ایمان و زندگی اورتودکس
خلاصۀ اصول اعتقادات

                                                     

                                          به‌جای یک پیشگفتار

 

آگاه ساختن ایمانداران از اصول اولیۀ ایمان و اعتقادات کلیسای اورتودکس در دوران ما امری بسیار ضروری است، زیرا بسیاری از عوامل، مسیحیان اورتودکس را از حقیقت ایمانشان دور ساخته است. افت و انحطاط آموزۀ دینی در برنامۀ آموزشی مدارس، فقدان آموزش مذهبی صحیح و معتبر در خانواده، سردرگمی به‌علت جریان یافتن افکار و ایدئولوژی‌های مختلف از بی‌خدایی، بحران اخلاقی و بسیاری از عوامل دیگر، بر روی اهمیت آگاهی از حقیقت، که همانا حیات و نجات بشر است، سایه می‌افکند.

از همان ابتدا باید به‌صورت شفاف بیان داریم که این اثر، تفسیر کامل و نظام‌مند تعالیم آموزه‌ای کلیسای اورتودکس نیست؛ همچنین نباید آن را آموزش رسمی اصول کلیسای اورتودکس تلقی کرد. ما در انتشار این کتاب یک هدف عمده را در پیش گرفته‌ایم و آن کمک به کسانی است که علاقه دارند دربارۀ کلیسای اورتودکس و بخشهای اصلی حقیقت ایمان و زندگیفرد اورتودکس به‌زبانی ساده و قابل درک آگاهی پیدا کنند.

ما از کسانی که به هر طریق در نشر این کتاب یاری رسانده‌اند، صمیمانه تشکر می‌کنیم.

 

اسقف پی. اس.