کانن بزرگ قدیس آندرو از کرت

بخش اول كانن، براى روز دوشنبه از هفته اول روزه بزرگ


دوشنبه هفته اول روزه بزرگ، در طى ندامت عظيم در سرويس دعاى مغرب، پس از مزمور ٧٠، کانن خوانده می شود. قبل از هر تروپاریون ، ما سه بار تعظيم كرده و نشان صلیب را رسم مى كنيم.

 

قصيده 1

ايرموس: یک یاور و یک پناه ، نجات من شده است.

این خدای من است ، این خدای من است که آن را تمجيد مى نمايم.

خدای پدران من، من او را برای شکوه و جلالش تمجيد مى نمايم.

برگردان: بر من رحم فرما ، خدايا، بر من رحم فرما.

تروپاريا:

بند١-چگونه می توانم به عزاداری از اعمال ناگوار زندگی خود بپردازم؟ به عنوان اولین ثمره توبه چه می توانم ارائه دهم؟ در شفقت خود ، ای مسیح ، گناهانم را ببخشا.

بند٢-ای روح بيچاره من، گناهان خود را در جسم به خالق همه اعتراف کن. از این لحظه حماقت سابق خود را رها کن و اشکهای توبه را به خداوند ارائه بده.

بند٣-گناهان من با گناهان آدم نخستين رقابت می‌کند، و به سبب گناهانم خود را برهنه از خداوند و پادشاهى جاودان او می‌بینم.(پيدايش باب ٣)

بند٤-افسوس ، روح بی پروا من ، چرا اینقدر مثل حوا، شر را می بینی و به شدت از آن زخمی می شوی. تو درخت را لمس می کنی و بی حد و حصر از میوه فریب دهنده آن مى چشی.

بند٥-من به جای شخص حوا ، درون خودم"حوا"يى از افکار پرشور دارم که گرچه به ظاهر شیرین مى نمايد اما هرگز طعم تلخ خود را از دست نمی دهد.

بند٦-اى نجات دهنده، آدم به دليل عدم رعایت فقط یکی از فرمان‌های تو،عادلانه از باغ عدن رانده شد. پس من چه رنجى را بايد متحمل شوم كه مدام سخن حيات تو را ناديده مى گيرم؟(عبرانيان ١٢: ٢٥ ، پيدايش ٣: ٢٣)

جلال بر پدر و پسر و روح القدس

به تثليث اقدس: ای تثلیث متعال، كه در يگانگى پرستش مى شوى، يوغ سنگین گناه را از دوش من بردار، و چون مهربان هستی اشک‌های توبه و ندامت را به من عطا فرما.

اكنون و تا ابد و تا جميع اعصار. آمين.

به مادر خدا: ای تئوتوکوس، امید و حامی کسانی که برای تو آواز می‌خوانند، بار سنگین گناه را از من بردار، و بعنوان يگانه بانوی مطهر مرا بعنوان شخص توبه كار بپذير.

 

قصیده 2

ايرموس: اى آسمان، گوش كن و من سخن مى گويم، آواز مسیح را مى سرايم، کسی که از باکره جسم گرفت تا با ما ساكن شود.

برگردان: بر من رحم فرما ، خدايا، بر من رحم فرما.

تروپاريا:

بند١-اى آسمان، گوش کن و من سخن مى گويم. اى زمین، بشنو فریاد كسى را که به درگاه خدا بازمی گردد و او را ستايش می‌کند.

بند٢-اى خداى مهربان و نجات دهنده، در رحمت خود بر من نظر کن و اعتراف پر شور مرا بپذیر.(امثال ١٥: ٣ ، مزمور ٣٤: ١٥)

بند٣-من بیش از همه گناه کرده‌ام. اى خدا نجات دهنده من، من فقط در مقابل تو گناه کرده‌ام، اما بر من، مخلوق خود رحم فرما.(١ تيموتائوس ١: ١٥)

بند٤-از طریق عشق به لذت، شکل من تغییر يافته و زیبایی درونم از بین رفته است.

