Ελληνικός Παρατηρητής τής Σκοπιάς

Φραγμός στην εκμετάλλευση της απειρίας των άλλων

Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας

Νέο Φως

Ο φωτισμός των γιων του Θεού // Σκιά, εικόνα, δούλοι και τέκνα // Η Σκοπιά επιχειρηματολογεί... εναντίον τής σημερινής της θέσης για το "Νέο Φως"

Η Οδός τών δικαίων

Από πού και ως πού, η λέξη: "οδός" σημαίνει "γνώση" ή "κατανόηση";

Ν. Μ.

 

Ενότητες

 

Στο εδάφιο Παροιμίες 4/δ: 18 που θα εξετάσουμε, η Σκοπιά προσπαθεί να στηρίξει και να δικαιολογήσει τις διαρκείς αλλαγές των δογμάτων της. Όμως το εδάφιο λέει πολύ διαφορετικά πράγματα...

Όχι μόνο λόγω προχειρότητας, αλλά και λόγω αγνοίας της Χριστιανικής πίστης αυτής καθεαυτής, η ηγεσία της Σκοπιάς, κάθε τόσο φθάνει σε τόσο μεγάλα αδιέξοδα, που αναγκάζεται να αλλάξει τα δόγματά της. Για να το δικαιολογήσει αυτό, καταφεύγει σε ένα εδάφιο με μεταφορική έννοια (όπως πάντα), το οποίο φυσικά διαστρέφει. Πρόκειται για το εδάφιο Παροιμίες 4/δ΄ 18, που λέει σύμφωνα με τη ΜΝΚ (Μετάφραση Νέου Κόσμου) της Σκοπιάς: "Αλλά ο δρόμος των δικαίων είναι σαν το λαμπρό φως που γίνεται όλο και πιο φωτεινό ώσπου να γίνει τέλεια η ημέρα".

Φυσικά τα λόγια αυτά δεν έχουν την παραμικρή σχέση με αλλαγές δογμάτων. και αυτό θα το δείξουμε στη συνέχεια, καθώς θα εξετάζουμε το εδάφιο αυτό, καθώς και τα συμφραζόμενά του, κυρίως στο φως της Αγίας Γραφής, στην οποία υποστηρίζουν ότι στηρίζονται οι "Μάρτυρες".

Θα παραθέσουμε λοιπόν εδώ, πρώτα το σχετικό κομμάτι, από το αρχαιότερο κείμενο της Αγίας Γραφής που έχουμε, το κείμενο των Εβδομήκοντα, και δίπλα θα κάνουμε μετάφραση. Κατόπιν, θα δούμε τι λέει και η ΜΝΚ για το ίδιο κείμενο, και θα σχολιάσουμε.

 

1. Οι Παροιμίες 4/δ΄ 10-27 κατά το αρχαίο κείμενο των Εβδομήκοντα

Αρχαίο Κείμενο Εβδομήκοντα Μετάφραση

10 Άκουε, υιε, και δέξαι εμούς λόγους, και πληθυνθήσεται έτη ζωής σου, ίνα σοι γένωνται πολλαί οδοί βίου· 11 οδούς γαρ σοφίας διδάσκω σε, εμβιβάζω δε σε τροχιαίς ορθαίς. 12 εάν γαρ πορεύη, ου συγκλεισθήσεταί σου τα διαβήματα, εάν δε τρέχης ου κοπιάσεις. 13 επιλαβού εμής παιδείας, μη αφής, αλλά φύλαξον αυτήν σεαυτω εις ζωήν σου. 14 οδούς ασεβών μη επέλθης, μηδέ ζηλώσης οδούς παρανόμων· 15 εν ω αν τόπω στρατοπεδεύσωσι, μη επέλθης εκεί, έκκλινον δε απ‘ αυτών και παράλλαξον. 16 ου γαρ μη υπνώσωσιν, εάν μη κακοποιήσωσιν, αφήρηται ο ύπνος αυτών, και ου κοιμώνται· 17 οίδε γαρ σιτούνται σίτα ασεβείας, οίνω δε παρανόμω μεθύσκονται. 18 αι δε οδοί των δικαίων ομοίως φωτί λάμπουσι, προπορεύονται και φωτίζουσιν, έως κατορθώση η ημέρα· 19 αι δε οδοί των ασεβών σκοτειναί, ουκ οίδασι πως προσκόπτουσιν.

20 Υιε, εμή ρήσει πρόσεχε, τοις δε εμοίς λόγοις παράβαλλε σόν ους, 21 όπως μη εκλίπωσί σε αι πηγαί σου, φύλασσε αυτάς εν καρδία· 22 ζωή γαρ εστι τοις ευρίσκουσιν αυτάς και πάση σαρκί ίασις. 23 πάση φυλακή τήρει σήν καρδίαν, εκ γαρ τούτων έξοδοι ζωής. 24 περίελε σεαυτού σκολιόν στόμα και άδικα χείλη μακράν από σου άπωσαι. 25 οι οφθαλμοί σου ορθά βλεπέτωσαν, τα δε βλέφαρά σου νευέτω δίκαια. 26 ορθάς τροχιάς ποίει σοίς ποσί και τας οδούς σου κατεύθυνε. 27 μη εκκλίνης εις τα δεξιά μηδέ εις τα αριστερά, απόστρεψον δε σόν πόδα από οδού κακής· οδούς γαρ τας εκ δεξιών οίδεν ο Θεός, διεστραμμέναι δε εισιν αι εξ αριστερών· αυτός δε ορθάς ποιήσει τας τροχιάς σου, τας δε πορείας σου εν ειρήνη προάξει.

