Πρόλογοι // Εισαγωγή - Kεφάλαιο 1ο // Περιεχόμενα

 

Πώς έγινε ο Πάπας "αλάθητος"

Επιστολή της Ιεράς Μονής Οσίου Γρηγορίου Αγίου Όρους


Αγαπητέ μας π. Γεώργιε,

Σας γράφομεν την παρούσαν επιστολήν μας, δια να σας εκφράσωμεν την ειλικρινή χαράν μας δια την δημοσιευθείσαν εις τον «Ορθόδοξον Τύπον» μελέτην σας «Πως έγινε ο πάπας Αλάθητος».

            Η παρουσίασις κριτικής του παπικού αντιευαγγελικού ολοκληρωτισμού από ένα παπικόν θεολόγον έχει ιδιατέραν σημασίαν δια τους ορθοδόξους εκείνους, οι οποίοι με πολλήν επιπολαιότητα σπεύδουν να αμνηστεύσουν τον Παπισμόν και με πολλούς τρόπους μονομερούς επηρεασμού της κοινής γνώμης (τύπον, τηλεόρασιν κ.λπ.) να οδηγήσουν δεσμίαν την Ορθοδοξίαν εις τον θανατηφόρον εναγκαλισμόν του «αγίου πατρός» της Ρώμης.

            Είναι ακόμη σημαντικόν ότι οι παπικοί θεολόγοι δικαιώνουν τους Ορθοδόξους εκείνους, οι οποίοι αντιτίθενται εις την υποδούλωσιν της Ορθοδοξίας εις τον Παπισμόν. Αλλά και αυτός ο πάπας διαψεύδει τους φιλοπαπικούς Ορθοδόξους, διότι, παρά τας κενάς περιεχομένου φιλοφρονήσεις του, εργάζεται δια την ενίσχυσιν της Ουνίας, ως αποδεικνύει η επιστολή του προς τον ουνίτην Ουκρανόν καρδινάλιον SlipyiLObservatore Romano», 3 Ιουλίου 1979).

            Πιστεύομεν ότι ο Κύριος σας δίδει τον φωτισμόν και το θάρρος να ομολογήτε την αγίαν ορθόδοξον πίστιν μας.

            Η ευθαρσής ορθόδοξος στάσις σας αναψύχει τας καρδίας των Ορθοδόξων, που τόσον πονούν δια το γενικότερον κλίμα συμβιβασμού και αδιαφορίας, που παρατηρείται εις το τόσον ζωτικόν θέμα των σχέσεων της Ορθοδοξίας προς τον Παπισμόν και Προτεσταντισμόν, όπως και εις άλλα σοβαρά θέματα της κατευθυνομένης εκκοσμικεύσεως και αποεκκλησιοποιήσεως του λαού μας.

            Όλοι διαπιστώνουμε ότι το έθνος μας περνά μίαν κρισιμωτάτην περίοδον και πολλοί διαισθάνονται ότι «σκοτειναί δυνάμεις» κατευθύνουν τα πράγματα.

            Είναι πολύ οδυνηρόν ότι η Εκκλησία δια τους γνωστούς λόγους ουσιαστικώς έχει τεθή εκτός μάχης. Τα πράγματα πορεύονται ερήμην της Εκκλησίας. Η φωνή του Ορθοδόξου λαού μας δεν ακούεται. Δεν δίδεται ορθόδοξος θεολογική μαρτυρία. Ολίγοι «υπεύθυνοι» χαράσσουν την γραμμήν και οι πολλοί ακολουθούν χωρίς να πολυεξετάζουν τα πράγματα.

            Η διάβρωσις των ορθοδόξων συνειδήσεων, που εδώ και πολλά χρόνια έχει αρχίσει από την ετερόδοξον θεολογίαν και τον εσωτερικόν ευσεβισμόν, ήδη αποδίδει τους καρπούς.

            Ζητούμεν από τον Κύριον την Χάριν Του να μη μας εγκαταλείψη δια τας αμαρτίας μας, αλλά εις τους δύσκολους αυτούς καιρούς να αφυπνίση τας ορθοδόξους συνειδήσεις και να αναδείξη μεταξύ των Ιεραρχών και λοιπών ιερωμένων, των μοναχών και των πιστών λαϊκών και μάλιστα των θεολόγων, ομολογητάς και μάρτυρας της αγίας μας Ορθοδόξου Παραδόσεως, δια να οδηγήσουν με προφητικόν, αποστολικόν και πατερικόν πνεύμα τον λαόν μας να προσανατολισθή ορθώς, τώρα που ευρίσκεται εις το σταυροδρόμι των διαφόρων θρησκευτικών, κοσμοθεωριακών και πολιτικών κατευθύνσεων.

            Ταπεινώς δε ευχόμεθα ο Κύριος να ενισχύση και Υμάς, π. Γεώργιε, ώστε με την ίδιαν αγάπην και πίστιν και τον ίδιον θάρρος να συνεχίσητε προσφέροντες την ορθόδοξον θεολογικήν μαρτυρίαν σας αψηφώντες τας αντιδράσεις των εμφορουμένων από το κοσμικόν πνεύμα.

            Έχετε την ολόθερμον αδελφικήν εν προσευχή συμπαράστασιν της Αδελφότητός μας.

 

Μετά πολλής της εν Κυρίω αγάπης και τιμής

Ο Καθηγούμενος Της Ιεράς Μονής του Οσίου Γρηγορίου

Αρχιμ. Γεώργιος

και οι συν εμοί εν Χριστώ αδελφοί.

 

Πρόλογοι // Εισαγωγή - Kεφάλαιο 1ο // Περιεχόμενα

Δημιουργία αρχείου: 18-2-2005.

Τελευταία ενημέρωση: 18-2-2005.

Πάνω