شروع کردن

 

 

 

 

   من زندگی واقعی را در هر لحظه شروع میکنم.

 در متون پدران مقدس، ما مکرراً به نصیحت "ایجاد یک آغاز" مواجه می شویم.

نباید کسی فکر کند که تنها گفتن این و انجام چنین چیزی، خوب است، بلکه باید به گفتن من شروع می کنم، من شروع خواهم کرد در هر لحظه احساس نیاز کند. نه تنها باید در ابتدای سال، نه تنها در نقاط عطف زندگی، نه تنها در آغاز هفته، بلکه در هر لحظه از زندگی مان، باید این را احساس و فکر کنیم. مطمئنا، اغلب بهتر است، کسی شروع کند.

 

 با این وجود، من می ترسم، نمی دانم دقیقاً منظور چیست یا اینکه واقعاً منظور آن شخص وقتی این عبارت را بیان می کند، چیست.

و بنابراین، معنای "شروع کردن" چیست؟

 

پدران کلیسای ارتدوکس به شروع کردن احساس نیاز می کردند، بعنوان مثال شروع به درستی زندگی کردن در هر لحظه، شروع به زندگی روحانی کردن در هر دم. هر روز قدیسین شروع کردند و بدون اینکه پی ببرند، به مقصد نهایی رسیدند. بنابراین، در حالیکه کسی که به نظر می رسد شروع می کند و در آغاز و در این سمت است، در عین حال انجام آن، متوجه می شود که او به مقصد نهایی خود رسیده است.

 

من بی درنگ مثالی می دهم تا کمی ما را به موضوع وارد کند. یک کودک کوچک می خواهد از راه پله ای که منجر به خانه اش می شود، بالا برود. او پای کوچک خود را بر اولین پله بالا میبرد و سعی می کند تا پای دیگرش را نیز بالا ببرد. او موفق نمی شود و می افتد. کودک کوچک دوباره تلاش می کند و دوباره موفق نمی شود؛ و دوباره او تلاش می کند، و دوباره او می افتد. او تلاش خود را ادامه می دهد، بدون توجه به اینکه او یک بار، دو بار شکست خورده ... این واقعیت شکست، او را خسته نمی کند. مادر کودک بدون اینکه او متوجه شود از بالا،  فرود آمدن او را می پاید. با دیدن تلاش فرزندش و اینکه او در اثر عدم موفقیت هیچ ناراحت نیست، پایین می آید، کودک را در آغوش خود میگیرد، و کودک یک باره راه پله را صعود می کند.

 

ما می توانیم بگوییم که این تا حدودی شبیه تلاش انسان برای زندگی روحانی است. انسان باید نشان دهد که می خواهد پیشرفت روحانی کند و از طریق تلاش هایش خدا را جذب کند. برای اینکه، اگر انسان آن کاری را که می تواند، انجام ندهد، خدا کاری انجام نمی دهد، چرا که ما به عنوان انسان نخواستیم که انجام دهیم. انسان به تنهایی قادر به ایجاد یک زندگی روحانی نیست. در عوض، زندگی روحانی هدیه ای از فیض نامخلوق است.

 

من به جرأت می گویم که ما اکنون بهتر درک می کنیم که چطور قدیسین، در حالی که بطور مداوم شروع می کردند، به مقصد نهایی خود رسیدند.

 

~ آرحیماندریت سیمون کارگیوپولوس 

 

 

ترجمه از: خادم خدا