کانن بزرگ قدیس آندرو از کرت

بخش سوم كانن، براى روز چهارشنبه از هفته اول روزه بزرگ

چهارشنبه هفته اول روزه بزرگ، در طى ندامت عظيم در سرويس دعاى مغرب، پس از مزمور ٧٠، کانن خوانده می شود. قبل از هر تروپاریون ، ما سه بار تعظيم كرده و نشان صلیب را رسم مى كنيم.

 

قصيده 1

ايرموس: یک یاور و یک پناه ، نجات من شده است.

این خدای من است ، که او را تمجيد مى نمايم.

خدای پدران من، من او را برای شکوه و جلالش تمجيد مى نمايم. . (خروج ١٥: ٢ ؛ مزمور ١١٨: ١٤)

برگردان: بر من رحم فرما ، خدايا، بر من رحم فرما.

تروپاريا:

بند١- اى نجات دهنده، من از جوانی خود، به احکام تو بی اعتنا بوده ام و زندگی خود را در هواى نفس و تنبلی گذرانده ام. اما اکنون به تو فرياد می زنم ، "حداقل در پايان، مرا نجات ده!"

بند٢- ای نجات دهنده ، مرا به جهنم فرو نبر، حتی اگر در پیری در مقابل دروازه تو تهى از فضیلت افتاده باشم. اما در عشق خود به بشر گناهانم را قبل از مرگ ببخشا.

بند٣- روح من در عادت های شیطانی هدر رفته است، و اکنون از میوه های فضیلت تهى شده ام، پس در گرسنگی شدید به تو، ای پدر مهربان، فرياد می زنم، "مراقب من باش و بر من رحم فرما".(لوقا ١٥: ١٣ ، ١٧)

بند٤- افکار خودم مثل سارقان به من حمله کردند، مرا زخمی کردند و جراحت ها مرا پوشانده اند. اکنون، ای مسیح ناجی من، بيا تا مرا شفا دهى. (لوقا ١٠ :٣٠)

بند٥- اول كاهنى مرا دید و از كنارم گذشت. سپس يك لاوی نگاهی به رنجهای من انداخت و برهنه بودن مرا تحقیر کرد. ای عیسی ، که از مریم بر جهان طلوع کرده اى، حال خودت بيا و بر من ترحم کن.(لوقا ١٠: ٣١-٣٣)

ای مریم مصرى مكرم ، برای ما نزد خدا دعا کن.

به قديس مريم مصرى: اى مريم قديس، به من روشنايى فيض را که از جانب مشیت الهی به تو می رسد عطا فرما، باشد كه من از تاریکی هواى نفس بگريزم، و مشتاقانه از دستاوردهای تبديل متبارك زندگی تو، آواز بخوانم.

جلال بر پدر و پسر و روح القدس

به تثليث اقدس: ای تثلیث متعال، كه به عنوان خداى يگانه پرستش مى شوى، يوغ سنگین گناه را از دوش من بردار، و چون مهربان هستی اشک‌های توبه و ندامت را به من عطا فرما.

اكنون و تا ابد و تا جميع اعصار. آمين.

به مادر خدا: ای تئوتوکوس، امید و حامی کسانی که برای تو آواز می‌خوانند، بار سنگین گناه را از من بردار، و بعنوان يگانه بانوی مطهر مرا بعنوان شخص توبه كار بپذير.

 

قصیده 2

ايرموس: اى آسمان، گوش كن و من سخن مى گويم، آواز مسیح را مى سرايم، کسی که از باکره جسم گرفت تا با ما ساكن شود.

برگردان: بر من رحم فرما ، خدايا، بر من رحم فرما.

تروپاريا:

بند١- مانند داوود که بتشبع را سرقت نمود، من افتاده و از طريق هواى نفسم آلوده گشته ام. ای نجات دهنده، مرا در اشک هایم پاک فرما. (دوم سموئيل ١١: ١-٤)

بند٢- من هیچ اشک و توبه و پشيمانى ای ندارم، اما ای خدا و نجات دهنده من، اینها را به من عطا فرما!

