Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας

Έρευνα για το κτιστό και το Άκτιστο

Ισλάμ
 
Ποιος είναι ο Παράκλητος; Ο Μωάμεθ ή το Άγιο Πνεύμα; // Το Κοράνιο: Πρώτο στήριγμα τού "Οίκου τού Ισλάμ" // Χαντίθ: Δεύτερο στήριγμα του «Οίκου του Ισλάμ» // Προφητεύεται στην Αγία Γραφή ο Μωάμεθ; // Δολοφονημένοι από τον Μωάμεθ
 
Ερώτησις ότι ο Μωάμεθ ουκ εστι εκ Θεού

Θεοδώρου Αβουκαρά

 

Πηγή: PG 97,1543A-1546A.

Αναδημοσίευση από: http://thematorthodoxtheolog.blogspot.com/2010/11/blog-post_21.html

Μετάφραση: Ι. Γ. και Pilotos91

Παραθέτουμε έναν αξιόλογο διάλογο που έλαβε χώρα τόν 8o αιώνα μεταξύ Χριστιανού και Σαρακηνού με τίτλο: «Ερώτησις ότι ο Μωάμεθ ουκ εστι εκ Θεού». PG 97,1543A-1546A.

Ακολουθεί το κείμενο και η ελεύθερη μετάφρασή του:

   
   
Έθος τοις των Σαρακηνών υποκριταίς, ει συναντών Χριστιανόν, μη χαιρετίζειν, αλλ’ ευθέως λέγειν· Χριστιανέ, μαρτύριον, ότι είς ο Θεός ακοινώνητος τον Μωάμεθ έχει δούλον και απόστολον. Και ταύτα τις τών  τοιούτων υποκριτών του Αβουκαρά ηρώτησεν. Ο δε αποκριθείς είπεν «Ουχ άλις σοι το της ψευδομαρτυρίας κατάκριμα, έως ου και άλλοις ψευδομαρτυρείν επιτρέπη;

 

     Υπήρχε η συνήθεια στους υποκριτές Σαρακηνούς, όταν συναντούσαν κάποιον Χριστιανό να μην τον χαιρετάνε, αλλά ευθέως να του λένε: «Χριστιανέ μαρτυρία υπάρχει ότι ένας είναι ο Θεός ακοινώνητος και τον Μωάμεθ έχει δούλο και απόστολο». Και αυτά ακριβώς τα ίδια ρώτησε  κάποιος από τους υποκριτές τον Αβουκαρά. Ο Αβουκαράς απαντώντας του είπε: "Δεν  είναι πολύ σε σένα το κατάκριμα της ψευδομαρτυρίας,  αλλά μέχρι  και στους  άλλους  επιτρέπει να ψευδομαρτυρούν;"


Σαρακηνός: Ου ψευδομαρτυρώ.

Σαρακηνός: Δεν ψευδομαρτυρώ.

 

Χριστιανός: Ουκούν παρώς, ότε ο Θεός τον Μωάμεθ απέστειλε.

Χριστιανός: Επομένως ξέρεις  από πού και πότε ο Θεός απέστειλε τον Μωάμεθ.

 

Σαρακηνός: Ουχί. Αλλ’ ως μαρτυρεί ο πατήρ μου, μαρτυρώ καγώ.

Σαρακηνός: Όχι. Αλλά όπως μαρτυρεί ο πατέρας μου μαρτυρώ και εγώ.

 

Χριστιανός: Ει πάντοτε αληθή τα υπό των γονέων τοις τέκνοις λαλούμενα, και Σαμαρείται, και Ιουδαίοι, και Σκύθαι, και Χριστιανοί, και Έλληνες καλώς αν πιστεύωσι, επειδή έκαστοι μαρτυρείν ως οι γόνοι εδιδάχθησαν. Και τι εστί λοιπόν της θρησκείας σου το διάφορον, τω πατρί σου πιστεύσαντος; ούτως γαρ θεμιστεύεται και τα βοσκηματώδη έθνη.

Χριστιανός: Αν είναι πάντοτε αληθή αυτά που μαρτυρούν οι γονείς στα τέκνα τους τότε και οι Σαμαρείτες, και οι Ιουδαίοι, και οι Σκύθοι, και οι Χριστιανοί, και οι Έλληνες καλώς θα τα πίστευαν, επειδή ο καθένας τους μαρτυράει όπως τον δίδαξαν, αλλά και οι ίδιοι οι γονείς του εδιδάχθησαν. Και τι είναι αυτό το οποίο κάνει τη θρησκεία σου να διαφέρει από τις άλλες, μήπως το ότι πιστεύεις σε όσα  σου λέει ο πατέρας σου; με αυτόν τον τρόπο διέπονται από τους νόμους τους και τα κτηνώδη έθνη.