10 Άκου παιδί (μου), και δέξου τους λόγους μου, και θα αυξηθούν τα χρόνια της ζωής σου, για να σου ανοιχθούν πολλοί δρόμοι ζωής. 11 Επειδή σε διδάσκω δρόμους σοφίας, σε βάζω σε σωστές τροχιές. 12 Επειδή εάν βαδίζεις δεν θα σου εμποδισθούν τα βήματα, ή εάν τρέχεις δεν θα κοπιάσεις. 13 Παράλαβε τη δική μου παιδεία, μη την αφήσεις, αλλά φύλαξέ τη για σένα, στη ζωή σου. 14 Σε δρόμους ασεβών μη μπεις, ούτε να ζηλέψεις δρόμους παρανόμων. 15 Σε όποιο τόπο στρατοπεδεύσουν, μη πας εκεί, αλλά άλλαξε πορεία από αυτούς, και διαφοροποιήσου. 16 Επειδή δεν θα κοιμηθούν.  Αν δεν κακοποιήσουν, χάνουν τον ύπνο τους και δεν κοιμούνται. 17 Να ξέρεις ότι τρέφονται με τροφή ασεβείας, και μεθούν με κρασί παράνομο. 18 Αλλά οι δρόμοι των δικαίων, λάμπουν σαν το φως, προοδεύουν και φωτίζουν, μέχρι να γίνει μέρα. 19 Αντιθέτως, οι δρόμοι των ασεβών είναι σκοτεινοί. Δεν ξέρουν που σκοντάφτουν.

20 Παιδί (μου), πρόσεχε που μιλάω, και τα λόγια μου παράβαλέ τα στο αυτί σου, 21 Για να μη σου στερέψουν οι πηγές (των λόγων μου*), φύλαγέ τις στην καρδιά σου. 22 Επειδή ζωή είναι σε αυτούς που τις βρίσκουν, και γιατριά για κάθε σάρκα. 23 Με κάθε φύλαξη πρόσεχε την καρδιά σου, επειδή οι έξοδοί τους είναι ζωής. 24 Αφαίρεσε από τον εαυτό σου στόμα που δεν είναι ευθές, και απομάκρυνε από σένα άδικα χείλη. 25 Τα μάτια σου να βλέπουν σωστά, και τα βλέφαρά σου να νεύουν δίκαια. 26 Ορθές πορείες χάραξε στα πόδια σου και κατεύθυνε τους δρόμους σου. 27 Μην εκκλίνεις ούτε στα δεξιά, ούτε στα αριστερά, αλλά απομάκρυνε το πόδι σου από κακό δρόμο. Επειδή γνωρίζει ο Θεός τους δρόμους που είναι στα δεξιά, και είναι διεστραμμένοι αυτοί που είναι στα αριστερά. Όμως Αυτός θα κάνει σωστούς τους δρόμους σου, και θα προωθήσει σε ειρήνη τις πορείες σου.

(*Σε παρένθεση με μικρά γράμματα δική μας διευκρίνιση, λόγω της δύσκολης διατύπωσης)

Υπάρχει βέβαια και το Εβραϊκό κείμενο, όμως προτιμήσαμε να χρησιμοποιήσουμε τη μετάφραση των Εβδομήκοντα, όχι μόνο επειδή αυτήν χρησιμοποιούσαν οι απόστολοι, αλλά και επειδή είναι η αρχαιότερη που διαθέτουμε. Παρ' όλα αυτά, βεβαίως θεωρούμε και το Εβραϊκό κείμενο σχεδόν εξίσου καλό, παρά το ότι είναι νεότερο τόσους αιώνες από των Εβδομήκοντα, μια και διατήρησε την εβραϊκή χροιά των λέξεων, πράγμα χρήσιμο στην ερμηνευτική. Εν πάση περιπτώσει, το χωρίο αυτό, δεν παρουσιάζει δογματικές διαφορές μεταξύ των δύο αρχαίων αυτών κειμένων, και δεν έχει σημασία ποιο θα χρησιμοποιήσουμε, ακόμα και αν χρησιμοποιήσουμε τη ΜΝΚ της Σκοπιάς, μια από τις χειρότερες μεταφράσεις στον κόσμο!

Αφού λοιπόν δείξαμε προηγουμένως τι λέει το αρχαιότερο κείμενο της Αγίας Γραφής και το μεταφράσαμε, θα συνεχίσουμε με το τι γράφει η ΜΝΚ για το ίδιο χωρίο, το οποίο η ΜΝΚ προφανώς μεταφράζει από το Εβραϊκό κείμενο. Και μετά θα το ερμηνεύσουμε, γιατί εδώ είναι τόσο σαφές το νόημα, που δεν σηκώνει παρερμηνείες.

