ایمان و زندگی اورتودکس
خلاصۀ اصول اعتقادات

فهرست مطالب

برکت از جانب - عالیجاه پاتریارخ بینالکلیسایی (در نسخۀ یونانی)

بهجای یک پیشگفتار

یادداشت مترجم

مقدمه

 بخش 1- ایمان یک مسیحی اورتودکس

فصل 1   مجهز به ایمان

فصل 2   کتاب‌مقدس

فصل 3   سنت مقدس

فصل 4   ایمان یک مسیحی اورتودکس

فصل 5   خدا بر طبق اعتقادنامه

فصل 6   صفات خدا

فصل 7   راز تثلیث مقدس

فصل 8   فرشتگان، مخلوقات خدا

فصل 9   سقوط فرشتگان

فصل 10  خلقت دنیای مادی

فصل 11  خلقت انسان

فصل 12 بهشت

فصل 13 سقوط آدم و حوا

فصل 14 انتظار برای مسیح موعود

فصل 15 خدا بر روی زمین

فصل 16 رستاخیز مسیح

فصل 17 صعود مسیح به آسمان

فصل 18 بازگشت مسیح

فصل 19 روح‌القدس- کلیسا

  

بخش 2  -  زندگی یک مسیحی اورتودکس

فصل 20 سرنوشت انسان- تئوسیس

فصل 21 اطاعت از فرمانهای خدا   

فصل 22 ده فرمان موسی

فصل 23 خوشابحال‌ها

فصل 24 تحقق یافتنِ شریعت

فصل 25 تکمیل شریعت

فصل 26 قانون طلایی

فصل 27 نخستین و بزرگترین حکم

فصل 28 اطاعت از فرمانها

فصل 29 وسوسه‌هایی که یک ایماندار با آنها روبروست

فصل 30 نبرد مسیحی

فصل 31 ااسلحه كامل روحانى مسيحى

فصل 32 توبه- اعتراف

فصل 32ب خصوصيات یک ایماندار تقدیس‌شده - از دیدگاه قدیسْ نکتاریوس اهل اگینا

 

بخش 3  -  یک ایماندار اورتودکس خدا را پرستش می‌کند

فصل 33  پرستش اورتودکس

فصل  34 سرويس هاى مقدس روزانه

فصل  35 آآيين نیایش الهی (ليتورگى)

فصل  36 چرخۀ اعیاد هفتگی

فصل 37 اعیاد و فصل‌های مسیحی

فصل 38  چرخۀ سالیانۀ اعیاد کلیسایی

فصل 39 رفتار و نحوه پرستش یک مسیحی ارتدوكس

فصل 40 مشارکت ايمانداران در حيات و فعالیت کلیساى محلى

فصل 41 کلیسای محلی به عنوان یک خانوادۀ بزرگ

فصل 42 ایام روزه

خلاصۀ اصول اعتقادات

آيات طلایی از کتاب‌مقدس