بند٥-ای يگانه مهربان، همانطور که پطرس را به هنگام غرق شدن نجات دادی ، پس اکنون به من نزدیک شو ، زيرا طوفانى از شر اطراف من طغیان مى كند.(متى ١٤: ٣١)

بند٦-ای نجات دهنده، من لباس جسمم را آلوده كرده ام و آنچه را که تو مطابق تصوير و شباهت خود، درون من ساختى، ويران كرده ام.

بند٧-با هواى نفس، زیبایی روحم را تیره کردم و اجازه دادم که تمام وجودم در لجن فرو رود.

بند٨-من عريانم، لباسى را که خالق من در ابتدا برای من خلق کرده بود ، پاره كرده ام.

بند٩-من شرمنده‌ام، زیرا مار مرا فریب داد و لباس من پاره پاره است.(پيدايش ٣: ٤-٥)

بند١٠-ای يگانه مهربان ، مثل فاحشه اى که پاهای تو را مسح کرد ، اکنون اشک می ریزم. اى نجات دهنده، بر من رحم فرما. (لوقا ٧: ٣٨ ، ١٨: ١٣)

بند١١-من عریان و شرمسارم، زيرا زیبایی آن درختی که در وسط باغ ديدم مرا فریب داد.(پيدايش ٣: ٧)

بند١٢-شیاطین زخم‌های عمیقی از هواى نفس بر پشتم زده اند، سركشى آنها، آن را مانند یه زمین شخم زده كرده است.(مزمور ١٢٩: ٣)

جلال بر پدر و پسر و روح القدس.

به تثليث اقدس: ای خدای همگان، مى سرايم تو را به عنوان يگانه در سه شخص، پدر، پسر و روح‌القدس.

اكنون و تا ابد و تا جميع اعصار. آمين.

به مادر خدا: ای مقدس ترین تئوتوکوس، يگانه باکره اى كه همه جا ستایش می شوى ، با جديت براى ما دعا کن تا نجات یابیم.

 

قصیده 3

ايرموس: ای مسیح، کلیسای خود را بر صخره تزلزل‌ناپذیر احکام خود بنا کن.

برگردان: بر من رحم فرما ، خدايا، بر من رحم فرما.

تروپاريا:

بند١-اى روح من، یکبار خداوند از آسمان باران آتش نازل كرد و زمین سدوم از بين رفت.(پيدايش ١٩: ٢٤)

بند٢-اى روح من، خودت را از گناه نجات بده! مانند بسيارى در كوه ، به موقع به شهر صوغر پناه ببر.(پيدايش ١٩: ٢٢)

بند٣-ای روح من، از شعله‌ها آتش فرار کن! بگریز از سوختن سدوم! از ویرانی ناشی از آتش خداوند فرار کن!(تثنيه ٤: ٢٤ ، عبرانيان ١٢: ٢٩)

بند٤-ای مسیح نجات‌دهنده من، من بیش از هر كسى مرتکب گناه شده‌ام. من در مقابل تو گناه کرده‌ام، با این حال مرا رها نکن!

بند٥-به عنوان شبان نيكو مرا جستجو کن ، گوسفند توام كه گمراه شده است، مرا رها نکن.(يوحنا ١٠: ١١-١٤)

بند٦-ای نجات دهنده، اعتراف می‌کنم که من عليه تو گناه کرده‌ام، اما از آن جا که تو رحیم  هستی مرا عفو فرما و ببخشا.

جلال بر پدر و پسر و روح القدس.

به تثليث اقدس: ای خدا، تثلیث در یک ، ما را از فريب، وسوسه‌ها و بدبختی نجات بده!

اكنون و تا ابد و تا جميع اعصار. آمين.

به مادر خدا: سلام بر تو، ای رحمى که خدا را دريافتى! سلام، اى تخت خدا!  سلام، ای مادر حيات ما!


قصیده 4

ايرموس: نبی آمدن تو را شنید ای خداوند، و ترسید که از یک باکره به دنیا بیايى و به مردمان ظاهر شوى

و گفت:"من گزارش تو را شنیده‌ام و می‌ترسم؛" جلال بر قدرت تو، ای خداوند.