 

2. Οι Παροιμίες 4/δ΄ 10-27 κατά την ΜΝΚ

10 Άκουσε γιε μου, και δέξου τα λόγια μου. Και τα χρόνια της ζωής θα πληθυνθούν για εσένα. 11 Θα σε διδάξω την οδό της σοφίας. Θα σε κάνω να περπατήσεις στα μονοπάτια της ευθύτητας. 12 Όταν περπατάς, τα βήματά σου δεν θα είναι στριμωγμένα και αν τρέχεις, δεν θα σκοντάφτεις. 13 Κράτησε τη διαπαιδαγώγηση. Μην την αφήσεις. Διαφύλαξέ την, γιατί αυτή είναι η ζωή σου.

14 Μην μπεις στο δρόμο των πονηρών και μην πας στην οδό των κακών. 15 απόφυγέ την, μην περάσεις από αυτήν. Απομακρύνσου από εκεί και προσπέρασέ την. 16 Διότι αυτοί δεν κοιμούνται αν δεν κάνουν κακό, και ο ύπνος τους φεύγει αν δεν κάνουν κάποιον να σκοντάψει. 17 Διότι έχουν φάει ψωμί πονηρίας και πίνουν κρασί βιαιοτήτων. 18 Αλλά ο δρόμος των δικαίων είναι σαν το λαμπρό φως που γίνεται όλο και πιο φωτεινό ώσπου να γίνει τέλεια η ημέρα. 19 Η οδός των πονηρών είναι σαν τη σκοτεινιά. Δεν γνωρίζουν που σκοντάφτουν.

20 Γιε μου, πρόσεξε τα λόγια μου. Κλίνε το αφτί σου σε όσα λέω. 21 Ας μην απομακρυνθούν από τα μάτια σου. Κράτησέ τα μέσα στην καρδιά σου. 22 Διότι είναι ζωή για εκείνους που τα βρίσκουν και υγεία για όλη τους τη σάρκα. 23 Περισσότερο από όλα όσα πρέπει να φυλαχτούν, προφύλασσε την καρδιά σου, γιατί από αυτήν εξέρχονται οι πηγές της ζωής. 24 Απομάκρυνε από τον εαυτό σου τη στρεβλή ομιλία και τον πλάγιο  τρόπο των χειλιών απόβαλέ τον από τον εαυτό σου. 25 Τα δε μάτια σου ευθεία μπροστά πρέπει να κοιτάζουν, ναι, τα ακτινοβόλα μάτια σου πρέπει να ατενίζουν ευθεία μπροστά σου. 26 Εξομάλυνε την πορεία των ποδιών σου, και όλες σου οι οδοί ας είναι εδραιωμένες. 27 Μην εκκλίνεις προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά. Απομάκρυνε το πόδι σου από το κακό.

Ας δούμε λοιπόν τι λέει αυτό το χωρίο, σύμφωνα με την ίδια τη ΜΝΚ της Σκοπιάς. Και πρώτα πρώτα:

 

3. Σε ποιον απευθύνεται το χωρίο;

Το χωρίο αυτό, είναι σαφές ότι δεν απευθύνεται σε κάποια "ομάδα" ανθρώπων, σε κάποια οργάνωση. Μιλάει ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ προς τον καθένα, σαν να είναι παιδί του ομιλούντος. Πρόκειται λοιπόν για σοβαρή αυθαιρεσία τής Σκοπιάς, να υποστηρίζει ότι απευθύνεται στην "οργάνωση", η οποία "διορθώνει" τις απόψεις της σταδιακά, και αλλάζει δόγματα σαν τα πουκάμισα.

Όπως ένας πατέρας συμβουλεύει τον γιο του, ότι για να ζήσει πολλά χρόνια, πρέπει να αποφεύγει τις κακές παρέες, να μη λέει ψέματα, να βάλει στην καρδιά του τα λόγια του, να μην κοιτάει δεξιά και αριστερά, να είναι ευθύς κλπ. Χρειάζεται μεγάλη φαντασία και μεγάλο θράσσος, για να εφαρμόσει κάποιος αυτά τα λόγια σε μια ολόκληρη οργάνωση! Υπάρχει περίπτωση ο Θεός να συμβούλευε την Εκκλησία "για να ζήσει πολλά χρόνια"; Ακόμα και συμβολικά να το έλεγε, η Εκκλησία είναι δεδομένο ότι θα περάσει "άσπιλη και αμώμητη" στον νέο κόσμο του Θεού! Τους ζώντες της Εκκλησίας ο Παύλος λέει σαφώς ότι ο Χριστός θα τους βρει εδώ όταν θα γυρίσει (Β΄ Θεσσ. 4/δ΄ 15: "ημείς οι ζώντες οι περιλειπόμενοι εις την παρουσίαν τού Κυρίου, ου μη φθάσωμεν τους κεκοιμηθέντας.") Αυτοί που κινδυνεύουν να πεθάνουν, είναι οι άνθρωποι ΑΤΟΜΙΚΑ, και όχι η Εκκλησία!

