کانن بزرگ قدیس آندرو از کرت

بخش چهارم كانن، براى روز پنج شنبه از هفته اول روزه بزرگ

پنج شنبه هفته اول روزه بزرگ، در طى ندامت عظيم در سرويس دعاى مغرب، پس از مزمور ٧٠، کانن خوانده می شود. قبل از هر تروپاریون ، ما سه بار تعظيم كرده و نشان صلیب را رسم مى كنيم.

 

قصيده 1

ايرموس: یک یاور و یک پناه ، نجات من شده است.

این خدای من است ، که او را تمجيد مى نمايم.

خدای پدران من، من او را برای شکوه و جلالش تمجيد مى نمايم. . (خروج ١٥: ٢ ؛ مزمور ١١٨: ١٤)

برگردان: بر من رحم فرما ، خدايا، بر من رحم فرما.

تروپاريا:

بند١- ای بره خدا ، که گناهان همه را بر می دارى ، یوغ سنگین گناه را از من بگیر و در شفقت خود اشک های ندامت به من عطا فرما. (يوحنا ١: ٢٩)

بند٢- ای عیسی ، در برابر تو به خاك می افتم. من علیه تو گناه کرده ام ، به من رحم کن. اكنون یوغ سنگین گناه را از من بردار و در شفقت خود اشکهای توبه به من عطا فرما.

بند٣- با ثبت اعمال من ، سخت گيرى حساب سخنانم، و بررسی انگیزه ها و خواسته های من، مرا قضاوت نکن. اما در دلسوزی خود، گذشته هولناک مرا ناديده بگير و مرا نجات ده ، اى خدای توانايى مطلق.

بند٤- اکنون زمان توبه است و من به نزد تو، خالق خود می آیم. يوغ سنگین گناه را از من بردار و در شفقت خود اشکهای توبه را به من عطا فرما.

بند٥- با هدر رفتن روحم در عادت های بد، من از میوه های فضیلت خالى و در گرسنگی بزرگى هستم. بنابراین ، من به تو ، پدر مهربانم ، فرياد می زنم، "مواظب من باش و بر من رحم فرما". (لوقا ١٥: ١٣ ، ١٧)

ای مریم مصرى مكرم ، برای ما نزد خدا دعا کن.

به قديس مريم مصرى: با تسلیم به قوانین الهى مسیح ، تو از تمام شهوات غیرقابل کنترل روى برگرداندى و نزد او آمدی، و با تمام اختيار هر فضیلتی را يگانه كسب نمودى.

جلال بر پدر و پسر و روح القدس

به تثليث اقدس: ای تثلیث متعال، كه به عنوان خداى يگانه پرستش مى شوى، يوغ سنگین گناه را از دوش من بردار، و چون مهربان هستی اشک‌های توبه و ندامت را به من عطا فرما.

اكنون و تا ابد و تا جميع اعصار. آمين.

به مادر خدا: ای تئوتوکوس، امید و حامی کسانی که برای تو آواز می‌خوانند، بار سنگین گناه را از من بردار، و بعنوان يگانه بانوی مطهر مرا بعنوان شخص توبه كار بپذير.

 

قصیده 2

ايرموس: ببین ، ببين من خدا هستم که منا را بارانيدم ، و در زمان های قدیم برای قوم خود در بیابان از صخره چشمه آب جارى کردم، تنها با دست راست خود ، و با قدرت خود.

برگردان: بر من رحم فرما ، خدايا، بر من رحم فرما.

تروپاريا:

بند١- لمک با شيون فرياد زد: "من مردی را به دلیل مجروح كردن من، و یک جوان به دلیل صدمه زدن به من کشته ام!" اما تو، اى روح من، چگونه می توانى این را بشنوى و لرزان نباشى؟ در حالی که تو نيز، جسم خود را آلوده کرده اى و ذهنت را ناپاك ساخته اى. (پیدایش ٤: ٢٣)

بند٢- تو، اى روح من، می خواهی برجى به عنوان یک قلعه برای شهوات خود بسازی ، همانطور كه مردم بابل برای افزایش قدرت خود یک برج بنا کردند. اما همانطور که او با آنها كرد، آرزوهاى تو نيز از خالق مخفى نيست، او تمام نقشه های تو را خرد می سازد و فرو مى ريزد.(پیدایش ١١: ٣-٤)