بند٣- من زیبایی و جمالى را كه خالق من در ابتدا برايم ايجاد كرد، از دست داده ام. و اکنون برهنه افتاده ام و شرمنده هستم.

بند٤- مانند آن باكره هاى نادم، به تو استدعا مى كنم، "خداوندا، خداوندا"،  در را به روی من باز کن كه نزدت توبه مى كنم.(متی ٢٥ :١١)

بند٥- ای نجات دهنده، ناله هاى روحم را بشنو، و اشکانم را که از چشمهايم جاری می شود بپذیر و مرا نجات ده.

بند٦- ای عاشق بشريت، که نجات همگان را خواهانى، در نيكويى خود مرا به یاد بیاور و در حالى كه به تو باز مى گردم، من توبه كار را بپذير. (اول تيموتائوس ٢: ٤)

بند٧- "ببین، ببين كه من خدا هستم"، اى روح من بشنو اين خداوند است كه تو را مى خواند. از گناهان سابق خود بازگرد و از او به عنوان خداوند عادل، قاضی و خداى خود بترس. (تثنیه ٣٢ :٣٥؛ عبرانیان ١٠ :٣٠)

بند٨- ای گناهکارترین روح، تو به كه شباهت دارى؟ واقعاً شبيه دو قاتل نخست، قائن و فرزندش لمک شرور هستى. زیرا بدن خود را با اعمال شیطانی سنگسار کرده ای و ذهن خود را با تمايلات نامعقول به قتل رسانده ای. (پیدایش ٤: ٤-٢٣)

بند٩- روح من ، تو در بین تمام کسانی که پیش از شريعت زندگی می کردند، مانند شیث نبوده ای، و نه مانند خنوخ كه به آسمان بالا برده شد، و نه از نوح سرمشق گرفتى. بلكه از زندگی صالحان محروم هستی، آيا پارسايى در تو يافت مى شود؟ (پیدایش ٥)

بند١٠- روح من، تو به تنهایی دروازه های خشم خدا را دوباره گشوده ای، و همچنان که زمین مدت ها قبل با آب پوشانده شده بود، تمام جسم تو و اعمال و زندگى تو با گناه پوشانده شده است، و تو در خارج از کشتی نجات مانده اى.(پيدايش ٦-٨)

ای مریم مصرى مكرم ، برای ما نزد خدا دعا کن.

به قديس مريم مصرى: تو روش زندگى گناه آلود سابق خود را رها کردى و با تمام عشق و اشتیاق به مسیح شتافتى. و روش او را در بیابان ناشناخته دنبال كردى، و در خلوص و عشق به فرامين الهی او عمل كردى.

جلال بر پدر و پسر و روح القدس

به تثليث اقدس: اى خداى همگان، من تو را به عنوان يگانه در سه شخص، پدر، پسر و روح القدس مى سرايم.

اكنون و تا ابد و تا جميع اعصار. آمين.

به مادر خدا: اى تئوتوكوس تماماً مقدس، تنها باکره اى كه همه جا ستايش مى شوى، با جديت برایمان دعا كن، باشد كه نجات یابیم.

 

قصیده 3

ايرموس: خداوندا، قلب بی ثباتم را بر روی صخره احكامت بنا کن، زيرا تنها تو خداوند و قدوس هستی.

برگردان: بر من رحم فرما ، خدايا، بر من رحم فرما.

تروپاريا:

بند١- اى روح اسفبار من، تو نه بركاتى مانند سام به ارث برده ای و نه مانند يافث در سرزمین بخشش، سرزمين وسیعی را به دست آورده ای.(پيدايش٩: ٢٦-٢٧)

بند٢- اى روح من، از گناه، از سرزمین حران بيرون بياى! وارد سرزمین زندگی ابدی شو، که با فساد ناپذيرى که ابراهیم به ارث برد جاری است. (پیدایش ١٢: ٤)

بند٣- روح من شنیده اى، چگونه ابراهیم سرزمین پدران خود را ترک کرد و چادر نشين شد. از عزم راسخ او سرمشق بگير. (پیدایش ١٢: ١)