 

4. Μιλάει για δόγματα το χωρίο;

Φυσικά όχι! Μιλάει για ΤΡΟΠΟ ΖΩΗΣ. Για παράδειγμα, λέει: "10 Άκουσε γιε μου, και δέξου τα λόγια μου. Και τα χρόνια της ζωής θα πληθυνθούν για εσένα... Μην μπεις στο δρόμο των πονηρών και μην πας στην οδό των κακών. 15 απόφυγέ την, μην περάσεις από αυτήν. Απομακρύνσου από εκεί και προσπέρασέ την... Κράτησέ τα μέσα στην καρδιά σου. 22 Διότι είναι ζωή για εκείνους που τα βρίσκουν και υγεία για όλη τους τη σάρκα. 23 Περισσότερο από όλα όσα πρέπει να φυλαχτούν, προφύλασσε την καρδιά σου, γιατί από αυτήν εξέρχονται οι πηγές της ζωής. 24 Απομάκρυνε από τον εαυτό σου τη στρεβλή ομιλία και τον πλάγιο  τρόπο των χειλιών απόβαλέ τον από τον εαυτό σου." Αυτά είναι συμβουλές ΔΙΑΓΩΓΗΣ, και όχι δογματικές κατευθύνσεις προς μια οργάνωση.

 

5. Ποιος είναι "ο δρόμος των δικαίων";

Μα φυσικά είναι ο τρόπος ζωής τους! Μιλάει για πορεία ζωής! Αποφεύγουν το κακό, προσέχουν τη ζωή και την καρδιά τους, τα μάτια τους, το που πάνε και τι κάνουν. Τι σχέση έχει με όλα αυτά το δόγμα της Χριστιανικής Εκκλησίας αν είναι σταθερό ή αν αλλάζει;

Προσέξτε επίσης το εξής: Το χωρίο λέει: "11 Θα σε διδάξω την οδό της σοφίας. Θα σε κάνω να περπατήσεις στα μονοπάτια της ευθύτητας. 12 Όταν περπατάς, τα βήματά σου δεν θα είναι στριμωγμένα και αν τρέχεις, δεν θα σκοντάφτεις... 19 Η οδός των πονηρών είναι σαν τη σκοτεινιά. Δεν γνωρίζουν που σκοντάφτουν". Εάν εδώ μιλούσε για δόγματα, τότε η οδός της Σκοπιάς είναι οδός των πονηρών! Γιατί διαρκώς ΣΚΟΝΤΑΦΤΕΙ, και αναγκάζεται να αλλάξει τις διδασκαλίες της! Λέει ψευδοπροφητείες, και αναγκάζεται να τις αλλάξει επειδή διαψεύδεται! Ενώ το χωρίο λέει: "24 Απομάκρυνε από τον εαυτό σου τη στρεβλή ομιλία και τον πλάγιο  τρόπο των χειλιών απόβαλέ τον από τον εαυτό σου", η Σκοπιά ΑΛΛΟΙΩΝΕΙ το λόγο της Αγίας Γραφής στη ΜΝΚ, και παραποιεί τα εδάφια! Παραποιεί ακόμα και την ιστορία της!!!

Αν το χωρίο μιλούσε για "δογματικό δρόμο οργάνωσης", τότε η Σκοπιά είναι το σκοτεινότερο παράδειγμα προς αποφυγήν για έναν Χριστιανό!

 

6. Πώς φωτίζει σταδιακά το φως της αυγής;

Το χωρίο που χρησιμοποιεί συνήθως η Σκοπιά για να δικαιολογήσει τις αλλαγές της, λέει το εξής κατά τη δική της μετάφραση: "18 Αλλά ο δρόμος των δικαίων είναι σαν το λαμπρό φως που γίνεται όλο και πιο φωτεινό ώσπου να γίνει τέλεια η ημέρα.". Το εδάφιο αυτό, σαφώς δίνει την εικόνα της αυγής. Όπως χαράζοντας ο ήλιος την αυγή, δίνει όλο και αυξανόμενο φως, έτσι είναι ο δρόμος των δικαίων, μας λέει. Ο δρόμος τους γίνεται όλο και φωτεινότερος, και τα αντικείμενα διακρίνονται όλο και καθαρότερα. Ας το εφαρμόσουμε λοιπόν αυτό, στα δόγματα της Σκοπιάς, για να δούμε αν ταιριάζει!

Όταν είναι ακόμα σκοτάδι το πρωί, φαίνονται μόνο σκιές. Προσπαθώντας κάποιος να δει ένα αντικείμενο, το βλέπει αρκετά ακαθόριστο. Αναρωτιέται τι να είναι εκείνη η σκιά στο βάθος. Καθώς ξεκαθαρίζει λίγο η εικόνα με το περισσότερο φως, αναρωτιέται αν αυτή η σκιά είναι ας πούμε βράχος, ή δένδρο. Με περισσότερο φως, καταλαβαίνει ότι είναι δένδρο. Αλλά δεν ξέρει ακόμα τι δένδρο είναι. Πεύκο ή έλατο; Αλλά καθώς το φως αυξάνει, αντιλαμβάνεται ότι αυτό που βλέπει είναι ένα πεύκο. Και αρχίζει μετά να αναζητάει αν οι βελόνες του είναι πράσινες ή ξερές, αν τα κουκουνάρια του είναι ανοιχτά ή κλειστά...

