ایمان و زندگی اورتودکس

آيات طلایی از کتاب‌مقدس

 

"حتی اگر در وادی سایه موت نيز راه روم، از بدی نخواهم ترسيد، زیرا تو با من هستى. عصا و چوب دستی تو مرا تسلى خواهد داد " (مزمور ٣٢: ٤)

 

"خدا أمين است و نمى گذارد شما فوق طاقت خود آزموده شوید، بلکه با وسوسه، مفرى نيزمی سازد تا ياراى تحمل آن را داشته باشید" (اول قرنتیان ١٣:١٠).

 

"هر آنچه با ایمان در دعا طلب کنید، خواهید یافت" (متی ٢٢:٢١ ).

 

"مغلوب بدی مشو، بلکه بدى را به نيكويى مغلوب ساز " (رومیان ٢١:١٢).

 

"حتی‌الامکان تا آنجا که به شما مربوط است با همه مردم در صلح بكوشيد" (رومیان ١٨:١٢).

 

"از شما استدعا دارم که به شایستگی آن دعوتی که به آن فرا خوانده شده‌اید، رفتار کنید، با کمال فروتنی، ملایمت، بردباری، و یکدیگر را در محبت تحمل کنید" (افسسیان ٤: ١-٢).

 

"سلامتی خداوند، که فوق از تمامى عقل است، دلها و ذهنهاى شما را در مسیح عیسی حفظ خواهد کرد" (فیلیپیان ٤: ٧).