, στην Θεολογική Σχολή Αθηνών, έλεγε ότι η Σύνοδος του 879 επί Μ. Φωτίου, είναι η τελευταία προ του Σχίσματος Γενική Σύνοδος της Αρχαίας Εκκλησίας, με όλα τα γνωρίσματα Οικ. Συνόδου. Η Σύνοδος αυτή καταδικάζει την δυτική αλλοτρίωση εις την διατύπωση του Filioque, τής εκπορεύσεως δηλαδή του Αγίου Πνεύματος, όχι μόνο από τον Πατέρα, όπως ο Χριστός μάς το λέει στο 15,26 τού κατά Ιωάννην Ευαγγελίου - «ό παρά τού Πατρός εκπορεύεται» - αλλά και «εκ του Υιού».

Η 8η Οικ. Σύνοδος είναι η σύνοδος του 879, η οποία καταδικάζει το Filioque, την προσθήκη της φράσεως αυτής εις το Σύμβολον και κυρίως εκείνους που εισήγαγαν στο Σύμβολον αυτή την προσθήκη, δηλαδή τον φραγκικό κόσμο και την ηγεσία του.

 

Καθηγητής Β. Φειδάς

"Εξ άπαντος τρόπου οφείλει ο τής Νικαίας συνόδου Όρος, ον και αι λοιπαί Άγιαι και Οικουμενικαί Σύνοδοι επεκύρωσάν τε και επωκοδόμησαν, τούτον και εν ταύτη τη μεγάλη και Οικουμενική Συνόδω αναγνωσθήναι". (Φειδά, Εκκλησιαστική Ιστορία, τόμος Β΄, σελ. 133).

 

Καθηγητής Ιω. Καρμίρης

Ο Καθηγητής Ιω. Καρμίρης αναφέρει ότι η Σύνοδος "αύτη αποτελεσθείσα εκ 383 Πατέρων ανατολικών τε και δυτικών, εκπροσωπούντων τα πέντε αρχαία Πατριαρχεία, παρουσίασε, και κατ' αυτόν τον ρωμαιοκαθολικόν θεολόγον Hergenrother, τοιούτον επιβλητικόν θέαμα, οίον δεν παρουσιάσθη από τών χρόνων της Δ΄ εν Χαλκηδόνι Οικουμενικής Συνόδου. Δια τούτο, εξακολουθών ομολογεί ούτος, φέρει η Σύνοδος αύτη εξωτερικώς πάντα τα γνωρίσματα Οικουμενικής Συνόδου. Ουδόλως άρα άπορον, ότι ως Ογδόην Οικουμενικήν εθεώρουν αυτήν ο Θεόδωρος Βαλσαμών, Νείλος Θεσσαλονίκης, Νείλος Ρόδου, Συμεών Θεσσαλονίκης, Μάρκος Εφέσου, Γεννάδιος Σχολάριος, Δοσίθεος Ιεροσολύμων, Κωνσταντίνος Οικονόμος και άλλοι: αλλά και η ίδια Σύνοδος εχαρακτήρισεν αυτήν ως Οικουμενικήν πολλαχού εν τοις πρακτικοίς αυτής, έτι δε ο Πατριάρχης Ευθύμιος και πολλοί άλλοι μέχρι τών συγχρόνων ημίν Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου, F. Dvornik και άλλων". ("Αι Οικουμενικαί Σύνοδοι", Δεσποίνης Δ. Κοντοστεργίου, εκδ. Πουρναρά, 1997, σελ. 275-297).

Δημιουργία αρχείου: 5-9-2014.

Τελευταία ενημέρωση: 5-9-2014.