Από τη στιγμή που διαπίστωσε ότι είναι δένδρο, δεν υπάρχει περίπτωση να αναρωτηθεί ξανά αν είναι βράχος! Από τη στιγμή που διαπίστωσε ότι είναι πεύκο, δεν υπάρχει περίπτωση να αναρωτηθεί ξανά αν είναι έλατο! Ο δρόμος της κατανόησής του, είναι ΕΥΘΥΣ, και δεν υπάρχουν ΠΙΣΩΓΥΡΙΣΜΑΤΑ. Κάθε φορά που κατακτάει μια διαπίστωση, δεν την αλλάζει ξανά. Με βάση αυτή, οικοδομεί βαθύτερες κατανοήσεις. Δεν είναι δυνατόν να λέει κάποιος, καθώς το φως αυξάνει, ότι αυτό που βλέπει, είναι δένδρο, μετά ότι είναι γάτα, μετά ότι είναι άνθρωπος, και μετά πάλι δένδρο. Αυτές είναι διαπιστώσεις μόνο ενός ΠΑΡΑΦΡΟΝΑ!

Τι δείχνει όμως η πορεία της Σκοπιάς; Ας δούμε μερικά παραδείγματα: Καθώς το "φως" της "αύξανε", στο παρελθόν, όχι μόνο επανήλθε σε παλαιότερες κατανοήσεις της, αλλά αυτό το έκανε ξανά και ξανά για τρεις και τέσσερεις φορές! Δείτε για παράδειγμα το σχετικό μας αρχείο για το θέμα της ανάστασης των Σοδόμων και Γομόρρων! Το θέμα αυτό, η Σκοπιά το άλλαξε κάπου 7 φορές, μπαλατζάροντας ανάμεσα στο ναι και στο όχι! Και όλες αυτές τις φορές, δεν είπε: "δεν γνωρίζουμε", αλλά κάθε φορά ήταν σίγουρη για το "φως" που έδινε στους οπαδούς της! Για να μην πούμε για τον αρχάγγελο Μιχαήλ, που τη μία ήταν για τη Σκοπιά ο Χριστός, μετά ο Αντίχριστος, μετά ο Πάπας, μετά πάλι ο Χριστός... Αν είναι δυνατόν να ονομάζεται αυτό "φως". Αυτό είναι βαθύτατο πνευματικό σκότος και έσχατη παραφροσύνη!

Όσο για το ευαγγέλιο που κήρυττε σε όλη την ιστορία της, ποτέ δεν ήταν ίδιο με το ευαγγέλιο που κήρυττε τις περασμένες δεκαετίες. Σε αντίθεση με τα λόγια του αποστόλου Παύλου: "Και αν εμείς ή άγγελος από τον ουρανό σας κηρύξει άλλο ευαγγέλιο από αυτό που σας κηρύξαμε, ας είναι ΑΝΑΘΕΜΑ" (Γαλάτες 1: 6-9). Ζητάμε συγνώμη από τους "Μάρτυρες του Ιεχωβά" αν τους στεναχωρούμε, αλλά αυτό δεν το λέμε εμείς για την οργάνωσή τους. Το λέει ο ίδιος ο απόστολος Παύλος! Η Χριστιανική διδασκαλία είναι μία και μοναδική, και ΔΕΝ ΑΛΛΑΖΕΙ!!!

παγωνίζεσθαι τη άπαξ παραδοθείση τοις αγίοις πίστει. " (Ιούδας 3). Μία φορά, "άπαξ" παραδόθηκε η πίστη στους Αγίους. Δεν υπάρχει κανένα "νέο φως", όσον αφορά την πίστη της Εκκλησίας και τα δόγματά της. Πιστεύει τα ίδια, από την εποχή των αποστόλων ως σήμερα, και θα συνεχίσει ως τη συντέλεια.

Ακόμα όμως και αν δεχόμασταν ότι το δογματικό "φως" αυξάνει όλο και περισσότερο για τη Χριστιανική Εκκλησία, αυτό δεν εφαρμόζεται στη Σκοπιά, που διαρκώς αλλάζει τα δόγματά της, και κάνει και πισωγυρίσματα. Λες και ο ήλιος ξανακρύφτηκε πίσω από το βουνό και πίσω! Μα αυτός δεν θα ήταν ήλιος. Θα ήταν ελατήριο!

 

7. Ποιο είναι το φως των δικαίων

Εμείς οι Χριστιανοί λοιπόν, σε αντίθεση με τη Σκοπιά, θα ερμηνεύσουμε το εδάφιο αυτό, όχι με βάση αυθαίρετες δηλώσεις, αλλά θα χρησιμοποιήσουμε την ίδια την Αγία Γραφή. Γιατί δεν χρειάζεται καμία Σκοπιά για να κατανοήσει κάποιος την Αγία Γραφή. Αρκεί να διαβάζει με καθαρή διάνοια την Αγία Γραφή, στο φως της Καινής Διαθήκης, της έκφρασης αυτής του Ευαγγελίου, το οποίο άπαξ παραδόθηκε στην Εκκλησία, τον καιρό των αποστόλων.