بند٣- آه، چطور من از آن نخستین قاتلان ، قائن و لمک تقلید کردم! با هوسهاى تنم ، مانند لمک روحم را كشته ام، و ذهنم را مانند آن مرد جوان به قتل رساندم. همچنین بدنم را كه مانند برادرم است، چون قائن قاتل به قتل رسانده ام. (پیدایش ٤: ٢٣)

بند٤- در قديم خداوند باران گوگرد در شهر سدوم بارانيد تا شرارت آشکار آن را بسوزاند. اما تو، ای روح من ، آتش جهنمی را که اکنون در حال سوزاندن توست، در درون خود روشن کرده ای! (پیدایش ١٩: ٢٤)

بند٥- من زخمی شده ام؛ من سوراخ شده ام، ببینید که چگونه پيكان های دشمن در روح و بدن من فرو رفته است! ببينيد کبودی ها، زخم ها و نقص هایی را که باعث فرياد من می شوند، زخم های ناشی از ضربات احساسات خودم را مشاهده كنيد!

ای مریم مصرى مكرم ، برای ما نزد خدا دعا کن.

به قديس مريم مصرى: ای مریم قديس، در هنگام غرق شدن در پست ترين رذایل ، دست خود را به سوى خدا بلند كردى. و او که به هر وسیله اى به دنبال تبدیل تو بود، با عشق دست يارى به سوى تو دراز كرد، همانطور كه براى پطرس انجام داد.

جلال بر پدر و پسر و روح القدس

به تثليث اقدس: اى خداى همگان، من تو را به عنوان يگانه در سه شخص، پدر، پسر و روح القدس مى سرايم.

اكنون و تا ابد و تا جميع اعصار. آمين.

به مادر خدا: اى تئوتوكوس تماماً مقدس، تنها باکره اى كه همه جا ستايش مى شوى، با جديت برایمان دعا كن، باشد كه نجات یابیم.

 

قصیده 3

ايرموس: خداوندا، قلب بی ثباتم را بر روی صخره احكامت بنا کن، زيرا تنها تو خداوند و قدوس هستی.

برگردان: بر من رحم فرما ، خدايا، بر من رحم فرما.

تروپاريا:

بند١- تو، اى روح من ، مانند هاجر مصری قدیم شده ای. تو با انتخاب خود به بردگی رفته ای و اسماعیل جدیدی را، يعنى خودخواهی سرسخت خود را به دنيا آورده اى. (پیدایش ١٦ :١٥)

بند٢- اى روح من ، تو از نردبان نشان داده شده به یعقوب که از زمین به آسمان ​​می رسید، مى دانى. پس چرا تو گام هاى مطمئن تقوا را برنداشته اى؟ (پیدایش ٢٨: ١٢)

بند٣- به آن كاهن خدا و پادشاه منزوى که تصویری از زندگی مسیح در جهان بین مردمان بود، اقتدا كن. (اشاره به ملكيصدق: عبرانیان ٧: ١-٤ ؛ پیدایش ١٤: ١٨)

بند٤- اى روح بيچاره، قبل از اتمام نمايش زندگی، قبل از اینكه خداوند درب سالن عروس را ببندد، ناله كن و تبدیل شو.

بند٥- ای روح من ، با بازگشت به آنچه که پشت سر گذاشته اى، به ستون نمک تبدیل نشو. بگذار نابودی سدوم تو را از ترس پر کند و به صوغر پناه ببر. (پیدایش ١٩: ٢٦)

بند٦- خداوندا، دعاهاى كسانی را كه تو را ستایش می كنند، رد مفرما. بلكه در عشق خود به بشر و به کسانی که با ایمان درخواست می كنند، شفقت داشته باش.

جلال بر پدر و پسر و روح القدس

به تثليث اقدس: يگانه نامخلوق، طبيعت بى آغاز، ستوده شده در تثلیث، ما را نجات ده که با ایمان قدرت تو را پرستش نماييم.

