راهنمای روزه داری

ی ش ج پ چ س د
7 6 5 4 3 2 1
14 13 12 11 10 9 8
21 20 19 18 17 16 15
28 27 26 25 24 23 22
        31 30 29

برای توضیحات بیشتر اینجا را کلیک کنید