Ας αρχίσουμε με τα λόγια του ιδίου του Ιησού Χριστού:

"14 Υμείς εστε το φως του κόσμου. ου δύναται πόλις κρυβήναι επάνω όρους κειμένη· 15 ουδέ καίουσι λύχνον και τιθέασι αυτόν υπό τον μόδιον, αλλ’ επί την λυχνίαν, και λάμπει πάσι τοις εν τη οικία. 16 ούτω λαμψάτω το φως υμών έμπροσθεν των ανθρώπων, όπως ίδωσιν υμών τα καλά έργα και δοξάσωσι τον πατέρα υμών τον εν τοις ουρανοίς"(Ματθαίος 5/ε΄).

Ξεκαθαρίζει εδώ ο Χριστός, ότι το φως των δικαίων, αυτό που τους κάνει να φωτίζουν τον κόσμο, (ΑΥΤΟΙ τον φωτίζουν, και ΟΧΙ ΤΑ ΔΟΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΚΟΠΙΑΣ), είναι τα καλά τους ΕΡΓΑ. Δεν είναι κανένα δόγμα που αλλοιώνεται και μεταβάλλεται κάθε τόσο. Είναι η ίδια η πορεία της ζωής τους, που καθώς γίνονται όλο και πιο όμοιοι με τον Χριστό, τόσο περισσότερο αντανακλούν το δικό Του φως στους άλλους.

Προσέξτε! και το ίδιο το εδάφιο που χρησιμοποιεί η Σκοπιά για τις αλλαγές των δογμάτων της, δεν μιλάει για κάποιο φως εξωτερικό, που κάποιο κυβερνώ σώμα στέλνει στους άλλους! Μιλάει για ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΤΟΝ ΦΩΤΕΙΝΟ ΔΡΟΜΟ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΝ. Λέει σαφώς: "ο δρόμος των δικαίων είναι σαν το λαμπρό φως" (Παροιμίες 4/δ: 18). Δεν μιλάει για φως που φωτίζει τον δρόμο τους. Ο ίδιος ο δρόμος των δικαίων, είναι σαν το λαμπρό φως. Αυτοί "είναι το φως του κόσμου", όπως είπε ο Χριστός. Με τον δρόμο τους, με την πορεία της ζωής τους, δίνουν φως στους άλλους!

Στην ίδια λογική μιλάει και το παρακάτω χωρίο:

"18 ημείς δε πάντες ανακεκαλυμμένω προσώπω την δόξαν Κυρίου κατοπτριζόμενοι την αυτήν εικόνα μεταμορφούμεθα από δόξης εις δόξαν, καθάπερ από Κυρίου Πνεύματος" (Β΄ Κορινθίους 3/γ΄).

Στο εδάφιο αυτό, σαφώς ο απόστολος Παύλος, εξηγεί πως γίνεται οι αληθινοί Χριστιανοί να φωτίζουν τον κόσμο. Πως γίνεται να είναι αυτοί οι ίδιοι "το φως του κόσμου", όπως είπε ο ίδιος ο Χριστός. Αυτό γίνεται, καθώς "κατοπτρίζουν", αντανακλούν την εικόνα του Χριστού!!! Όσο περισσότερο ομοιάζουν με τον Χριστό, τόσο περισσότερο φως δίνουν στον κόσμο με τη ζωή τους! Προσέξτε μάλιστα την ακριβή διατύπωση του εδαφίου αυτού: "μεταμορφούμεθα από δόξης εις δόξαν". Η λέξη: "δόξα", σημαίνει: "λαμπρότητα". Το εδάφιο περιγράφει, ότι καθώς οι Χριστιανοί αντανακλούν το φως τού Χριστού, μεταμόρφώνονται από λαμπρότητα σε λαμπρότητα, δηλαδή όλο και πιο φωτεινοί από το Άγιο Πνεύμα. Είναι αυτό ακριβώς που λέει και το εδάφιο στις  Παροιμίες, για την οδό των δικαίων, που γίνεται όλο και λαμπρότερη! Καμία σχέση με δόγματα! Για πορεία ζωής μιλάει, όλο και πιο όμοια με του Χριστού. Για μια σταδιακή ομοίωση με Αυτόν.

Το παραπάνω εδάφιο στην Β΄ Κορινθίους 3/γ΄ 18 μάλιστα, γράφει στην αρχή και ότι οι Χριστιανοί μεταμορφώνονται "ανακεκαλυμμένω προσώπω". Για ποιο κάλυμμα μιλάει ότι το έβγαλαν οι Χριστιανοί; Γι' αυτό το κάλυμμα ο Παύλος μιλάει στα προηγούμενα εδάφια, 14-16:

"14 αλλ’ επωρώθη τα νοήματα αυτών. Άχρι γαρ της σήμερον το αυτό κάλυμμα επί τη αναγνώσει της παλαιάς διαθήκης μένει, μη ανακαλυπτόμενον ότι εν Χριστω καταργείται, 15 αλλ’ έως σήμερον, ηνίκα αναγινώσκεται Μωϋσής, κάλυμμα επί την καρδίαν αυτών κείται· 16 ηνίκα δ’ αν επιστρέψη προς Κύριον, περιαιρείται το κάλυμμα".