اكنون و تا ابد و تا جميع اعصار. آمين.

به مادر خدا: ای مادر خدا، تو بدون بذر در زمان، پسر بى زمان پدر را به دنيا آوردى. و ای شگرف قدرتمند! تو باکره باقی ماندی در حالی که کودک شیر خوار بود.

 

قصیده 4

ايرموس: نبی آمدن تو را شنید ای خداوند، و ترسید که از یک باکره به دنیا بیايى و به مردمان ظاهر شوى

و گفت:"من گزارش تو را شنیده‌ام و می‌ترسم؛" جلال بر قدرت تو، ای خداوند.(حبقوق٣: ٢)

 برگردان: بر من رحم فرما ، خدايا، بر من رحم فرما.

تروپاريا:

بند١- زندگی زودگذر من پر از درد و شرارت است، اما ای خداوند، توبه مرا قبول کن و مرا به آگاهى خود فراخوان. باشد که هرگز در اختيار و يا طعمه دشمن نباشم. ای منجى ، بر من رحم فرما. (پیدایش ٤٧: ٩)

 

بند٢- ایوب ، مرد پرهيزكار با لباس سلطنتى، در ثروت و فضیلت فراوان ، ناگهان فقير شد، و از تمام ثروتها و جلال و پادشاهی خود جدا شد.

بند٣- ایوب، که خدا او را صالح تر و بی تقصیر تر از هر شخص زنده دیگری می دانست ، از دام های فریب دهنده گريزان نماند. پس ای روح اسفبار من ، اگر چیزی غیرمنتظره براى تو رخ دهد، چه كار خواهی کرد؟

بند٤- مانند فریسی ، من مغرور هستم و قلبم سرد است. زندگی من در غرور گذشت. ای قاضی مهربان و عادل من ، مرا با او محکوم نکن ، بلکه فروتنى باجگير را به من عطا کن و مرا بپذير. (لوقا ١٨: ٩-١٤)

بند٥- ای خداوند مهربان ، من مى دانم كه گناهكارم، و معبد جسم خود را آلوده و خراب کرده ام ، اما مرا در توبه بپذير و مرا به آگاهى و حضور خود فراخوان. باشد که هرگز در اختيار و طعمه دشمن قرار نگيرم. ای منجى ، بر من رحم فرما.

بند٦- من بت خودم شده ام ، و روح خود را با احساسات زخمی کرده ام ، اما اى خداوند مهربان، اكنون مرا در توبه بپذير و مرا به آگاهى و حضور خود فراخوان. باشد که هرگز در اختيار و طعمه دشمن قرار نگيرم. ای منجى ، بر من رحم فرما.

بند٧- اى قانون گزار، من به سخنان تو گوش نکرده ام و از دستورات تو پیروی نکرده ام. اما مرا در توبه بپذير و مرا به آگاهى و حضور خود فراخوان. باشد که هرگز در اختيار و طعمه دشمن قرار نگيرم. ای منجى ، بر من رحم فرما.

ای مریم مصرى مكرم ، برای ما نزد خدا دعا کن.

به قديس مريم مصرى: اى مريم، اعماق گناهی که به آن کشیده شدى نتوانستند تو را اسیر کنند. پس از انديشه دقیق ، با توبه به ایمنی در خدا بازگشتی و در اعمال به اوج فضیلتی فراتر از انتظار فرشتگان رسیدی.

جلال بر پدر و پسر و روح القدس.

به تثليث اقدس: من تو را به عنوان یک خدا در تثلیث اعتراف می‌کنم، یک ذات واحد بدون پيچيدگى در اشخاص، هم-عرش و هم-حكمران، و برای تو می‌سرايم، " قدوس! قدوس! قدوس!" پدر، پسر و روح القدس.

اكنون و تا ابد و تا جميع اعصار. آمين.

به مادر خدا: به عنوان یک باکره به دنيا آوردى، و در طبيعت باکره باقی ماندی، رحم تو بدون درد به دنيا آورد، زيرا کسی که از تو به دنیا آمد قوانین طبیعت را تجدید کرد، زیرا وقتی خداوند اراده کند، نظم آن دگرگون می‌شود.

