Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας

Έρευνα για το κτιστό και το Άκτιστο

Βιβλία

Διωγμοί

 
Κεφάλαιο 1ο // Περιεχόμενα // Πρόλογος // Ρωμαίοι Αυτοκράτορες

 

Οι διωγμοί κατά της Εκκλησίας στην Προκωνσταντίνεια εποχή

Τού Αποστόλου Αθ. Γλαβίνα

Καθηγητή Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ


Κ. Κ(οντογόνου), Ιστορία των πρώτων κατά της Εκκλησίας διωγμών, «Ευαγγελικός Κήρυξ», τόμ. 1(1857), σσ. 356-365, 403-416· Αρχιμανδρίτου Καλλιοπίου Δημητριάδου, Κατάστασις του Χριστιανισμού εν τω Ρωμαϊκώ Κρατεί από της εποχής του Διοκλητιανού μέχρι της μοναρχίας του Μ. Κωνσταντίνου, «Σωτήρ», έτος δεύτερον, φυλλάδιον 23, Αύγουστος 1879, σσ. 166-169, φυλλάδιον 24, Σεπτέμβριος 1879, σσ. 177-180, έτος τρίτον, τεύχος Α', Οκτώβριος 1879, σσ. 16-30, έτος τρίτον, τεύχος Γ', Δεκέμβριος 1879, σσ. 70-8Γ Αρχιμ. Χρυσοστόμου Α. Παπαδοπούλου, Αιτίαι των διωγμών, εις «Ιστορικαί μελέται», εν Ιεροσολύμοις 1906, σσ. 19-55· Αμίλκα Σ. Αλιβιζάτου, Η νομική θέσις των Χριστιανών κατά την απολογίαν του Ιουστίνου, «Νέα Σιών», τόμ. 10 (1910), σσ. 581-596, τόμ. 11 (1911), σσ. 100-111· Διακόνου Παρθενίου Πολάκη, Οι επί Μάρκου Αυρηλίου και Κομμόδου μαρτυρήσαντες, «Εκκλησιαστικός Κήρυξ», τόμ. 8 (1918), σσ. 647-650, 660-663, 676-679, 708-712· Γεωργίου Ι. Δέρβου, Βραχεία ιστορική μελέτη περί των διωγμών των Χριστιανών κατά τους πρώτους αιώνας της Εκκλησίας ως οπαδών των νέων φιλελευθέρων αρχών του Ιησού Χριστού, εις «Εβδομηκονταπενταετηρίς της Ριζαρείου εκκλησιαστικής Σχολής 1844-1919». Πανηγυρικός Τόμος εκδοθείς υπό του Καθηγητικού Συλλόγου της Σχολής επί τη εβδομηκονταπενταετηρίδι αυτής, εν Αθήναις 1920, σσ. 158-184· Αρχιμ. Διονυσίου Παπανικολοπούλου, Ο επί Νέρωνος διωγμός της Εκκλησίας του Χριστού, «Γρηγόριος ο Παλαμάς», τόμ. Δ (1922), σσ. 121-128· Θεοδώρου Μ. Ποπέσκου, Τα αίτια των διωγμών από ιστορικής και ψυχολογικής επόψεως, εν Αθήναις 1922· Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου Αρχιεπισκόπου Αθηνών, Η Ρωμαϊκή Πολιτεία και ο Χριστιανισμός μέχρι των μέσων του Γ' αιώνος, «Θεολογία», τόμ. 1 (1923), σσ. 261-297, τόμ. 2(1924), σσ. 5-23, 105-120· Ιωάννου Φωκυλίδου, Ο επί Διοκλητιανού διωγμός, «Πάνταινος», τόμ. 18 (1926), σσ. 7-13, 19-25, 33-37, 120-124, 129-135, 148-152· Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου Αρχιεπισκόπου Αθηνών, Οι Μάρτυρες του επί Δεκίου διωγμού, «Θεολογία», τόμ. 5 (1927), σσ. 5-18· Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου Αρχιεπισκόπου Αθηνών, Ο επί Γάλλου και Ουαλεριανού σφοδρός διωγμός κατά της Εκκλησίας και η μετ’ αυτόν επικρατήσασα ειρήνη, «Θεολογία», τόμ. 5 (1927), σσ. 96-109· Ιωάννη Καλιτσουνάκι, Λικίνιοι, οι αγρίως κολάζοντες. (Συμβολή εις την ιστορίαν του