بند٤- در بلوطستان ممرى، ابراهيم پاتريارخ، از فرشتگان مهمان نوازى کرد، و در سالخوردگى وعده خدا را تصاحب كرد. (پیدایش ١٨: ١)

بند٥- ای روح اسفبار من، با شناختن اسحاق به عنوان يك قربانى جدید عرفانى که به خداوند تقدیم می شود، از عزم راسخ او نیز سرمشق بگير. (پیدایش ٢٢: ٢)

بند٦- تو از اسماعیل شنیده ای که به عنوان فرزند یک برده بيرون رانده شد. اى روح من، مراقب باش مبادا بخاطر بردگى هواى نفس خود، چیزی مشابه را متحمل شوی. (پیدایش ٢١ :١٠)

ای مریم مصرى مكرم ، برای ما نزد خدا دعا کن.

به قديس مريم مصرى: اى مادر قديس، من به سختی تحت فشار طغيان امواج گناهانم قرار گرفته ام. اما اکنون مرا به آرامش هدايت كن و مرا به بندرگاه توبه الهی سوق ده.

ای مریم مصرى مكرم ، برای ما نزد خدا دعا کن.

به قديس مريم مصرى: اى قديس ارجمند، همانطور که اکنون تقاضاهای خود را نزد مادر مهربان خدا استدعاء می کنم، در برابر خدا برای من شفاعت کن، تا او راه ملكوت خود را برای من باز کند.

جلال بر پدر و پسر و روح القدس

به تثليث اقدس: يگانه نامخلوق، طبيعت بى آغاز، ستوده شده در تثلیث، ما را نجات ده که با ایمان قدرت تو را پرستش نماييم.

اكنون و تا ابد و تا جميع اعصار. آمين.

به مادر خدا: ای مادر خدا، تو بدون بذر در زمان، پسر بى زمان پدر را به دنيا آوردى. و ای شگرف قدرتمند! تو باکره باقی ماندی در حالی که کودک شیر خوار بود.

 

قصیده 4

ايرموس: نبی آمدن تو را شنید ای خداوند، و ترسید که از یک باکره به دنیا بیايى و به مردمان ظاهر شوى

و گفت:"من گزارش تو را شنیده‌ام و می‌ترسم؛" جلال بر قدرت تو، ای خداوند.(حبقوق٣: ٢)

 برگردان: بر من رحم فرما ، خدايا، بر من رحم فرما.

تروپاريا:

بند١- بدن من ناپاك شده است، روحم آلوده گشته، و من با زخم ها پوشانده شده ام. اما اى مسيح، به عنوان طبيب، مرا شفا و شستشو ده، و بدن و روحم را با توبه پاك كن و مرا از برف سفيدتر گردان.

بند٢- اى كلمه مصلوب، تو بدن و خون خود را برای همه ارائه کردی، تا من احيا و شسته شوم. تو روح خود را به پدر تسلیم کردی، تا مرا نزد پدر بياورى.

بند٣- تو با پذیرش داوطلبانه بر درخت میخکوب شدى، اى خالق مهربان، تو نجات را در مرکز زمین به انجام رساندى؛ عدن ، که به روی ما بسته شده بود، دوباره باز شده است، و تمام خلقت در آسمان و بر زمين، نجات یافته و تو را می پرستند.(مزمور ٧٤ :١٢)

بند٤- باشد که خون و آبى که از جانب تو جارى است، چشمه اى از آب زنده و رستگارى از اسارت گناه برای من باشد. اى كلمه، باشد که کلمات حيات بخش تو، مرا تطهير، تازه و مسح کنند.(یوحنا ١٩ :٣٤؛ اعمال ٧ :٣٨)

بند٥- من به دليل نداشتن لباس مناسب از جشن عروسى محروم مانده ام، از عروسى و شام محروم شدم. چراغ من به دلیل نداشتن روغن خاموش شده است، در حالی که خواب بودم درب قفل شده است. شام خورده می شود. و من با دست و پاى بسته، به بیرون انداخته می شوم. (متی ٢٥؛ لوقا ١٤: ٧-٣٥؛ متی ٢٢: ١- ١٤)

بند٦- اى نجات دهنده، كلیسا حيات بخشى تو را به عنوان یك جام كسب نموده است، كه از آن هر دو رستگارى و حكمت را مى نوشيم. و آنرا به عنوان تصويرى از دو عهد قديم و جدید درك مى كنيم.