 

قصیده 5

ايرموس: اى عاشق انسان، بعد از شب، زود هنگام به جهت تو نگاه مى كنم ، مرا روشنى ده كه دعا كنم،

اى نجات دهنده، مرا در احکام خود هدايت نما، و به من بیاموز تا اراده تو را به انجام رسانم.

 برگردان: بر من رحم فرما ، خدايا، بر من رحم فرما.

تروپاريا:

بند١- ای روح ناتوان من ، از میل زن منحنى شده تقلید کن؛ بیا و به پاهای عیسی بیفت و به او اجازه بده تا تو را شفا دهد، باشد كه راه تو به سمت خدا هدايت شود. (لوقا ١٣: ١١)

بند٢- خداوندا، به عنوان چاه عمیق آب زنده، نهرهای زندگی که از زخم های بى نقص تو جاری است بر من بريز. باشد كه مانند زن سامرى از آنها بنوشم و دیگر تشنه نشوم. (یوحنا ٤: ١٣-١٥)

بند٣- اى خداوند و ارباب، باشد كه اشک هاى من برايم مانند حوض سیلو باشد که در آن بتوانم چشم روح خود را بشويم و ذهنم تو را كه آن نوری هستى که قبل از شروع زمان وجود داشت، ببيند. (یوحنا ٩: ٧ ؛ پیدایش ١: ٢-١٩)

ای مریم مصرى مكرم ، برای ما نزد خدا دعا کن.

به قديس مريم مصرى: ای مریم متبارک، با اشتیاقى بی نظير آرزو داشتی درخت زندگی را تكريم نمايى، تا اينكه خواستت به تو عطا شد. اكنون به ما کمک کن تا ما نيز شایسته ی رسیدن به جلال آسمانی باشیم.

جلال بر پدر و پسر و روح القدس.

به تثليث اقدس: اى تثليث، يك در ذات، ما تو را تمجيد می‌کنیم، و تو را تا به ابد ستايش مى كنيم و مى پرستيم، می‌خوانیم، " قدوس،قدوس،قدوس!" پدر، پسر و روح القدس.

اكنون و تا ابد و تا جميع اعصار. آمين.

به مادر خدا: اى مادر باكره مطهر، خداوند، خالق همه چیز، از طریق تو تجسم يافت تا طبیعت انسانی ما را با خود متحد كند.

قصیده 6

ايرموس: با تمام قلبم به سوی خدای مهربان فریاد كردم و او صدای مرا شنید.

و او روح  مرا از اعماق جهنم و فساد بيرون كشيد.

برگردان: بر من رحم فرما ، خدايا، بر من رحم فرما.

تروپاريا:

بند١- ای کلمه ، من سکه گم شده ای هستم که تصوير سلطنتی تو را دارد. بنابراین ، چراغ را (که همان ، پیشرو و تعمید دهنده توست) روشن کن تا آنچه را که در تصویر خود خلق كرده بودى، پیدا و احيا کنی. (لوقا ١٥: ٨)

بند٢- اى روح من برخيز و با هواى نفس خود مبارزه كن، همانطور که يوشع عماليق را مقهور ساخت و گيبونيان را تسخير كرد، بر ضعف بدن خود فائق بيا، و بر هر آنچه که ذهن تو را گمراه می کند چيره شو. (خروج ١٧: ٨؛ يوشع ٨ :٢١)

ای مریم مصرى مكرم ، برای ما نزد خدا دعا کن.

به قديس مريم مصرى: ای مریم ، با یک جریان مداوم اشک از چشمانت، و در حالی که روح خود را با عشق به خدا شعله ور می ساختى ، شعله های شهوت را خاموش می کردى. به من ، خادم خود ، این فيض اشک را عطا فرما.

ای مریم مصرى مكرم ، برای ما نزد خدا دعا کن.

به قديس مريم مصرى: از آنجا که تو یک زندگی آسمانی بر روی زمین داشتی ، توانستی وسوسه های این جهان را نادیده بگیری. بنابراین، به کسانی که تو را ستایش می کنند، کمک کن تا ما نیز از وسوسه ها رهايى يابيم.

