Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας

Κεντρική Σελίδα

Εκκλησιαστικά θέματα

Οι μισθοί των Ιερέων και το κράτος * Η αλήθεια για την περιουσία, τη φορολόγηση της Εκκλησίας και τη μισθοδοσία των κληρικών της * Τα θρησκευτικά και η επιρροή στα παιδιά * Η διδασκαλία του μαθήματος των Θρησκευτικών κατά το Σύνταγμα

Η νέα Κυβέρνηση για τα θέματα τής Εκκλησίας

Μάθημα θρησκευτικών και μισθοδοσία

Τού σεβ. Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Ιεροθέου

 

Πηγή: Περιοδικό "Εκκλησιαστική Παρέμβαση" τεύχος 276. Ιούλιος 2019.

Αναδημοσίευση από: http://www.parembasis.gr

 

Με την νέα Κυβέρνηση τα θέματα που βρίσκονται σε διάλογο μεταξύ Εκκλησίας και Κράτους λαμβάνουν άλλη τροπή. Η Υπουργός Παιδείας κ. Νίκη Κεραμέως σαφώς έχει δηλώσει ότι η Κυβέρνηση θα τηρήση ό,τι έλεγε προεκλογικά.

Είναι γνωστόν ότι μεταξύ τών θεμάτων που βρίσκονται στον διάλογο Εκκλησίας και Κράτους για επίλυση είναι δύο σοβαρά θέματα.

Το πρώτο θέμα είναι το μάθημα τών Θρησκευτικών. Η Υπουργός κ. Νίκη Κεραμέως δήλωσε: «Υπάρχουν δύο αποφάσεις τού Σ.τΕ. τού 2018, οι οποίες έχουν κρίνει το πρόγραμμα σπουδών αντισυνταγματικό. Μέλημά μας είναι φυσικά να συμμορφωθούμε στις αποφάσεις τής Δικαιοσύνης». Συγχρόνως τόνισε ότι σκοπός τής Κυβέρνησης είναι αφ' ενός μεν να συμμορφωθή «απόλυτα με τις αποφάσεις τής δικαιοσύνης», αφ' ετέρου δε να γίνη «το μάθημα τών Θρησκευτικών πιο ελκυστικό για τους μαθητές».

Να θυμίσω ότι αναμένεται και μια άλλη απόφαση τού Σ.τ.Ε. για τα προγράμματα τού Κώστα Γαβρόγλου.

Πρέπει να γίνη σαφές ότι υπάρχουν δύο τύποι προγραμμάτων τών Θρησκευτικών. Ο ένας τύπος είναι το πρόγραμμα, που ίσχυε πριν το 2016, το λεγόμενο Αναλυτικό Πρόγραμμα, που οι μέχρι τότε αποφάσεις τού Σ.τ.Ε. το θεωρούσαν ως συνταγματικό. Ο άλλος τύπος είναι το Πρόγραμμα Σπουδών, που οι πρόσφατες αποφάσεις τού Σ.τ.Ε. το έκριναν αντισυνταγματικό.

Αν δεν γίνη αυτή η διάκριση μεταξύ τών δύο Προγραμμάτων, το θέμα δεν θα λυθή.

Αυτό σημαίνει ότι η Εκκλησία δεν θα ασχοληθή ξανά με την λεγόμενη διόρθωση τού Προγράμματος Σπουδών, που είναι αντισυνταγματικό, και πρέπει να προετοιμασθή για διάλογο με το Υπουργείο Παιδείας για την βελτίωση τού προηγουμένου Αναλυτικού Προγράμματος, ώστε να γίνη πιο ελκυστικό.

Δηλαδή, θα πρέπει να εφαρμοσθή η ομόφωνη απόφαση τής Ιεραρχίας τής 9η Μαρτίοου 2016, τής οποίας ήμουν εισηγητής, διότι φαίνεται καθαρά ότι η πρόταση και η απόφαση εκείνη ήταν η πιο ρεαλιστική και σύμφωνη με τις αποφάσεις τού Σ.τ.Ε, και τους στόχους τής νέας Κυβέρνησης.