 برگردان: بر من رحم فرما ، خدايا، بر من رحم فرما.

تروپاريا:

بند١-اى داور عادل، اعمال نجات‌بخش خود را فراموش نکن، و مخلوقات خود را ترك مكن، بلكه در شفقت خود مرا ببخش، هر چند بیش از همه گناه کرده‌ام. زيرا قدرت بخشش تمام گناهان از آن توست.(مرقس ٢: ١٠)

بند٢-پایان نزدیک می‌شود، ای روح من، دارد نزدیک می‌شود! پس چرا اهميت نمى دهى که خودت را برای آن آماده کنی؟ برخیز، وقت کم است! اينك داور بر در ایستاده. زندگی مانند یک رویا محو می‌شود، پس چرا زندگی خود را در بطالت ادامه می‌دهی؟ (متى ٢٤: ٣٣ ، مزمور ٣٩: ٧)

بند٣-اى روح من، برخيز و کارهای شیطانی که انجام دادی را آشکار کن. به آنها خوب فکر کن و بگذار اشک هاى تو جاری شوند. سپس اعمال و افکار خود را آشکارا به مسیح اعتراف کن و او تو را  پارسا مى سازد.

بند٤-ای نجات دهنده، هيچ گناه و عمل شیطانی نبوده  که من گنهكار انجام نداده باشم، من در افکار و گفتار و عمل خود گناه کرده‌ام و هیچ کس بیش از من مرتکب گناه نشده است.

بند٥-محكمه وجدانم اسفبار مرا محكوم مى كند، که قضاوت در آن از هر قانونی بر روی زمین سخت‌تر است. ای داور من،  که مرا خلق كردى و مرا بازخريد كردى، بنده خود را ببخش، رها ساز و نجات ده.

بند٦-اى روح من، نردبانی که مدت‌ها پیش یعقوب پاتریارخ بزرگ آن را دید برای توست، آن را تصویر كن. پایین‌ترین پله، اولین قدم برای انجام اراده خداست، در حالی که کسانی که از آن پیروی می‌کنند، به شناخت حقیقی او نائل می‌شوند. بنابراین اگر می‌خواهی کار خدا را انجام دهی، زندگی خود را احيا کن تا معرفت و بصيرت کسب نمايى.(پيدايش ٢٨: ١٢ ، روميان ١٢: ٢ ، تيتوس ٣: ٥)

بند٧-یعقوب با آرزوى ازدواج با راحیل ، هفت سال از گوسفندهای پدر او در گرمای شدید روز و یخبندان شب مراقبت کرد. هنگامی که لیه را با فریب به وى داد، 7 سال ديگر دوباره تلاش و خدمت كرد تا در نهایت عروس منتخب خود را گرفت.(پيدايش ٢٩: ١٦-٣٠ ، ٣١: ٤٠)

بند٨-حالا این دو زن را به عنوان تصاویری از پشت‌کار و خرد در نظر بگیر، لیه که فرزندان زیادی به دنیا آورد، کار بى زحمت است، در حالی که راحیل همان خردی است که فرد فقط با پشت‌کار کسب مى شود. با این همه، ای روح من، هیچ یک از این دو، بدون تلاش تو ممکن نیست.

جلال بر پدر و پسر و روح القدس.

به تثليث اقدس: من تو را به عنوان یک خدا در تثلیث اعتراف می‌کنم، یک ذات واحد بدون پيچيدگى در اشخاص، هم-عرش و هم-حكمران، و برای شما می‌خوانم، " قدوس! قدوس! قدوس!" پدر، پسر و روح القدس.

اكنون و تا ابد و تا جميع اعصار. آمين.

به مادر خدا: به عنوان یک باکره به دنيا آوردى، و در طبيعت باکره باقی ماندی، رحم تو بدون درد به دنيا آورد، زيرا کسی که از تو به دنیا آمد قوانین طبیعت را تجدید کرد، زیرا وقتی خداوند اراده کند، ترتيب آن دگرگون می‌شود.