جلال بر پدر و پسر و روح القدس.

به تثليث اقدس: خدا، پدر و پسر و روح القدس مى گويد "من تثلیث هستم ، در ذات ساده و تجزيه ناپذير و با اين حال در اشخاص، همچنین متحد در طبيعت واحد هستم."

اكنون و تا ابد و تا جميع اعصار. آمين.

به مادر خدا: ای تئوتوکوس، رحم تو خدایی را نگه داشت که به خاطر ما شکل انسانی گرفت. به او، خالق همه  استدعا كن، تا از طریق دعاهای تو پارسا شمرده شویم.

کنتاکیون (قصيده 6)

روح من، روح من ، برخیز! چرا خفته ای؟

پایان کار نزدیک می‌شود و تو سردرگم خواهی بود،

پس بیدار شو و مراقب باش، باشد که مسیح خدای ما تو را ببخشايد،

او که همه جا هست، و همه چیز را پر مى سازد.

قصیده 7

ايرموس: ما مرتکب گناه شدیم و در برابر تو خطا و سرپيچى كرديم.

ما فرامين تو را همانطور که به ما داده ای، نگاه نداشته ايم و انجام نداده ایم.

اما ما را به طور کامل واگذار مكن، ای خداى پدران ما.

برگردان: بر من رحم فرما ، خدايا، بر من رحم فرما.

تروپاريا:

بند١- زندگی من مانند خوابى در هنگام بیدار شدن از بین می رود. بنابراین ، مثل حزقیا، من بر روی تخت خود گریه می کنم و خواهش می کنم كه سالها به زندگی من اضافه شود. اما روح من، كدام اشعیا به تو کمک خواهد کرد ، مگر خدای همه؟(دوم پادشاهان ٢٠: ٣؛ اشعیا ٣٨: ٢)

بند٢- خداوندا ، من در برابر تو فرو می افتم ، سخنانم را گویا اشک می ریزم ، زیرا گناهان من کمتر از فاحشه نيست. هیچ کس دیگری روی زمین مانند من تخطى نكرده است. اما ای خداوند ، بر مخلوقات خود رحم فرما و مرا به ياد آور.

بند٣- اى نجات دهنده، من تصویر تو را دفن کرده ام و فرامين تو را شکسته ام. تمام زیبایی روح من از بين رفته و نور آن توسط گناهانم خاموش شده است. اما همانطور که داوود مى خواند؛ بر من رحم فرما و شادى نجات خود را به من باز ده. (مزمور ٥١)

بند٤- بازگرد ، توبه كن، پرده بردار از آنچه پنهان است. بگو به خدا، که همه چیز را می داند: تو اسرار مرا می دانی، ای تنها منجی. اما بر من رحم فرما، همانطور که داوود براساس رحمت تو آواز می خواند.

ای مریم مصرى مكرم ، برای ما نزد خدا دعا کن.

به قديس مريم مصرى: تو با گريه به مادر مطهر خدا، از چنگال مهلک گناه رهایی یافتی و شیطان وسوسه گر را شرمنده ساختى. اما اکنون به من، خادم خود نيز اعطا کن ، در مواقع مشكلات نیز يارى ام فرما.

ای مریم مصرى مكرم ، برای ما نزد خدا دعا کن.

به قديس مريم مصرى: اى مادر، خدايى كه دوست داشتى، کسى را كه آرزو داشتى، او را كه مسیرش را دنبال كردى، تو را یافت و در شفقت خود به تو توبه اعطا کرد. بنابراين بی وقفه به او استدعا كن تا ما را از هواى نفس و مصيبت ها رهایی بخشد.

جلال بر پدر و پسر و روح القدس.

به تثليث اقدس: ساده و تفكيك ناپذير، یک در ذات و طبيعت، نور و نورها، یک قدوس و سه مقدس، خدا به عنوان تثليث پرستش مى شود. پس، ای روح من، او را ستایش کن و در حيات و زندگی، خدای همگان را تجلیل کن.

اكنون و تا ابد و تا جميع اعصار. آمين.

