Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας Ιστορικά θέματα

Μεσοποταμία αρχική σελίδα

Περίοδοι

Μεσοποταμία

Η Μεσοποταμία αποτελεί τη χώρα στην οποία έζησαν και έδρασαν τα κεντρικά πρόσωπα τού βιβλίου τής Γενέσεως. Για την κατανόησή του λοιπόν, είναι συχνά απαραίτητο να έχει ο αναγνώστης μια εικόνα τών λαών που έζησαν εκεί και τής ιστορίας τους. Στους παρακάτω πίνακες θα περιγράψουμε δύο διαφορετικές υποδιαιρέσεις τών εποχών, που χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα. Κάνοντας "κλικ" στους δεσμούς τού πίνακα, μπορείτε να δείτε αναλυτικότερα την κάθε περίοδο.

1ος Πίνακας

Κάνοντας "κλικ" στους δεσμούς τού 1ου Πίνακα, μπορείτε να δείτε τις περιόδους αναλυτικότερα. Λόγω τής προσπάθειας να περιληφθούν και οι διαφορετικού διαχωρισμού περίοδοι τού δεύτερου πίνακα στα ίδια αρχεία, κάποιες χρονολογίες στα άκρα τής περιόδου, μπορείτε να τις δείτε και στο προηγούμενο ή στο επόμενο αρχείο τής σειράς.

ΠΡΩΙΜΗ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ Ι.Γ: 3.150 - 2.850 π.Χ.

ΠΡΩΙΜΗ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ ΙΙ: 2.850 - 2.650 π.Χ.

ΠΡΩΙΜΗ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ ΙΙΙ: 2.650 - 2.350 π.Χ.

ΠΡΩΙΜΗ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ ΙV: 2.350 - 2.200 π.Χ.

ΜΕΣΗ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ Ι: 2.200 - 2.000 π.Χ.

ΜΕΣΗ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ ΙΙ.Α: 2.000 - 1.750 π.Χ.

ΜΕΣΗ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ ΙΙ.Β: 1.750 - 1.550 π.Χ

ΥΣΤΕΡΗ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ Ι: 1.550 - 1.400 π.Χ.

 

2ος Πίνακας

Στους παρακάτω δεσμούς, λόγω τής προσπάθειας να περιληφθούν και οι διαφορετικού διαχωρισμού περίοδοι τού 1ου πίνακα στα ίδια αρχεία, κάποιες χρονολογίες στα άκρα τής περιόδου, μπορείτε να τις δείτε και στο προηγούμενο ή στο επόμενο αρχείο τής σειράς.

Δείτε αναλυτικότερα ως το 5.500

Πρώιμη Νατούφια Περίοδος: 10.800 - 9.300 π.Χ.

Ύστερη Νατούφια Περίοδος: 9.300 - 8.500 π.Χ.

Εποχή Χασούνα και Σαμάρα: 6.000 - 5.500 π.Χ.

Δείτε αναλυτικότερα από 5.500 ως το 2.900 π.Χ.

Εποχή Χαλάφ και Ουμπαϊντ: 5.500 - 3.500 π.Χ.

Ουρούκ 3.500-3.100 π.Χ. ή 4.100 - 3100 π.Χ. κατά περιοχή

Ι Προδυναστική Περίοδος: 3.350 - 3.200 π.Χ.

ΙΙ Προδυναστική: 3.200 – 3.000 π.Χ.

Μεταβατική Περίοδος: 3.000 - 2.700 π.Χ.

Τζαμδέτ Νάσρ 3100 - 2900 π.Χ.

Πρώιμη Δυναστική I-II 2900 - 2440 π.Χ.

Δείτε αναλυτικότερα από 2.900 ως το 2.650 π.Χ.

Πρώιμη Δυναστική III 2440 - 2334 π.Χ.

Δείτε αναλυτικότερα από 2.650 ως το 2.350 π.Χ.

Παλαιο – Ασσυριακή Περίοδος περίπου 2500 - 1392 π.Χ.

Aκκαδική Αυτόκρατορία 2334 - 2193 π.Χ.

Δείτε αναλυτικότερα από 2.340 ως το 2.200 π.Χ.

Γκουτιαία περίοδος 2193 - 2123 π.Χ.

 Περίοδος Ουρ III 2113 - 2004 π.Χ.

Δείτε αναλυτικότερα από 2.200 ως το 2.000 π.Χ.

Περίοδος Iσίν-Λάρσα 2004 - 1963 π.Χ.

Δείτε αναλυτικότερα από 2.000 ως το 1.750 π.Χ.

Παλαιο – Βαβυλωνιακή αυτοκρατορία 1894 - 1595 π.Χ.

Δείτε αναλυτικότερα από 1.750 π.Χ. ως το 64 μ.Χ.

Κασσίτες 1595 - 1155 π.Χ.

Μεσο – Ασσυριακή Περίοδος 1392 – 1180 π.Χ.

Νεο – Ασσυριακή Περίοδος 1180 - 609 π.Χ.

Μεσο – Βαβυλωνιακή περίοδος 1155 - 627 π.Χ.

Nεο - Βαβυλώνιακή περίοδος 625 - 539 π.Χ.

Ακεμενίδες 539 - 331 π.Χ.

Σελευκίδες 331 - 125 π.Χ.

Πάρθιοι 125 π.Χ. - 226 μ.Χ.

Σασανιανοί 226 - 637 μ.Χ.

Iσλαμιστές 637 - 1500 μ.Χ.

Oθωμανοί 1500 - 1918 μ.Χ.

Δημιουργία αρχείου: 20-6-2000.

Τελευταία ενημέρωση: 14-10-2004.

ΕΠΑΝΩ