جلال بر پدر و پسر و روح القدس.

به تثليث اقدس: من تو را به عنوان یک خدا در تثلیث اعتراف می‌کنم، یک ذات واحد بدون پيچيدگى در اشخاص، هم-عرش و هم-حكمران، و برای تو می‌سرايم، " قدوس! قدوس! قدوس!" پدر، پسر و روح القدس.

اكنون و تا ابد و تا جميع اعصار. آمين.

به مادر خدا: به عنوان یک باکره به دنيا آوردى، و در طبيعت باکره باقی ماندی، رحم تو بدون درد به دنيا آورد، زيرا کسی که از تو به دنیا آمد قوانین طبیعت را تجدید کرد، زیرا وقتی خداوند اراده کند، نظم آن دگرگون می‌شود.

 

قصیده 5

ايرموس: اى عاشق انسان، بعد از شب، زود هنگام به جهت تو نگاه مى كنم ، مرا روشنى ده كه دعا كنم،

اى نجات دهنده، مرا در احکام خود هدايت نما، و به من بیاموز تا اراده تو را به انجام رسانم.

 برگردان: بر من رحم فرما ، خدايا، بر من رحم فرما.

تروپاريا:

بند١-مانند جانس و جمبرس، جادوگرانى كه در خدمت فرعون با موسی مخالف بودند، من با تو، اى خداوند مخالفت کردم و از نظر جسم و روح سنگین شده ام و ذهنم در اندوه فرو رفته است. اما خداوندا اكنون به يارى من بيا. (خروج ٧: ١١ ؛ ٢تيموتائوس ٣: ٨)

بند٢- خداوندا ، من در وضعیت ناامید کننده ای هستم، زیرا ذهنم جذابيت را در فساد مى يابد. اکنون مرا در اشک هایم پاک كن تا جامه جسمم از برف سفیدتر گردد.

بند٣- اى نجات دهنده، هنگامى كه اعمال خود را بررسى مى كنم، می بینم که در گناه از همه مردم سبقت جسته ام، زیرا خطایی که مرتکب شده ام آگاهانه بوده و نه در جهل انجام داه ام.

بند٤- خداوندا، از مخلوق خود چشم پوشى كن. من گناه کرده ام و از تو آمرزش می طلبم، زیرا فقط تو به ذات خالص هستی و غير از تو هیچ کس دیگرى بدون گناه نيست. (١ پطرس ٣ :٢١)

بند٥- خدايا ، به خاطر عشق به انسان، شكل من را به خود گرفتی و معجزه کردی، جذامیان را شفا دادى و مفلوجان را قوت بخشيدى. و جریان خون ريزى شديد آن زن را با لمس جامه ات متوقف ساختى. (فيليپيان ٢: ٦ ؛ متی ٤ :٢٤ ؛ لوقا ٨: ٤٣-٤٨)

ای مریم مصرى مكرم ، برای ما نزد خدا دعا کن.

به قديس مريم مصرى: ای قديس، پس از عبور از رود اردن، تو آرامش يافتى، زيرا در بيابان به كشتن لذتهاى جسم وسعت دادى. اکنون با دعاهای خود ما را نیز از این لذت های شیطانی رهایی بخش.

جلال بر پدر و پسر و روح القدس.

به تثليث اقدس: اى تثليث، يك در ذات، ما تو را تمجيد می‌کنیم، و تو را تا به ابد ستايش مى كنيم و مى پرستيم، می‌خوانیم، " قدوس،قدوس،قدوس!" پدر، پسر و روح القدس.

اكنون و تا ابد و تا جميع اعصار. آمين.

به مادر خدا: اى مادر باكره مطهر، خداوند، خالق همه چیز، از طریق تو تجسم يافت تا طبیعت انسانی ما را با خود متحد كند.