Λικινίου και Μ. Κωνσταντίνου), «Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών», τόμ. 4 (1929), σσ. 361-375· ο Απολογητικός του Τερτυλλιανού, Μετάφρασις μετ’ εισαγωγής (υπό) Ιωάννου Δ. Φραγκούλη, εν Αθήναις 1936· Αρχιεπισκόπου Αθηνών Χρυσοστόμου, Ο Μέγας Κωνσταντίνος. Επιστροφή αυτού εις τον Χριστιανισμόν (επί τη ΙΣΤ' εκατονταετηρίδι του θανάτου αυτού), «Εκκλησία», τόμ. 15 (1937), σσ. 227-231, 233β-240β, 249-251, 265-268· Γρηγορίου Παπαμιχαήλ, Ο Ιησούς Χριστός ως ιστορικόν πρόσωπον, εν Αθήναις 1937· Ανδρέου I. Φυτράκη, Το Μαρτύριον των εν Λουγδούνω Μαρτύρων (177 μ. Χ. ), «Ο Ποιμήν» Μυτιλήνης, τόμ. 8 (1940), σσ. 158-162, 190-196, τόμ. 9 (1941), σσ. 11-16· Αρχιμ. Ιερωνύμου I. Κοτσώνη, Το ενθουσιαστικόν στοιχείον εις την Εκκλησίαν των μαρτύρων, Αθήναι 1952· Νίκου Γ. Πετροπούλου, Ο Ρωμαίος Πλίνιος περί των Χριστιανών, «Γρηγόριος ο Παλαμάς», τόμ. 33 (1950), σσ. 80-83· Αρχιμ. Ιερωνύμου I. Κοτσώνη, Η πολιτική του Ρωμαϊκού Κράτους έναντι των Χριστιανών (Ανάτυπον εκ του ΝΒ Τόμου της «Νέας Σιών»), εν Ιεροσολύμοις 1957· Αρχιμ. Ιερωνύμου Ι. Κοτσώνη, Η επί την νίκην πεποίθησις των πρώτων Χριστιανών ως ιεραποστολική δύναμις, Αθήναι 1958· Αδελφότητος Θεολόγων η «Ζωή», Η Εκκλησία των μαρτύρων, Αθήναι 1960· Σάββα Αγουρίδου, Ο χαρακτήρ των πρώτων κατά της Εκκλησίας διωγμών και η περί των Χριστιανών αλληλογραφία του Πλίνιου μετά του αυτοκράτορος Τραϊανού, «Επιστημονική Επετηρίς Θεολογικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης», τόμ. 7 (1962), σσ. 131-164 [= Βιβλικά μελετήματα (τεύχος Β΄), Θεσσαλονίκη 1971, σ 279-310]· Στέργιου Ν. Σάκκου, Οι απολογηταί και το απολογητικόν στοιχείον εν τη αρχαία Χριστιανική γραμματεία, Θεσσαλονίκη 1976· Αθανασίου Κοπαδάκη, Αίμα στο Κολοσσαίο. Αρχαία Μαρτύρια, Εισαγωγικά Ελεύθερη απόδοση Αθανασίου Κοπαδάκη, Αθήνα 1977· Παναγιώτου Κ. Χρήστου, Ελληνική πατρολογία, τόμος Β΄. Περίοδος διωγμών, Θεσσαλονίκη 1978, σσ. 9-21 Παναγιώτου Κ. Χρήστου, Τα μαρτύρια των Αρχαίων Χριστιανών. Εισαγωγαί Κείμενον Μετάφρασις Σχόλια, Θεσσαλονίκη 1978· Κωνσταντίνου Π. Χαραλαμπίδου, Ο αποκεφαλισμός των μαρτύρων εις τας ιστορικοφιλολογικάς πηγάς και την βυζαντινήν τέχνην, Θεσσαλονίκη 1983· Αντωνίου Κόμπου Μητροπολίτου Σισανίου και Σιατίστης, Η έναντι της κοσμικής εξουσίας στάσις της Εκκλησίας κατά τους χρόνους των μαρτύρων, «Κληρονομιά», τόμ. 15 (1983), σσ. 181-196· Ιερωνύμου I. Κοτσώνη, Αρχιεπισκόπου Πρ. Αθηνών, Πηγαίνοντας με ενθουσιασμό στο μαρτύριο, «Νέα Σιών», τόμ. 77 (1985), σσ. 80-161, τόμ. 78 (1986), σσ. 14-70, τόμ. 79 (1987), σσ. 156-207, τόμ. 80 (1988), σσ. 35-118.

 

 


Κεφάλαιο 1ο // Περιεχόμενα // Πρόλογος // Ρωμαίοι Αυτοκράτορες

Δημιουργία αρχείου: 28-4-2010.

Τελευταία ενημέρωση: 28-4-2010.

Πάνω