Είναι το κάλυμμα που έχουν οι Ιουδαίοι, και που διαβάζοντας την Παλαιά Διαθήκη, δεν κατανοούν τις προφητείες που ήταν εκεί κρυμμένες για τον Χριστό! Εδώ, για όποιον έχει στοιχειώδη γνώση της Χριστιανικής πίστης, γίνεται πλέον φανερό, ποιο είναι το σκοτάδι για το οποίο μιλούν οι Παροιμίες 4/δ΄ 18, στο οποίο φωτίζει όλο και περισσότερο η ζωή ενός Χριστιανού, και ποιες είναι οι "σκιές", τις οποίες αντικρίζει καθαρότερα κάποιος όταν καταυγάζεται από το φως! Γιατί ο φωτεινός δρόμος ενός Χριστιανού, περιλαμβάνει φυσικά ΟΛΕΣ τις παραμέτρους της ζωής του. ΚΑΙ ΤΗ ΓΝΩΣΗ του Ευαγγελίου (αλλά όχι μόνο τα δόγματα, όπως υπερτονίζεται από τη Σκοπιά).

Όσον αφορά τη γνώση, το κάλυμμα αυτό, κρατάει τους απίστους ΣΤΗ ΣΚΙΑ, καθώς μελετούν την Παλαιά Διαθήκη. Γιατί ο ίδιος ο Παύλος, γράφει ότι ο Νόμος της Παλαιάς Διαθήκης, είναι "σκιά των μελλόντων". Σκιωδώς περιγράφεται στην Παλαιά Διαθήκη ο Χριστός. Όμως οι Εβραίοι που έχουν "κάλυμμα", δεν τον αναγνωρίζουν διαβάζοντάς την. Δεν κατανούν αυτές τις θαυμαστές προφητείες, ούτε καν το ίδιο το νόημα των χωρίων, και έτσι δεν δέχονται τον Χριστό. Δεν έχει αρχίσει ακόμα να φωτίζεται η ζωή τους από το φως του Χριστού, για να κατανοήσουν με αυτό το φως, τι είναι αυτά τα σκιώδη που διαβάζουν. Γιατί η σκιά υπήρχε μέχρι την πρώτη έλευση του Χριστού. Από τότε, το φως υπάρχει, και ο καθένας που θα θελήσει να το δει, θα κατανοήσει τι σήμαιναν αυτές οι σκιές. Στην Καινή Διαθήκη, η σκιά του Νόμου έχει καταργηθεί. Και μόνο αν κάποιος έχει κάλυμμα στο κεφάλι δεν βλέπει το φως του Χριστού και χρειάζεται να αλλάζει διαρκώς τα δόγματά του.

Είναι ακόμα "νήπιοι υπό την παιδαγωγία του Νόμου", "δουλωμένοι από την αμαρτία" κατά τα λόγια του αποστόλου Παύλου, στην προς Γαλάτας 4/δ: 1-7. Εκεί περιγράφεται, το πως όσοι είναι δουλωμένοι στην αμαρτία, είναι ακόμα υπό νόμον, και δεν έχουν με τον Θεό μια σχέση γιου και Πατρός. Έχουν μια σχέση "δούλου" και "Κυρίου", γιατί η σχέση τους με τον Θεό είναι ακόμα μια κατώτερη σχέση, Παλαιάς Διαθήκης. Τον υπηρετούν, όχι επειδή τον αγαπούν, αλλά επειδή ΤΟΝ ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ ΔΟΥΛΙΚΑ, μήπως για παράδειγμα τους σκοτώσει στον Αρμαγεδώνα!!! Δεν αντιλαμβάνονται με το κάλυμμα που έχουν, ότι ο Γιαχβέ της Παλαιάς Διαθήκης, είναι ο ίδιος με τον Χριστό, που είναι το Α και το Ω, η Αρχή και το Τέλος.

Όταν όμως ο άνθρωπος κατανοήσει ποιος είναι ο Χριστός, επειδή το κάλυμμα αυτό εν Χριστώ καταργείται, ("ότι εν Χριστω καταργείται" -Β΄ Κορινθίους 3/γ: 14), τότε φωτίζεται. Όταν κατανοήσει ότι ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού, τότε αρχίζει να μεταμορφώνεται, ομοιάζοντας όλο και περισσότερο στον Χριστό. Ο δρόμος της ζωής του, γίνεται ευθύς, και η διαγωγή του ομοιάζει με αυτή του Χριστού. Έτσι αντανακλάει το φως του Χριστού, και λάμπει όλο και περισσότερο μεταξύ του σκοτεινού κόσμου των απίστων.

"ίνα γένησθε άμεμπτοι και ακέραιοι, τέκνα Θεού αμώμητα εν μέσω γενεάς σκολιάς και διεστραμμένης, εν οίς φαίνεσθε ως φωστήρες εν κόσμω" (Φιλιππισίους 2/β: 15).

Και αυτό το εδάφιο επίσης, δείχνει ότι οι Χριστιανοί λάμπουν επειδή είναι άμεμπτοι και ακέραιοι ΣΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΖΩΗΣ ΤΟΥΣ, και ξεχωρίζουν από τους άλλους μιας διεστραμμένης γενιάς. Καμία σχέση με αλλαγές δογμάτων!!! Μιλάμε για μια συνολική πορεία ζωής ενός ανθρώπου, από το σκοτάδι του αμαρτωλού κόσμου, προς την ομοίωση με τον Χριστό!

