Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας Ερωτήσεις και Επιστολές

 

Επιστολή του Πρεσβυτέρου από τον Λίβανο

Αντωνίου Μέλκι

 

14-5-2008.

Xristos Anesti
Χριστός Ανέστη

Very beloved Brothers at OODE
Πολυαγαπημένα Αδέλφια στην ΟΟΔΕ

I greet you in Christ. I thank you very much for your wonderful work.
Σας χαιρετώ εν Χριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την υπέροχη δουλειά σας.

I am Fr. Antonios Melki, from Lebanon. I am the chief editor of the Arabic electronic monthly journal Orthodox Legacy published at www.orthodoxlegacy.org

Είμαι ο πατήρ Αντώνιος Μέλκι, από το Λίβανο. Είμαι ο επικεφαλής εκδότης του Αραβικού μηνιαίου περιοδικού "Ορθόδοξη Κληρονομιά", που δημοσιεύεται στο www.orthodoxlegacy.org
Our journal is in its fourth year. We rely too much on your website because we only publish translations, and some homilies of our local Gerondas. We believe this is safer.
.
Το περιοδικό μας βρίσκεται στο τέταρτο έτος του. Βασιζόμαστε πάρα πολύ στην ιστοσελίδα σας επειδή εμείς δημοσιεύουμε μόνο μεταφράσεις, και μερικές ομιλίες τοπικών Γερόντων μας. Πιστεύουμε πως αυτό είναι ασφαλέστερο.

In God's Grace we are in the same path. I had translated 2 books of His Eminence Ierotheos of Nafpaktos, in addition to a large number of articles, almost all what exists in English. I have also translated a large number of the articles written by the late Fathers Romanides and Florovsky, and by Fr. George Metallinos.
Με την Χάρι του Θεού βρισκόμαστε στον ίδιο δρόμο. Είχα μεταφράσει 2 βιβλία του
Σεβασμιώτατου Ιεροθέου Ναυπάκτου, πέραν ενός μεγάλου πλήθους άρθρων - σχεδόν ό,τι υπάρχει στα Αγγλικά. Επίσης έχω μεταφράσει ένα μεγάλο αριθμό άρθρων γραμμένων από τους μακαριστούς Πατέρες Ρωμανίδη και Φλωρόφσκυ, και του π. Γεωργίου Μεταλληνού.

Again, I reiterate our gratitude and appreciation of the hard work you do and the great service you provide. Keep us in your prayers. Your name, as a group, is on the alter table of St. Sissoy Church where I serve.
Επαναλαμβάνω ξανά την ευγνωμοσύνη και την αναγνώρισή μας για την σκληρή δουλειά που κάνετε
και την μεγάλη υπηρεσία που παρέχετε.  Κρατήστε μας στις προσευχές σας. Το όνομά σας, ως ομάδα, είναι επάνω στην Αγία Τράπεζα του Ιερού Ναού του Αγίου Σισώη όπου διακονώ.

Xristos anesti
Χριστός Ανέστη

Fr. Antonios Melki
π. Αντώνιος Μέλκι.

Δημιουργία αρχείου: 8-9-2008.

Τελευταία ενημέρωση: 8-9-2008.

ΕΠΑΝΩ