به مادر خدا: ای مادر خدا، ما تو را ستایش می کنیم، تو را تكريم مى كنيم و متبارك مى خوانيم، زیرا از تثلیث تفكيك ناپذير، تو يگانه پسر خدا را به دنيا آوردى و قلمروهای آسمانی را به ما بازگرداندى.

قصیده 8

ايرموس: او که لشكريان آسمان تمجيدش می كنند ، كسى كه کروبیان و سرافین از او مى هراسند ،

بياييد هر نفس و موجودی او را تمجيد و ستايش كند و متبارك خواند در تمام اعصار.

برگردان: بر من رحم فرما ، خدايا، بر من رحم فرما.

تروپاريا:

بند١- اى نجات دهنده، مانند فاحشه اى كه شیشه گرانبهاى عطر خود را بر سر تو ريخت، من در برابر تو با قلب شکسته اشک هايم را به عنوان عطر می ريزم و به دنبال رحمت تو هستم، مرا ببخش و بر من رحم فرما. (متی ٢٦: ٧؛ لوقا ٧: ٣٨)

بند٢- اى ناجى مهربان، گرچه هیچ کس مانند من علیه تو گناه نکرده است ، اما توبه مرا بپذير،  كه با ترس و عشق به تو فرياد مى زنم: تنها در مقابل تو گناه کرده ام، من خطاكارم، بر من رحم فرما.

بند٣- اى نجات دهنده، ما مخلوقات خود را نجات ده. اى شبان نيكو، گوسفندان گمشده خود را بخوان. مرا از آرواره های گرگ رهايى ده و مرا به عنوان یک بره در گله سلطنتى خود ، تحویل بگیر. (مزمور ١١٩: ١٧٦؛ یوحنا ١٠: ١١-١٦)

بند٤- اى مسيح، هنگامى كه تو به عنوان قاضی در شفقت خود، جلال خوفناک خود را آشكار می كنى، آه تمام خلقت با ترس و لرز منقبض خواهند شد، زيرا در آن روز جلال تو همچون آتشى شعله ور خواهد بود! (متی ٢٥: ٣١-٤٦)

ای مریم مصرى مكرم ، برای ما نزد خدا دعا کن.

به قديس مريم مصرى: مادر نور بی زوال، تو را روشن کرد و تو را از تاریکی هواى نفس رهایی داد. پس اکنون كه فيض روح را پذیرفتی، ای مریم ، کسانی را که با ایمان تو را ستایش می کنند ، روشن کن.

ای مریم مصرى مكرم ، برای ما نزد خدا دعا کن.

به قديس مريم مصرى: ای مادر ، زوسيماس پير با ملاقات تو شگفت زده شد ، زیرا او یک فرشته را در جسم دید. و با حيرت كامل او مسیح را برای همیشه ستایش كرد.

جلال بر پدر و پسر و روح القدس.

به تثليث اقدس: اى پدر ابدی، پسر ازلى و اى روح راستى، تسلى دهنده مهربان، ای پدر كلمه الهی، كلمه ازلى پدر، و روح حيات بخش، تثلیث در وحدت، بر ما رحم فرما.

اكنون و تا ابد و تا جميع اعصار. آمين.

به مادر خدا: ای باکره خالص، جسم عمانوئيل در رحم تو شکل‌ گرفت، به مانند رداى سلطنتى كه از ابریشم ارغوانى ريسيده شده باشد. ما اعلان می‌کنیم که تو به راستى مادر خداى ما هستی.

قصیده 9

ايرموس: غير قابل وصف است، مادرى كه کودک را بدون بذر آبستنى به دنيا آورده، خالص باقی می‌ماند.

زيرا تو خدا تجديد كننده طبیعت را به دنيا آوردى، پس در تمام اعصار ما تو را به عنوان مادر و عروس خدا تجليل مى كنيم.

برگردان: بر من رحم فرما ، خدايا، بر من رحم فرما.