 

قصیده 5

ايرموس: اى عاشق انسان، بعد از شب، زود هنگام به جهت تو نگاه مى كنم ، مرا روشنى ده كه دعا كنم،

اى نجات دهنده، مرا در احکام خود هدايت نما، و به من بیاموز تا اراده تو را به انجام رسانم.

 برگردان: بر من رحم فرما ، خدايا، بر من رحم فرما.

تروپاريا:

بند١-در تاریکی شب، تمام زندگی من گذشت، در میان توهمات سایه‌ای که نمی‌توانم از آن فرار کنم، اما ای نجات دهنده، اكنون مرا یک فرزند روز بساز.(افسسيان ٥: ٨)

بند٢-روح من در نومیدی است، زيرا مانند روبين كه تخت پدرش را بى حرمت ساخت، من با بى حرمت ساختن تصوير او كه درون من است، از اراده پدرم خدا سرپیچی کرده‌ام.(پيدايش ٣٥: ٢١ ،٤٩: ٣-٤)

بند٣-اى مسيح پادشاهم، من به گناهان خود نزد تو اعتراف می کنم، مانند برادران یوسف من او را كه پاك و خالص بود به بردگی فروختم.(پيدايش باب ٣٧)

بند٤-به عنوان تصویری از خداوند ما، این روح صالح بود كه توسط  برادرانش ربوده شد و به بردگی فروخته شد، در حالی که تو، روح من، خود را به دست شیطانی خودت فروختی.(پيدايش ٣٧: ٢٧-٢٨)

بند٥-ای روح نااميد و رنجور، از پاکی ذهن یوسف صالح تقلید کن، و با گمراه شدن به وسیله امیال غیرمنطقی، گناه نکن.(پيدايش ٣٩: ٧-٢٣)

بند٦-اى خداوند و ارباب، قرار گرفتن یوسف در چاهى، تصویری از دفن و رستاخیز تو بود. آیا من هرگز قادر خواهم بود چنین چیزهایی را به خاطر تو تحمل کنم؟(پيدايش باب ٣٧)

جلال بر پدر و پسر و روح القدس.

به تثليث اقدس: اى تثليث، يك در ذات، ما تو را تمجيد می‌کنیم، و تو را تا به ابد ستايش مى كنيم و مى پرستيم، می‌خوانیم، " قدوس،قدوس،قدوس!" پدر، پسر و روح القدس.

اكنون و تا ابد و تا جميع اعصار. آمين.

به مادر خدا: اى مادر باكره مطهر، خداوند، خالق همه چیز، از طریق تو تجسم يافت تا طبیعت انسانی ما را با خود متحد كند.

قصیده
6

ايرموس: با تمام قلبم به سوی خدای مهربان فریاد كردم و او صدای مرا شنید.

و او روح  مرا از اعماق جهنم و فساد بيرون كشيد.

برگردان: بر من رحم فرما ، خدايا، بر من رحم فرما.

تروپاريا:

بند١-اى نجات دهنده، اشکهای صمیمانه و عمیق ترین ناله های روحم را به تو ارائه مى دهم ، از قلب فرياد بر مى آورم، "خدایا ، من در مقابل تو گناه کردم ، بر من رحم فرما".(لوقا ١٨: ١٣)

بند٢-هنگامی که داتان و ابیرام با موسی مخالفت کردند و از خداوند برگشتند، زمین برای بلعیدن آنها باز شد. حال اى روح من، تو نيز از خداوند رو برگردانده اى، باید با تمام قلب خود از اعماق جهنم فرياد بزنى تا بخشيده شوى، مبادا با آنها سهيم شوى.(اعداد باب ١٦)

بند٣-اى روح من، مانند گاو سركش زندگی كردى، تو به مانند افرايم بودى، اکنون مانند یک غزال چابک از بند صيادان بگريز و زندگی خود را نجات ده، و آن را با اعمال خوب ، خرد و دعا تقویت كن.(هوشع ٤: ١٦)

بند٤-اى روح من، مطمئن باش، همانطور که خدا قادر بود دست موسی را از بیماری سفیدى برگرداند و یک بار دیگر آن را پاک کند ، پس او همچنان می تواند حيات بیمار شده را پاک و خالص گرداند. بنابراین ، حتی اگر از طريق گناهان بسيار آلوده شده اى ، از خودت ناامید مشو.(خروج ٤: ٦-٨)

جلال بر پدر و پسر و روح القدس.