 

Σαρακηνός: Επειδή με εις απορίαν περιέστησας, ειπέ μοι συ· αρ’ ουχ όσα δεδίδαξαι υπό του πατρός σου, μαρτυρείς;
Σαρακηνός: Επειδή με έβαλες σε απορία, πες μου, εσύ δεν μαρτυρείς όσα έχεις διδαχθεί από τον πατέρα σου;

 

Χριστιανός: Αληθώς. Αλλ’ εμέ ο πατήρ μου αλλά εδίδαξε, και σε ο πατήρ σου άλλα.

Χριστιανός: Αληθώς. Αλλά εμένα, άλλα με δίδαξε ο πατέρας μου, κι άλλα εδίδαξε  εσένα ο δικός σου.

 

Σαρακηνός: Τίνα ουν εδίδαξέ σε ο πατήρ σου, και τίνα με ο πατήρ μου;

Σαρακηνός: Ποια είναι αυτά που σε δίδαξε ο πατέρας σου,  και ποια είναι αυτά που με δίδαξε ο δικός μου;

 

Χριστιανός: Ο πατήρ μου εδίδαξέ με δέξασθαι απόστολον εκ παλαιοτέρου προδηλωθέντα, ή δια σημείων εαυτόν αξιόπιστον παραστήσαντα. Ο δε σος Μωάμεθ εκατέρων γεγύμνωται, και ηλλοτρίωται. Παλαιός γαρ αυτόν προφήτης, προφήτην ου προεμύνησε, και σημείοις εαυτόν ουκ επιστώσατο.

Χριστιανός: Ο πατέρας μου με δίδαξε να δέχομαι κάποιον ως απόστολο, εάν έχει προδηλωθεί από κάποιον παλαιότερο ότι θα έρθει, εκτός αν δια των σημείων που θα κάνει ο ίδιος μας αποδείξει ότι είναι αξιόπιστος. Ο δικός σου ο Μωάμεθ είναι γυμνός και αλλότριος και από τα δυο που προανέφερα, ούτε μαρτυρείται από κάποιον παλιότερο η έλευσή του ούτε και σημεία έδειξε που να μας πείθουν ότι είναι αξιόπιστος.

 

Σαρακηνός: Ναι, ο Χριστός εν τω Ευαγγελίω έγραψε λέγων· Αποστέλλω υμίν προφήτην Μωάμεθ λεγόμενον.

Σαρακηνός: Ναι, το Ευαγγέλιο γράφει ότι ο Χριστός είπε «Σας αποστέλλω προφήτη ονόματι Μωάμεθ».

 

Χριστιανός: Το μνημόσυνον αυτού το Ευαγγέλιον ουκ έχει.

Χριστιανός: Το Ευαγγέλιο δεν μνημονεύει πουθενά  τον Μωάμεθ.

 

Σαρακηνός: Είχεν, αλλ’ υμείς εξηλείψατε αυτό.

Σαρακηνός: Είχε το όνομά του, αλλά εσείς το εξαλείψατε από το Ευαγγέλιο.

 

Χριστιανός: Ο φέρων προς τον δικαστήν, κατά του οφείλοντος δανείου, χειρόγραφον τι των ζητουμένων, ή λαλουμένων μη έχον, τι κρίνει ο δικαστής, ίνα λάβη;

Χριστιανός: Όταν κάποιος κατηγορεί κάποιον άλλον ότι του χρωστάει ένα δάνειο και γι’ αυτή την αιτία τον πάει στο δικαστήριο, ενώ δεν έχει να προσκομίσει κάποιο έγγραφο που να πιστοποιεί τον ισχυρισμό του ή κάποια μαρτυρία, τότε ο δικαστής τι απόφαση μπορεί να λάβει επ’ αυτού και τι κρίση θα εκφέρει μη έχοντας κάτι στα χέρια του;

 

Σαρακηνός: Ουδέν.

Σαρακηνός: Καμία.

 

Χριστιανός: Ουκούν εν του Ευαγγελίου έχετε ουδέν.

Χριστιανός: Επομένως κι εσείς δεν έχετε τίποτα να προσκομίσετε μέσα από το Ευαγγέλιο περί του Μωάμεθ.

 

Σαρακηνός: Καν εκ του Ευαγγελίου έχω ουδέν, αλλ’ εκ των σημείων, ων εποίησεν, αξιόπιστος δείκνυται προφήτης.

Σαρακηνός: Ακόμα και να μην έχω κάτι ως απόδειξη μέσα από το Ευαγγέλιο περί του Μωάμεθ, μπορώ όμως να σου πω ότι ο Μωάμεθ εποίησε σημεία, από τα οποία φαίνεται ότι είναι αξιόπιστος Προφήτης.

 

Χριστιανός: Ποίον σημείον εποίησεν;

Χριστιανός: Ποιο σημείο  εποίησε ο Μωάμεθ;

 

Ο Σαρακηνός, εις ψευδή μυθολογίαν τραπείς, και μηδέν αληθές ειπείν δυνηθείς, ησύχασεν.

Τότε ο Σαρακηνός ετράπη σε ψευδή στοιχεία και μύθους και μη μπορώντας να πει κάτι αληθινό, εσιώπησε.

Δημιουργία αρχείου: 23-11-2010.

Τελευταία ενημέρωση: 23-11-2010.