کتاب مزامیر

 

تسبيح مادر خدا

دعا بر روی زانوان در غروب پنطیکاست

کانن بزرگ قدیس آندرو از کرت

آكاتيست به مادر خدا 

نماد ایمان

آکافیست به قدیس یحیای تعمید دهنده

دعا به روح القدس

سرود آکافیست به خداوند محبوب ما عیسی مسیح

مناجات نامه الهى
نماز صبح
سرود نیایش به حامل خداوند

 دعا به فرشته نگهبان مقدس

******************************************************

کانن بزرگ قدیس آندرو از کرت

دعا در هنگام بیماری همه گیر

آكاتيست به مادر خدا 

نماد ایمان

آکافیست به قدیس یحیای تعمید دهنده

 سرود آکافیست به خداوند محبوب ما عیسی مسیح
دعا به روح القدس
نماز صبح

مناجات نامه الهى
سرود نیایش به حامل خداوند

دعا به فرشته نگهبان مقدس

 

27-05-2018   صفحه ايجاد شد :

29-06-2018   صفحه به روز شد :