Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας Ενότητες: Περί Δογμάτων και Βιβλία

Δείτε και τη Δογματική Ζηζιούλα

Περιεχόμενα τής Δογματικής

ΔΟΓΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ της ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

 

© Ιωάννης Σ. Ρωμανίδης

Αναδημοσίευση από: http://www.romanity.org/htm/rom.e.03.dogmatiki_kai_sumboliki_theologia.htm

Οι 5 ενότητες του έργου, διατηρήθηκαν σχεδόν όπως είναι χωρισμένες στην αρχική δημοσίευση της ανωτέρω διεύθυνσης.

ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Εις την παρούσαν έκδοσιν της Δογματικής έβαλα μόνον τους αριθμούς των υποσημειώσεων και όχι τα χωρία δια να μάθουν οι "αρχαίοι" Νεοέλληνες να διαβάζουν τους ίδιους τους Πατέρες και να μη κλέβουν πατερικά χωρία από βιβλία άλλων. Αυτό κάμνουν άλλωστε οι ξένοι εδώ και πολλά χρόνια. Παραθέτουν βιβλιογραφίαν και κατά την κρίσιν τους υποσημειώσεις. Εις μελλοντικήν έκδοσιν θα δοθεί το πλήρες κείμενον των υποσημειώσεων.

Ι. Σ. Ρωμανίδης

Περιεχόμενα

[ Πρόλογος ] - [ Τμήμα 1 ] - [ Τμήμα 2 ] - [ Τμήμα 3 ] - [ Τμήμα 4 ] - [ Τμήμα 5 ] - [ Παραρτήματα ]

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

 

Α' ΜΕΡΟΣ

ΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΟΓΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ

Τμήμα 1ο

Α. Εισαγωγικά

Β. Θεολογική μέθοδος γενικώς

Γ. Τα ιστορικά όρια της ορθοδόξου Δογματικής και Συμβολικής θεολογίας

Δ. Τα ιστορικά πλαίσια, της λατινόγλωσσης (της διακρινομένης από την φραγκολατινικήν παράδοσιν) και της ελληνόγλωσσης, ρωμαϊκής πατερικής θεολογίας

Ε. Περί θεολογικής μεθόδου εν τοις πλαισίοις του σχίσματος των Φραγκολατίνων

ΣΤ. Περί θεολογικής μεθόδου ειδικώτερον

 

Τμήμα 2ο

Ζ. Το κριτήριον της θεολογικής μεθόδου

α) Εξ επόψεως των Πατέρων

β) Εξ επόψεως της δυτικής παραδόσεως γενικώς

Η. Η Αποκάλυψις, η Ιερά Παράδοσις, η Αγία Γραφή και το Αλάθητον

Θ. Ο Κανών της Αγίας Γραφής η Ερμηνευτική και η γλώσσα Αυτής

 

Τμήμα 3ο

B' ΜΕΡΟΣ

Η ΠΕΡΙ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ, ήτοι
Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ Α', Β' και Η'

 

Α. Εισαγωγικά τινά

Β. Η Παλαιά Διαθήκη ως βάσις της Καινής

Γ. Η Βασιλεία του Θεού

Δ. Το δόγμα και η διατύπωσις αυτού

Ε. Η ερμηνευτική της Αγίας Γραφής και η διατύπωσις των δογμάτωνα) Οι Ιουδαίοι και οι σύγχρονοι ετερόδοξοι ερμηνευταί β) Οι Γνωστικοί και οι Μοναρχιανοί γ) Ορθόδοξοι και αιρετικαί αντιδράσεις κατά των Μοναρχιανών ΣΤ. Το δόγμα και η διατύπωσις αυτούα) Συμφωνίαι και διαφωνίαι Ορθοδόξων και καταδικασθέντων αιρετικών

 

Τμήμα 4ο

β) Οι υπό της Α' Οικ. Συνόδου καταδικασθέντες Αρειανοί και τα εκ της κατ' αυτών διαμάχης δογματικά αξιώματα

γ) Οι υπό της Β' Οικ. Συνόδου καταδικασθέντες Ευνομιανοί και Πνευματομάχοι και τα εκ της κατ' αυτών διαμάχης δογματικά αξιώματα

Ι. Οι Ευνομιανοί

ΙΙ. Οι Πνευματομάχοι

Ζ. Η υπό της Β' Οικουμενικής Συνόδου (381) αποτελείωσις της διατυπώσεως του δόγματος

 

Τμήμα 5ο

Η. Η υπό της Η' Οικουμενικής Συνόδου καταδίκη της περί εκπορεύσεως του Αγίου Πνεύματος αιρέσεως των Φραγκολατίνων

Θ. Ο Αυγουστίνος και αι περί Αγίας Τριάδος πλάναι των απογόνων των Φραγκολατίνων, Παπικών και Προτεσταντών

1) Αγιογραφικά θεμέλια του αυγουστινείου Filioque 2) Τα φιλοσοφικά θεμέλια του αυγουστινείου Filioque

 

Παραρτήματα

ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΥΣΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΥΝΟΜΙΟΥ και ΤΑ ΚΟΙΝΑ ΚΑΙ ΑΚΟΙΝΩΝΗΤΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ

Ι. ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΥΣΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΥΝΟΜΙΟΥ

Α. Εισαγωγικά Β. Η βασική θέσις του κ. Μαρτζέλου Γ. Η Νέα έκδοσις του 1984/93 Δ. Τα δύο κείμενα-θεμέλια των θέσεων του κ. Γ. Μαρτζέλου που τυγχάνουν να είναι εις το βιβλίον μου "Το Πρατορικόν Αμάρτημα" Ε. Σύνοψις της διδασκαλίας του Ευνομίου

ΙΙ. ΤΑ ΚΟΙΝΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΚΟΙΝΩΝΗΤΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ

ΙΙΙ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ

 

[ Πρόλογος ] - [ Τμήμα 1 ] - [ Τμήμα 2 ] - [ Τμήμα 3 ] - [ Τμήμα 4 ] - [ Τμήμα 5 ] - [ Παραρτήματα ]

Δημιουργία αρχείου: 24-5-2005.

Τελευταία ενημέρωση: 31-1-2007.

ΕΠΑΝΩ