Γαλάτας 4/δ: "3 ούτω και ημείς, ότε ήμεν νήπιοι, υπό τα στοιχεία του κόσμου ήμεν δεδουλωμένοι· 4 ότε δε ήλθε το πλήρωμα του χρόνου, εξαπέστειλεν ο Θεός τον υιόν αυτού, γενόμενον εκ γυναικός, γενόμενον υπό νόμον, 5 ίνα τους υπό νόμον εξαγοράση, ίνα την υιοθεσίαν απολάβωμεν. 6 Οτι δε εστε υιοί, εξαπέστειλεν ο Θεός το Πνεύμα του Υιού αυτού εις τας καρδίας υμών, κράζον· αββά ο πατήρ. 7 ωστε ουκέτι ει δούλος, αλλ' υιος· ει δε υιος, και κληρονόμος Θεού δια Χριστού."

Τώρα που ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, όταν ο άνθρωπος πιστεύει στον Χριστό και ξεφύγει από τη δουλεία της αμαρτίας, δέχεται "το Πνεύμα τού Χριστού" στην καρδιά του, και "δεν είναι πλέον δούλος, αλλά γιος του Θεού", και συγκληρονόμος του Χριστού. Αντανακλά το φως του Χριστού στη ζωή του, και χριστοποιείται φωτίζοντας το δρόμο της ζωής του.

Ο άνθρωπος αυτός, φωτίζεται εσωτερικά στην καρδιά του από το Πνεύμα του Χριστού, από τον Φωσφόρο, και δεν χρειάζεται πλέον να φωτίζεται μόνο από το λυχνάρι του προφητικού λόγου της Παλαιάς Διαθήκης, γιατί έχει πλέον το Πνεύμα τού Χριστού στην καρδιά του, και γνωρίζει τον Ιησού Χριστό ζωντανό και τον φωτίζει:

"και έχομεν βεβαιότερον τον προφητικόν λόγον, ω καλώς ποιείτε προσέχοντες ως λύχνω φαίνοντι εν αυχμηρω τόπω, έως ου ημέρα διαυγάση και φωσφόρος ανατείλη εν ταις καρδίαις υμών" (Β΄ Πέτρου 1/α: 19).

Ο προφητικός λόγος λοιπόν, είναι χρήσιμος σαν ένα αχνό λυχνάρι, σε όποιους δεν έχει ακόμα φωτισθεί η καρδιά τους από το Πνεύμα του Χριστού, σε όποιους βρίσκονται ακόμα στην αρχή της αυγής, και δεν έχει ακόμα φωτίσει τις καρδιές τους ο ήλιος του Χριστιανικού δρόμου. Με άλλα λόγια, όχι μόνο ο φωτισμός δεν έχει σχέση με δογματική κατανόηση της Αγίας Γραφής, αλλά το ακριβώς αντίθετο! Είναι από τον Χριστιανό που φωτίζεται, η ΥΠΕΡΒΑΣΗ των γεγραμμένων, καθώς βιώνει τον Ιησού Χριστό ο ίδιος στη ζωή του! Δεν έχει καν ανάγκη όποιος φωτίσθηκε από το Πνεύμα του Χριστού, να περιμένει να διδαχθεί από τις δογματικές παλινωδίες της Σκοπιάς. Δεν έχει καν ανάγκη τον ίδιο τον προφητικό λόγο! Γιατί έχει το Χρίσμα του Αγίου Πνεύματος, και η ζωή του είναι η ίδια ζωή Χριστού:

"και υμείς, το χρίσμα ό ελάβατε απ’ αυτού, εν υμίν μένει, και ου χρείαν έχετε ίνα τις διδάσκη υμάς, αλλ’ ως το αυτό χρίσμα διδάσκει υμάς περί πάντων, και αληθές εστι και ουκ έστι ψεύδος, και καθώς εδίδαξεν υμάς μενείτε εν αυτω" (Α΄ Ιωάννου 2/β: 27).

Αν λοιπόν πιστεύετε ότι έχετε φωτισθεί, δεν έχετε ανάγκη να σας διδάσκει κανείς, πολύ δε περισσότερο η Σκοπιά. Αλλά αν έχετε το Χρίσμα του Αγίου Πνεύματος στις καρδιές σας, και ο Φωσφόρος ανέτειλε στις καρδιές σας, κατανοείτε και τον προφητικό λόγο, και τον ίδιο τον Χριστό.

Καλούμε λοιπόν τους "Μάρτυρες του Ιεχωβά" να γνωρίσουν το αληθινό Χριστιανικό Ευαγγέλιο, χωρίς τις τρικλοποδιές κατανόησης που τους βάζει η Σκοπιά για να μην καταλάβουν το σκοτάδι της. Γι' αυτό άλλωστε και ελέγχουμε τις διαστρεβλώσεις της.

"Τα πάντα ελεγχόμενα από το φως φανερώνονται. Επειδή κάθε τι που φανερώνεται είναι φως. Γι' αυτό λέει: Σήκω ο κοιμώμενος και αναστήσου από τους νεκρούς, και θα σε φωτίσει ο Χριστός" (Εφεσίους 5/ε: 13,14).

Δημιουργία αρχείου: 27-11-2004.

Τελευταία ενημέρωση: 11-6-2015.

ΕΠΑΝΩ