Το δεύτερο θέμα για τον διάλογο μεταξύ Κράτους και Εκκλησίας είναι η «πρόθεση» για συμφωνία μεταξύ Αρχιεπισκόπου και Πρωθυπουργού τής 6ης Νοεμβρίου 2018. Ήδη για το θέμα αυτό υπάρχει σαφής και ομόφωνη απόφαση τής Ιεραρχίας τής 20ης Μαρτίου 2019.

Σύμφωνα με  απόφαση αυτή η Ιεραρχία εμμένει στο υφιστάμενο καθεστώς μισθοδοσίας τών Κληρικών και τών Εκκλησιαστικών Υπαλλήλων τής Εκκλησίας τής Ελλάδος και θα κάνη διάλογο με την Πολιτεία σε άλλα θέματα που σχετίζονται με τις οργανικές θέσεις τών Κληρικών και τών εκκλησιαστικών υπαλλήλων και την εκκλησιαστική περιουσία.

Αυτό σημαίνει ότι η μισθοδοσία τών Κληρικών δεν βρίσκεται σε διαπραγμάτευση με την Πολιτεία, γιατί και πάλι η Υπουργός δήλωσε: «Οι Κληρικοί παραμένουν στην μισθοδοσία τού Δημοσίου» και τα άλλα ζητήματα θα κριθούν νομοθετικά.

Επομένως, όπως φάνηκε από την Επιτροπή διαλόγου Εκκλησίας και Κράτους τής οποίας ήμουν πρόεδρος εκ μέρους τής Εκκλησίας, τα θέματα που ενδιαφέρουν την Εκκλησία και πρέπει να είναι η βάση τού διαλόγου, είναι η de jure ρύθμιση τών ήδη de facto οργανικών θέσεων τών Κληρικών και τών Εκκλησιαστικών υπαλλήλων, καθώς επίσης και η αξιοποίηση τής εκκλησιαστικής περιουσίας από το έτος 1952 και εντεύθεν. Ακόμη θα πρέπει να ρυθμισθή νομοθετικά ότι η μισθοδοσία τών Εφημερίων και τών εκκλησιαστικών υπαλλήλων γίνεται από το Κράτος για την απαλλοτριωθείσα και μη αποζημιωθείσα περιουσία προ τού 1939.

Μέσα στο πλαίσιο αυτό πρέπει να κινηθή η Εκκλησία, ώστε να είναι σύμφωνη με τον εαυτό της, την νομοθεσία και το Σύνταγμα, αλλά και τους στόχους τής νέας Κυβέρνησης.

Από τα πιο πάνω φαίνεται ότι η νέα Κυβέρνηση έχει ξεκαθαρίσει τους στόχους της, που ήταν προεκλογικές δεσμεύσεις της, και τώρα είναι η σειρά τής Εκκλησίας να κάνη το ίδιο, δηλαδή να ξεκαθαρίση το τοπίο τού διαλόγου, σύμφωνα με τις ομόφωνες αποφάσεις τής Ιεραρχίας τού Μαρτίου 2016 και τού Μαρτίου 2019.

Η σαφής γνώση τών θεμάτων από πλευράς τής Εκκλησίας θα οδηγήση στην επίλυσή τους, ενώ η σύγχυση θα τα περιπλέξη ακόμη περισσότερο σε βάρος τής αλήθειας.

Βέβαια, υπάρχουν και άλλα θέματα που θα τεθούν στον διάλογο Εκκλησίας και Κράτους, αλλά αυτά τα δύο, δηλαδή το μάθημα τών Θρησκευτικών και οι οργανικές θέσεις τών Κληρικών με την αξιοποίηση τής εκκλησιαστικής περιουσίας απασχόλησαν έντονα την κοινή γνώμη και ασχολήθηκα διεξοδικώς με αυτά.

Δημοσιεύθηκε στο Έθνος 22 Ιουλίου 2019.

Δημιουργία αρχείου: 22-8-2019.

Τελευταία μορφοποίηση: 22-8-2019.

ΕΠΑΝΩ