به تثليث اقدس: خدا، پدر و پسر و روح القدس مى گويد "من تثلیث هستم ، در ذات ساده و تجزيه ناپذير و با اين حال در اشخاص، همچنین متحد در طبيعت واحد هستم."

اكنون و تا ابد و تا جميع اعصار. آمين.

به مادر خدا: ای تئوتوکوس، رحم تو خدایی را نگه داشت که به خاطر ما شکل انسانی گرفت. به او، خالق همه  استدعا كن، تا از طریق دعاهای تو پارسا شمرده شویم.

کنتاکیون (قصيده 6)

روح من، روح من ، برخیز! چرا خفته ای؟

پایان کار نزدیک می‌شود و تو سردرگم خواهی بود،

پس بیدار شو و مراقب باش، باشد که مسیح خدای ما تو را ببخشايد،

او که همه جا هست، و همه چیز را پر مى سازد.

قصیده
7

ايرموس: ما مرتکب گناه شدیم و در برابر تو خطا و سرپيچى كرديم.

ما فرامين تو را همانطور که به ما داده ای، نگاه نداشته ايم و انجام نداده ایم.

اما ما را به طور کامل واگذار نکن، ای خداى پدران ما.

برگردان: بر من رحم فرما ، خدايا، بر من رحم فرما.

تروپاريا:

بند١-من گناه کرده‌ام، خطا کرده‌ام، فرامين تو را رد کرده‌ام. گناه من فزونى يافته و بر زخم‌های روح خود افزوده‌ام. اما در شفقت خود، بر من رحم فرما، ای خدای پدران ما.

بند٢-داور من، اسرار قلب خود را به تو اعتراف کرده‌ام. فروتنی و پريشانى مرا ببین و اينك مرا قضاوت کن، در شفقت خود، بر من رحم فرما، ای خدای پدران ما.

بند٣-شائول گله پدرش را گم كرد و خود را پیدا کرد، و ناگهان او پادشاه اسرائیل اعلام شد. ای روح من ، مراقب باش كه مبادا اكنون غرایز حیوانی ات، تو را از پادشاهی مسیح منع كند.(١سموئيل ١٠: ٢)

بند٤-اى روح من، داوود جد خداوند بود، با این حال مرتکب قتل و زنا شد. به هر حال شرارت تو حتى به دلیل تمايلات بدون ملاحظه ات از اعمال او نیز بدتر است.(٢سموئيل ١١، ١٢: ١-٢٣)

بند٥-گرچه داوود يكبار خود را نخست با قتل یک مرد و پس از آن با سرقت زنش به گناه آلوده كرد، اما از هر دوى آنها سريع توبه كرد. اما تو، اى روح من، كارهاى بدتر از آن انجام داده اى كه هنوز در برابر خدا از آنها توبه نكرده اى.

بند٦-يكبار داوود در مزمورى تمام کارهایی را که انجام داده بود، نوشت و تصويرى از توبه واقعى را به ما نشان داد. او نوشت "بر من رحم فرما و مرا پاک گردان!"  ، "زیرا تنها به تو گناه کرده ام ، خدای پدران ما".(مزمور ٥١)

جلال بر پدر و پسر و روح القدس.

به تثليث اقدس: ساده و تفكيك ناپذير، یک در ذات و طبيعت، نور و نورها، یک قدوس و سه مقدس، خدا به عنوان تثليث پرستش مى شود. پس، ای روح من، او را ستایش کن و در حيات و زندگی، خدای همگان را تجلیل کن.

اكنون و تا ابد و تا جميع اعصار. آمين.

