راهنمای روزه داریی ش ج پ چ س د
7 6 5 4 3 2 1
28 Nov 27 Nov 26 Nov 25  Nov 24 Nov 23 Nov 22 Nov
14 13 12 11 10 9 8
5 Dec 4 Dec 3 Dec   2 Dec 1 Dec 30 Nov 29 Nov
 
21 20 19 18 17 16 15
12 Dec 11 Dec 10 Dec   9 Dec 8 Dec 7 Dec 6 Dec
28 27 26 25 24 23 22
19 Dec 18 Dec 17 Dec 16 Dec 15 Dec 14 Dec 13 Dec
30 29
21 Dec 20 Dec


برای توضیحات بیشتر اینجا را کلیک کنید