قصیده 6

ايرموس: با تمام قلبم به سوی خدای مهربان فریاد كردم و او صدای مرا شنید.

و او روح  مرا از اعماق جهنم و فساد بيرون كشيد.

برگردان: بر من رحم فرما ، خدايا، بر من رحم فرما.

تروپاريا:

بند١- اى روح من برخيز و با هواى نفس خود مبارزه كن، همانطور که يوشع عماليق را مقهور ساخت و گيبونيان را تسخير كرد، بر ضعف بدن خود فائق بيا، و بر هر آنچه که ذهن تو را گمراه می کند چيره شو. (خروج ١٧: ٨؛ يوشع ٨ :٢١)

بند٢- اى روح من، از رودخانه زمان عبور كن، همانطور كه ​​یكبار تابوت عهد از رودخانه اردن عبور كرد، تا با پیروی از فرمان خدا سرزمین وعده را به دست آورى. (یوشع ٣ :١٧؛ تثنیه ١: ٨)

بند٣- اى منجى، همانطور که تو پطرس را نجات دادى وقتی فرياد کرد "مرا نجات ده!" ، اكنون مرا از قدرت شيطان برهان و نجات ده. دست خود را به سوى من دراز کن و مرا از اعماق گناه بلند کن. (متی ١٤: ٢٥-٣١)

بند٤- خداوندا، اى مسيح نجات دهنده، من تو را به عنوان پناهگاهى آرام از طوفان تخلفات می شناسم. مرا از اعماق گناهان و ناامیدیها رهايى بخش.

جلال بر پدر و پسر و روح القدس.

به تثليث اقدس: خدا، پدر و پسر و روح القدس مى گويد "من تثلیث هستم ، در ذات ساده و تجزيه ناپذير و با اين حال در اشخاص، همچنین متحد در طبيعت واحد هستم."

اكنون و تا ابد و تا جميع اعصار. آمين.

به مادر خدا: ای تئوتوکوس، رحم تو خدایی را نگه داشت که به خاطر ما شکل انسانی گرفت. به او، خالق همه  استدعا كن، تا از طریق دعاهای تو پارسا شمرده شویم.

کنتاکیون (قصيده 6)

روح من، روح من ، برخیز! چرا خفته ای؟

پایان کار نزدیک می‌شود و تو سردرگم خواهی بود،

پس بیدار شو و مراقب باش، باشد که مسیح خدای ما تو را ببخشايد،

او که همه جا هست، و همه چیز را پر مى سازد.

قصیده 7

ايرموس: ما مرتکب گناه شدیم و در برابر تو خطا و سرپيچى كرديم.

ما فرامين تو را همانطور که به ما داده ای، نگاه نداشته ايم و انجام نداده ایم.

اما ما را به طور کامل واگذار مكن، ای خداى پدران ما.

برگردان: بر من رحم فرما ، خدايا، بر من رحم فرما.

تروپاريا:

بند١- منسى با انتخاب خود گناه کرد و شهوت خود را به عنوان بت برپا کرد و پليدى خدایان دروغین را در اسرائیل افزایش داد. اما بعداً توبه کرد و خود را در برابر خداوند فروتن ساخت. ای روح من، بازگشت او را تقلید کن و ندامت تحصيل نما. (دوم پادشاهان ٢١ ؛ دوم تواریخ ٣٣)

بند٢- اخاب بیشتر از همه پادشاهان اسرائیل قبل از خود، خشم خدا را برانگیخت، اما تو روح من، هنوز در گناه رقیب او هستى. اکنون با تمام قلب خود ناله كن و گناهان خود را به خدا اعتراف نما.(اول پادشاهان ١٦ :٣٠)

بند٣- اى روح من، بهشت به روى تو بسته است، و قحطی خدا به تو رسیده است، زیرا تو نافرمانى كردى همانطور که اخاب قديمى به سخنان ايلياى تشبى انجام داد. اما مانند زن صرفه، باش و روح پیامبر را تغذیه کن. (اول پادشاهان ١٧)

بند٤- ايليا یک بار لشکرهای بعل را آتش زد و انبیای شرم آور او، را به عنوان توبیخ بخاطر بت اخاب کشت. ای روح من، از شباهت به این دو نفر خودداری نما و سعی کن به خود مسلط شوى. (دوم پادشاهان ١: ١٠-١٥ اول پادشاهان ١٨ :٤٠)

 

جلال بر پدر و پسر و روح القدس.

