Νεοπαγανιστικές απάτες

Απάντηση στις συκοφαντίες τού Νεοπαγανισμού

Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας

Πολιτισμός

Το Δωδεκάθεο του Ολύμπου ήταν αιγυπτιακοί και όχι ελληνικοί "θεοί" // Οι ξενόφερτοι αρχαιοελληνικοί θεοί κατά τους αρχαίους // Οι θεοί ομιλούν την... βαρβαρικήν // Αρχαίες μαρτυρίες για την ξένη προέλευση των Ελλήνων // Ο Αρίσταρχος και το ηλιοκεντρικό σύστημα

Οι αρχαίοι Έλληνες αγνοούσαν τη διάρκεια τού έτους

Κατά τα άλλα...

Τού Δημητρίου Σκουρτέλη

 

Αναδημοσίευση από: http://skourtdim.blogspot.gr/2015/12/blog-post_28.html

 

Γιατί το έτος το αγνοούσαν οι Έλληνες μέχρι που μετάφρασαν στα Ελληνικά τα κείμενα των Αιγυπτίων ιερέων...

 

Στράβωνος “Γεωγραφικά”, 17, 1.29:

(Μετάφραση Δημήτρης Σκουρτέλης)

(Σημείωση: Ότι βρίσκεται σε παρένθεση είναι σχόλιο του μεταφραστή. Οι υπογραμμίσεις με έντονο χαρακτήρα είναι επίσης του μεταφραστή).

"Είδα στην Ηλιούπολη (της Αιγύπτου) και μεγάλα μέγαρα όπου ζούσαν οι ιερείς. Μάλιστα, λένε πως σε αυτά τα σπίτια των ιερέων ήρθαν παλιά άντρες φιλόσοφοι και αστρονόμοι. Αλλά τώρα χάθηκε αυτή η γνώση και η πρακτική της.

Γιατί σε αυτό το μέρος κανείς δεν μου φάνηκε να ξεχωρίζει σε αυτή την γνώση, αλλά δεν είδα εκεί παρά μόνο ιεροποιούς (ιερείς ειδικοί στις θυσίες) καθώς και ξεναγούς για τα ιερά.

Υπήρχε ένας ακόλουθος του διοικητή Αιλίου Γάλλου όταν κατέπλεε στην Αίγυπτο, Χαιρήμονα τον έλεγαν, που υποκρίνοταν πως κατείχε παρόμοια γνώση, αλλά τις περισσότερες φορές τον  κορόιδευαν ως υπερφίαλο και ηλίθιο.

Εκεί (στην Ηλιούπολη) έδειχναν (οι ξεναγοί) τα σπίτια των ιερέων και οι κατοικίες του Πλάτωνα και του Ευδόξου, γιατί μαζί με τον Πλάτωνα  ήρθε εδώ ο Εύδοξος (ο Κνίδιος) και έζησαν μαζί με τους εδώ  ιερείς δεκατρία χρόνια όπως λένε μερικοί.

Ήταν ελλιπείς στην γνώση των ουράνιων φαινομένων, που ήταν και μυστική και δύσκολη να διδαχθεί, και με καλοπιάσματα παρακάλεσαν να διδαχθούν ορισμένες από αυτές τις θεωρίες. Οι δε βάρβαροι, τα περισσότερα τους τα έκρυψαν. Τους είπαν όμως πως τα μέρη της ημέρας και της νύχτας γίνονται 365 ημέρες και συμπληρώνουν ένα έτος.

Γιατί το έτος μέχρι τότε το αγνοούσαν οι Έλληνες, αλλά και πολλά ακόμα, μέχρι που οι νεώτεροι αστρολόγοι πήραν τα κείμενα των (Αιγυπτίων) ιερέων από αυτούς που τα μετάφρασαν στα Ελληνικά.

Και ακόμα από αυτούς (τους Αιγύπτιους) παίρνουν τις γνώσεις τους, και από τους Χαλδαίους. "

(Μέχρι τότε ο μήνας ήταν σεληνιακός και ήταν αδύνατο να σχηματιστεί έτος με πραγματική διάρκεια με αυτόν)

 

Το γνήσιο κείμενο:

1.29

Εν δε τήι Ηλίου πόλει και οίκους είδομεν μεγάλους εν οις διέτριβον οι ιερείς· μάλιστα γαρ δη ταύτην κατοικίαν ιερέων γεγονέναι φασί το παλαιόν φιλοσόφων ανδρών και αστρονομικών· εκλέλοιπε δε και τούτο νυνί το σύστημα και η άσκησις. εκεί μεν ουν ουδείς ημίν εδείκνυτο τής τοιαύτης ασκήσεως προεστώς͵ αλλ οι ιεροποιοί μόνον και εξηγηταί τοις ξένοις τών περί τα ιερά. παρηκολούθει δε τις εξ Αλεξανδρείας αναπλέοντι εις την Αίγυπτον Αιλίωι Γάλλωι τώι ηγεμόνι Χαιρήμων τούνομα͵ προσποιούμενος τοιαύτην τινά επιστήμην͵ γελώμενος δε το πλέον ως αλαζών και ιδιώτης· εκεί δ ουν εδείκνυντο οι τε τών ιερέων οίκοι και Πλάτωνος και Ευδόξου διατριβαί. συνανέβη γαρ δη τώι Πλάτωνι ο Εύδοξος δεύρο͵ και συνδιέτριψαν τοις ιερεύσιν ενταύθα εκείνοι τρισκαίδεκα έτη͵ ως είρηταί τισι· περιττούς γαρ όντας κατά την επιστήμην τών ουρανίων͵ μυστικούς δε και δυσμεταδότους͵ τώι χρόνωι και ταις θεραπείαις εξελιπάρησαν ώστε τινά τών θεωρημάτων ιστορήσαι· τα πολλά δε απεκρύψαντο οι βάρβαροι. ούτοι δε τα επιτρέχοντα τής ημέρας και τής νυκτός μόρια ταις τριακοσίαις εξήκοντα πέντε ημέραις εις την εκπλήρωσιν τού ενιαυσίου χρόνου παρέδοσαν· αλλ ηγνοείτο τέως ο ενιαυτός παρά τοις Έλλησιν ως και άλλα πλείω͵ έως οι νεώτεροι αστρολόγοι παρέλαβον παρά τών μεθερμηνευσάντων εις το Ελληνικόν τα τών ιερέων υπομνήματα· και έτι νυν παραλαμβάνουσι τα απ εκείνων͵ ομοίως και τα τών Χαλδαίων.

Δημιουργία αρχείου: 28-12-2015.

Τελευταία ενημέρωση: 28-12-2015.

ΕΠΑΝΩ