به مادر خدا: ای مادر خدا، ما تو را ستایش می کنیم، تو را تكريم مى كنيم و متبارك مى خوانيم، زیرا از تثلیث تفكيك ناپذير، تو يگانه پسر خدا را به دنيا آوردى و قلمروهای آسمانی را به ما بازگرداندى.

قصیده 8

ايرموس: او که لشكريان آسمان تمجيدش می كنند ، كسى كه کروبیان و سرافین از او مى هراسند ،

بياييد هر نفس و موجودی او را تمجيد و ستايش كند و متبارك خواند در تمام اعصار.

برگردان: بر من رحم فرما ، خدايا، بر من رحم فرما.

تروپاريا:

بند١-ای نجات دهنده، من گناه کرده‌ام! اكنون روحم را تبديل کن و توبه ام را بپذير در حالی که فریاد می‌زنم، "تنها در مقابل تو گناه کرده‌ام و متمردانه زندگی كرده ام. بر من رحم فرما!

بند٢-ای روح من، به یاد آور که چطور ايليا ارابه آتشین را به آسمان راند و با كمال در همه فضايل تمام نگرانی‌های زمینی را ترك کرد.(٢پادشاهان ٢: ١١)

بند٣-الیشع هنگامی که جامه ايليا از آسمان بر روی او افتاد ، دو برابر روح نبوتى را به ارث برد. اما روح من، تو چطور مى توانى امیدوار باشى که در چنین فيض هايى سهیم شوی، كه هنوز یاد نگرفته ای عشق خود را به لذتهاى دنیوی کنترل کنی؟(٢پادشاهان ٢: ٩)

بند٤-یکبار هنگامى كه اليشع جامه ايليا را به رود اردن زد، آن به دو قسمت تقسیم شد. اما تو اى روح من، چطور مى توانى به شركت در چنين شگفتى هايى اميد داشته باشى، در حالى كه هنوز نياموخته اى عشق خود به لذتهاى دنيوى را كنترل كنى؟(٢پادشاهان ٢: ١٤)

بند٥-زن ثروتمند شونيم با مهمان نوازى از الیشع صالح ، اراده نیک خود را نشان داد. اما تو، روح من ، نه غریبه و نه مسافرى را پذيرفته اى، خود را بیگانه ای خواهى يافت که از مجلس عروسى مسیح بیرون رانده شده است.(٢پادشاهان ٤: ٨)

بند٦-هنگامی که الیشع، نامان را از يك بیماری خوفناك شفا داد، در عوض آن هیچ نخواست. اما تو، اى روح من، از خدمتکار شریر تقلید کرده‌ای که با نام استادش پول دريافت مى كرد. چنين حرص و طمعى را قبل از پایان کار ترک کن تا مبادا در آتش ابدی فرو بروى.

جلال بر پدر و پسر و روح القدس.

به تثليث اقدس: اى پدر ابدی، پسر ازلى و اى روح راستى، تسلى دهنده مهربان، ای پدر كلمه الهی، كلمه ازلى پدر، و روح حيات بخش، تثلیث در وحدت، بر ما رحم فرما.

اكنون و تا ابد و تا جميع اعصار. آمين.

به مادر خدا: ای باکره خالص، جسم عمانوئيل در رحم تو شکل‌ گرفت، به مانند رداى سلطنتى كه از ابریشم ارغوانى ريسيده شده باشد. ما اعلان می‌کنیم که تو به راستى مادر خداى ما هستی.


قصیده 9

ايرموس: غير قابل وصف است، مادرى كه کودک را بدون بذر آبستنى به دنيا آورده، خالص باقی می‌ماند.

زيرا تو خدا تجديد كننده طبیعت را به دنيا آوردى، پس در تمام اعصار ما تو را به عنوان مادر و عروس خدا تجليل مى كنيم.

برگردان: بر من رحم فرما ، خدايا، بر من رحم فرما.