به تثليث اقدس: ساده و تفكيك ناپذير، یک در ذات و طبيعت، نور و نورها، یک قدوس و سه مقدس، خدا به عنوان تثليث پرستش مى شود. پس، ای روح من، او را ستایش کن و در حيات و زندگی، خدای همگان را تجلیل کن.

اكنون و تا ابد و تا جميع اعصار. آمين.

به مادر خدا: ای مادر خدا، ما تو را ستایش می کنیم، تو را تكريم مى كنيم و متبارك مى خوانيم، زیرا از تثلیث تفكيك ناپذير، تو يگانه پسر خدا را به دنيا آوردى و قلمروهای آسمانی را به ما بازگرداندى.

قصیده 8

ايرموس: او که لشكريان آسمان تمجيدش می كنند ، كسى كه کروبیان و سرافین از او مى هراسند ،

بياييد هر نفس و موجودی او را تمجيد و ستايش كند و متبارك خواند در تمام اعصار.

برگردان: بر من رحم فرما ، خدايا، بر من رحم فرما.

تروپاريا:

بند١- ای قاضی و نجات دهنده من، به من رحم کن! مرا از آتش جاودانه و حكم محكوميت، كه من عادلانه سزاوار آن هستم ، نجات ده. قبل از اینکه خیلی دیر شود، به من توبه و فضيلت عطا فرما، باشد كه بخشش تو را بدست آورم.

بند٢- مانند دزد نزد تو فرياد می زنم ، "مرا به ياد آور!"، مانند پطرس من با تلخی فرياد می کنم ، "خداوندا ، مرا ببخش!"، روح شکسته ام را بپذير، همانطور که یک بار دعای باجگير و اشکهای فاحشه را پذیرفتی. دعای بی وقفه زن کنعانی تو را به سمت دلسوزی سوق داد، پس خداوندا بر من هم رحم بفرما. (لوقا ٢٣ :٤٢؛ متی ٢٦ :٧٥؛ لوقا ١٨: ١٣؛ لوقا ٧: ٣٧-٣٨؛ متی ١٥: ٢٢-٢٨)

بند٣- اى تنها ناجى و طبيب من، زندگی فاسد مرا درمان کن. فيض خود را بر قلب من مانند روغن و شراب سامری نيكو بریز، تا با كمك تو ثمراتت را ببار آورم که نشان دهد تغییر کرده ام. سپس تمام زخمهای گناه من بهبود خواهد يافت. (لوقا ١٠ :٣٤)

بند٤- با تقلید از زن کنعانى، من هم فرياد می زنم: "اى پسر داوود، بر من رحم فرما!"، مانند زنى كه خونریزی شديد داشت، لبه جامه تو را لمس می کنم. و مثل مارتا و مریم بر سر ايلعاذر، در برابر تو گریه می کنم.

جلال بر پدر و پسر و روح القدس.

به تثليث اقدس: اى پدر ابدی، پسر ازلى و اى روح راستى، تسلى دهنده مهربان، ای پدر كلمه الهی، كلمه ازلى پدر، و روح حيات بخش، تثلیث در وحدت، بر ما رحم فرما.

اكنون و تا ابد و تا جميع اعصار. آمين.

به مادر خدا: ای باکره خالص، جسم عمانوئيل در رحم تو شکل‌ گرفت، به مانند رداى سلطنتى كه از ابریشم ارغوانى ريسيده شده باشد. ما اعلان می‌کنیم که تو به راستى مادر خداى ما هستی.

قصیده 9

ايرموس: غير قابل وصف است، مادرى كه کودک را بدون بذر آبستنى به دنيا آورده، خالص باقی می‌ماند.

زيرا تو خدا تجديد كننده طبیعت را به دنيا آوردى، پس در تمام اعصار ما تو را به عنوان مادر و عروس خدا تجليل مى كنيم.