تروپاريا:

بند١- ای پسر داوود ، به من ترحم کن ، تو که با کلام خود ، مردی که صاحب دیو بود را درمان کردى. و بگذار من نيز صداى دلسوزانه تو به دزد را بشنوم ، "هر آينه به تو می گویم ، با من در فردوس خواهى بود، هنگامى كه در جلال خود برخیزم." (لوقا٩: ​​٣٨-٤٢؛ ٢٣: ٤٣)

بند٢- اى مسيح، دو دزد در کنار تو مصلوب شدند. یکی تو را متهم کرد و دیگری اعتراف کرد که تو خدا هستی. ای مهربان ترین نجات دهنده ، درهاى ملكوت باشکوه خود را همانطور كه به دزد مؤمن گشودى، به روى من باز كن. (لوقا ٢٣: ٣٢-٤٢)

بند٣- اى عيسى، خلقت با دیدن مصلوب شدن تو، لرزید. کوهها و صخره ها از ترس شکافتند. زمین لرزید و هاويه خالى شد. آسمان در نور روز تاریک شد ، با ديدن تو که در جسم به صلیب میخكوب شدى. (متی ٢٧: ٥١-٥٣؛ لوقا ٢٣: ٤٤-٤٥)

بند٤- ثمراتى را که شایسته توبه هستند از من نخواهید ، زیرا قوتم در من صرف شده اند. اى تنها ناجى، همواره به من قلبى توبه كار و فقر روحانى عطا کن ، تا من این هدايا را به عنوان یک قربانى قابل قبول به تو تقدیم کنم. (متی ٣: ٨؛ ٥: ٣؛ مزمور ٥١: ١٧)

بند٥- اى داور و نور من، از آنجا که تنها تو مرا می شناسی ، هنگامی که همراه فرشتگانت برای قضاوت تمام جهان می آيى ، اى عيسى، در شفقت خود بر من نظر کن. از خطاهايم چشم پوشى كن و بر من رحم فرما، گرچه بیشتر از دیگران گناه کرده ام. (متی ٢٥: ٣١-٣٢)

ای مریم مصرى مكرم ، برای ما نزد خدا دعا کن.

به قديس مريم مصرى: ای مریم ، تو بر جسم غلبه کردی و در روح زندگی می کردی، مانند موجودى غير مادى، استوار بر آبهاى رودخانه قدم ميزدى و از اردن عبور مى كردى . زندگی شگفت انگیز تو حیرت آور است برای هر دو فرشتگان و انسانها.

ای مریم مصرى مكرم ، برای ما نزد خدا دعا کن.

به قديس مريم مصرى: ای مادر مكرم ، ما را كه تو را ستايش مى كنيم نزد خالق شفاعت کن، تا از مصائب و اندوهی که ما را احاطه کرده اند ، نجات يابيم و از وسوسه هايمان رهايى پيدا كنيم، باشد كه بی وقفه خداوندی را که تو را تجلیل کرده است ، گرامی بداریم.

 

ای پدر آندروى مقدس، برای ما نزد خدا دعا کن.

ای آندروى مكرم، پدر بسيار متبارك و کشیش کرت ، هرگز از دعا كردن نزد خدا برای کسانی که تو را مى ستايند، باز نايست، باشد که او ما را از خشم ، غم و اندوه ، فساد و گناهان بی شمار رهایی بخشد، تا همه ما وفادارانه یاد تو را ارج نهيم.

جلال بر پدر و پسر و روح القدس.

به تثليث اقدس: پدر را جلال می دهيم ، پسر را متعال مى خوانيم و روح القدس را می پرستيم ، تثلیث غیرقابل تفکیک همانطور كه يگانه هست ، نور و نور ها ، حيات و زندگی که نور و حيات را تا به انتهاى عالم اعطا می کند.

اكنون و تا ابد و تا جميع اعصار. آمين.

به مادر خدا: ای مادر مطهر خدا، قوم خود را حفظ کن، زیرا از طریق تو ما وفادار مانده ، تقویت شده و قادر به غلبه بر هرگونه وسوسه ، آزمايش و مصیبت هستیم.

 

غير قابل وصف است، مادرى كه کودک را بدون بذر آبستنى به دنيا آورده، خالص باقی می‌ماند. زيرا تو خدا تجديد كننده طبیعت را به دنيا آوردى، پس در تمام اعصار ما تو را به عنوان مادر و عروس خدا تجليل مى كنيم.