تروپاريا:

بند١-درونم مجروح است، بدنم ضعیف گشته و روحم بیمار است و سخن ناتوان است. زندگی جای خود را به مرگ می‌دهد و پایان نزدیک است. وقتی که داور بيايد و من بايد در برابر او بایستم، مى بايست چه كار کنم؟

بند٢-ای روح من ، تو را از کتابهای موسی یادآوری کردم که جهان چطور به وجود آمد، و از روايات عهد قديم نمونه هایی از صالحین و ناعادلان را نشانت دادم. اما از این موارد تو از دومی به جای اولی تقلید کرده ای و از این طریق به خدای خود گناه ورزيده ای.

بند٣-ای روح من، شريعت هیچ قدرتی بر تو ندارد. تو انجیل را بی‌ثمر ساخته‌ای، کتاب مقدس را تحقیر کرده‌ای، و از پیامبران یا نوشته هاى صالحين هیچ ثمرى براى خود برداشت نكردى. زخم‌های تو بيشتر شده است و هیچ دکتری نداری که تو رو درمان كند.

بند٤-بنابراین، ای روح من، نمونه هايى از عهد جدید را به تو يادآورى مى كنم، که تو را به پشيمانى وادارند. از پارسايان سرمشق بگير و از راه هاى گناهکاران پرهیز كن ،  که با دعا، روزه، اخلاص و تكريم می‌توانی به رحمت مسیح دست یابی.

بند٥-مسیح انسان شد، جسم ما را به خود گرفت و با اراده آزاد خود هر آنچه که مربوط به طبیعت انسان بود (‏بجز گناه)‏ را متحمل شد. اى روح من، او نمونه و تصويرى از شكيبايى خود را به تو نشان داد. (متى ١: ٢٥)

بند٦-مسیح انسان شد، و هر دو باجگيران و فاحشه ها را فرا خواند تا توبه کنند. بنابراين، ای روح من، به سوى او بازگرد. زیرا درهای ملكوت اکنون باز است و فريسيان، باجگیران و زناکارانی که راه خود را تغيير داده اند از تو جلو افتاده اند!(متى ٢١: ٣١ ، ١١: ١٢)

بند٧-مسیح به مجوسيانى که او را پرستش كردند نجات عطا فرمود. او چوپانان را به گهواره خود فراخواند. او کودکانی را که هیروديس به قتل رساند به عنوان شهيدان اعلام كرد، و شمعون پير و حناى بیوه را تجلیل نمود ، اما تو ، روح من ، از زندگی و كارهايى مانند اینها سرمشق نگرفتى. بنابراین، زمان داورى او، براى تو چه وحشتناک خواهد بود!(متى ٢: ١٢ ،لوقا ٢: ٩-١٢ ،متى٢: ١٦ ،لوقا٢: ٢٥-٣٨)

بند٨-او پس از اينكه چهل روز در بیابان روزه گرفت ، گرسنگی طبيعت انسانی خود را آشکار نمود. بنابراین ، ای روح من ، اگر دشمن به تو حمله کند ناامید نشو ، زیرا آن تنها با دعا و روزه گرفتن است که شکست خواهد خورد.(متى ٤: ١-١١ ، ١٧: ٢١ ،مرقس ٩: ٢٩)

جلال بر پدر و پسر و روح القدس.

به تثليث اقدس: پدر را جلال می دهيم ، پسر را متعال مى خوانيم و روح القدس را می پرستيم ، تثلیث غیرقابل تفکیک همانطور كه يگانه هست ، نور و نور ها ، حيات و زندگی که نور و حيات را تا به انتهاى عالم اعطا می کند.

اكنون و تا ابد و تا جميع اعصار. آمين.

به مادر خدا: ای مادر مطهر خدا، قوم خود را حفظ کن، زیرا از طریق تو ما وفادار مانده ، تقویت شده و قادر به غلبه بر هرگونه وسوسه ، آزمايش و مصیبت هستیم.

 

ای پدر آندروى مقدس، برای ما نزد خدا دعا کن.

ای آندروى مكرم، پدر بسيار متبارك و کشیش کرت ، هرگز از دعا كردن نزد خدا برای کسانی که تو را مى ستايند، باز نايست، باشد که او ما را از خشم ، غم و اندوه ، فساد و گناهان بی شمار رهایی بخشد، تا همه ما وفادارانه یاد تو را ارج نهيم.