برگردان: بر من رحم فرما ، خدايا، بر من رحم فرما.

تروپاريا:

بند١- مسیح كلمه، بیماران را شفا داد، خبر خوش را به بيچارگان موعظه كرد، و لنگان را درمان کرد. او با باجگيران غذا خورد ، با گناهكاران گفتگو کرد، و فقط با لمس دست خود دختر یايروس را از مرگ بلند كرد. (متی ٩ :١١ ؛ مرقس ٥: ٤١-٤٢)

بند٢- با توبه باجگير نجات یافت و فاحشه پاك شد، اما فریسی ريا كار به خاطر غرور خود محکوم شد. زيرا اولی فریاد زد: "خدایا ، بر من رحم فرما!" دومى رحمت استدعا کرد. اما آخری در غرور احمقانه اش به دنبال توجیه خود بود. (لوقا ٧: ٣٦-٥٠؛ ١٨: ٩-١٤)

بند٣- زكا یک باجگير بود و در عین حال نجات را به دست آورد، در حالی که شمعون فریسی نااميد شد. اما فاحشه بخشش كامل را از كسي كه قدرت بخشش گناهان را دارد ، دريافت نمود. اى روح من،  بخشش او را براى خود بدست آور. (لوقا ١٩: ١- ١٠؛ ٧: ٣٦-٥٠)

بند٤- ای روح من ، تو از آن فاحشه تقلید نکرده ای که پاهای نجات دهنده را با اشکهای خود شست و آنها را با روغن معطر گران قیمت مسح نمود. برای همین خداوند به او اعلام کرد، "در آرامش برو. گناهان تو آمرزیده شد، زیرا ایمانت تو را نجات داده است". (لوقا ٧: ٣٧-٣٨ ؛ کولسیان ٢ :١٤)

بند٥- ای روح من، تو نفرین بر شهرهایی که با شنیدن موعظه خبر خوش مسیح، از پذیرش آن امتناع ورزیدند، را مى دانى. بترس مبادا همین اتفاق برای تو بیفتد، زیرا خداوند آنها را با سدوم مقایسه نمود، و آنها را به جهنم محکوم كرد. (لوقا ١٠: ١٣-١٥)

بند٦- ای روح من ، ناامید نشو، زیرا آیا نشنیدی که چگونه دختر زن کنعانی با یک کلمه از خدا شفا یافت؟ بنابراین، از ایمان او سرمشق بگير و از اعماق قلب خود به مسیح فرياد زن ، "ای پسر داوود، مرا نجات ده!" (متی ١٥ :٢٢)

جلال بر پدر و پسر و روح القدس.

به تثليث اقدس: پدر را جلال می دهيم ، پسر را متعال مى خوانيم و روح القدس را می پرستيم ، تثلیث غیرقابل تفکیک همانطور كه يگانه هست ، نور و نور ها ، حيات و زندگی که نور و حيات را تا به انتهاى عالم اعطا می کند.

اكنون و تا ابد و تا جميع اعصار. آمين.

به مادر خدا: ای مادر مطهر خدا، قوم خود را حفظ کن، زیرا از طریق تو ما وفادار مانده ، تقویت شده و قادر به غلبه بر هرگونه وسوسه ، آزمايش و مصیبت هستیم.

 

ای پدر آندروى مقدس، برای ما نزد خدا دعا کن.

ای آندروى مكرم، پدر بسيار متبارك و کشیش کرت ، هرگز از دعا كردن نزد خدا برای کسانی که تو را مى ستايند، باز نايست، باشد که او ما را از خشم ، غم و اندوه ، فساد و گناهان بی شمار رهایی بخشد، تا همه ما وفادارانه یاد تو را ارج نهيم.

 

غير قابل وصف است، مادرى كه کودک را بدون بذر آبستنى به دنيا آورده، خالص باقی می‌ماند. زيرا تو خدا تجديد كننده طبیعت را به دنيا آوردى، پس در تمام اعصار ما تو را به عنوان مادر و عروس خدا تجليل مى كنيم.