Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας Επιστήμη και Εκκλησία

Άγγελοι και γίγαντες // Ήταν ο κατακλυσμός παγκόσμιος; // "Κατακλυσμός και Αραράτ" // Η αρχαία Ουρ

Οι ανασκαφές στην Ουρ και ο κατακλυσμός τού Νώε

Τα στοιχεία που αναφέρουμε στη συνέχεια, είναι κάποια από τα ευρήματα τού Γούλεϋ στις ανασκαφές τής αρχαίας Μεσοποτάμιας, στην πόλη τής Ουρ, την πατρίδα τού Αβραάμ, που επιβεβαίωσαν την Αγιογραφική αφήγηση για τον κατακλυσμό τού Νώε ακόμα και σε λεπτομέρειες.

Από τον Γούλεϋ σκάφτηκε ένα πελώριο πηγάδι στους λόφους τού Βασιλικού Κοιμητηρίου, βαθύ 64 πόδια ως το τέλος του.

Ουμπαϊντ Ι:

Βρέθηκαν 3 προκατακλυσμιαία επίπεδα κατάληψης, πάχους 1 μέτρου.

Κατακλυσμιαίο στρώμα:

Πάνω από την Ουμπαϊντ Ι, υπήρχε η ιλύς τού Κατακλυσμού πάχους 3 σχεδόν μέτρων, χωρίς ανθρώπινα απομεινάρια, και μέσα σ’ αυτήν, στο πάνω μέρος της σκαμένοι τάφοι, που ανήκαν στις δύο επόμενες φάσεις (Ουμπαϊντ ΙΙ, και ΙΙΙ).

Σύμφωνα με τον Γούλευ, το πάχος τής ιλύος, έδειξε ότι η αφήγηση τής Γενέσεως για το ύψος τών νερών τού κατακλυσμού ήταν ακριβέστατη. Δεκαπέντε πήχες, περίπου 9 μέτρα, ήταν αρκετά για να πλημμυρίσει η χαμηλότοπη Μεσοποταμία.

N. M.

Δημιουργία αρχείου: 19-3-2002.

Τελευταία ενημέρωση: 2-11-2004.

ΕΠΑΝΩ