Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας

Επιστροφή στην Κεντρική σελίδα

 

Εφόδιον Ορθοδοξίας

Βασική Δογματική Διδασκαλία 

Πρωτοπρ. Αντωνίου Γ. Αλεβιζόπουλου Δρ. Θεολογίας Δρ. Φιλοσοφίας 

© Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος

Ιασίου 1,115 21 Αθήνα τηλ. 210-7272381, fax 210-7272380. Ιστοσελίδα: www.apostolikidiakonia.gr e-mail: apostolikidiakonia@ath.forthnet.gr

Έκδοση Α' 1974, Δ΄ 1986, Ε' 1993 Έκδοση ΣΤ' 2007 (Με νέα στοιχειοθεσία). Κ.Α. 99.11.011. ISBN 978-960-315-583-6

*******************************************************************

Στους αείμνηστους γονείς μου Γεώργιο και Παναγιώτα

*******************************************************************

 

Ο μακαριστός π. Αντώνιος Αλεβιζόπουλος

Περιεχόμενα

Προλογικό Σημείωμα

Πρόλογος του Συγγραφέως

Κεφάλαιον α'           Η Σωτήριος Αλήθεια

Κεφάλαιον β'           Η Γνώσις της Αληθείας

Κεφάλαιον γ'           Αι Θείαι Ενέργειαι

Κεφάλαιον δ’           Ποίος Είναι Ο Θεός της Αποκαλύψεως

Κεφάλαιον ε’           Το Έργον Του Τριαδικού Θεού Εντός Του Χρόνου

Κεφάλαιον στ'         Η Εικών Του Τριαδικού Θεού

Κεφάλαιον ζ'           Η Πτώσις

Κεφάλαιον η'           Η Ανόρθωσις

Κεφάλαιον θ'           Το Πρόσωπον Του Θεανθρώπου

Κεφάλαιον ι'            Το Πρόσωπον Του Αγίου Πνεύματος

Κεφάλαιον ια'          Η Παναγία Μητέρα Ολόκληρου Του Κόσμου

Κεφάλαιον ιβ'          Η Εκκλησία Σώμα Του Χριστού

Κεφάλαιον ιγ'          Η Ιερά Παρακαταθήκη της Εκκλησίας

Κεφάλαιον ιδ'          Η Ενσωμάτωσις Του Ανθρώπου εις την Εκκλησίαν

Κεφάλαιον ιε'          Η Θέσις Των Λαϊκών εις την Εκκλησίαν

Κεφάλαιον ιστ'        Το Ειδικόν Χάρισμα της Ιερωσύνης

Κεφάλαιον ιζ'          Η Σύναξις Των Διεσκορπισμένων

Κεφάλαιον ιη'          Η Ενορία Μας

Κεφάλαιον ιθ'          Η Μετάνοια εις την Ζωήν Μας

Κεφάλαιον κ'           Το Μυστήριον Του Ιερού Ευχελαίου

Κεφάλαιον κα'        Το Χάρισμα Του Γάμου

Κεφάλαιον κβ'        Οι Άγιοι της Εκκλησίας Μας

Κεφάλαιον κγ'         Αι άγιαι Εικόνες

Κεφάλαιον κδ'        Ο Τίμιος Σταυρός

Κεφάλαιον κε’         Η Μεταμόρφωσις Του Κόσμου

Κεφάλαιον κστ'      Η Αληθινή Μας Πατρίς

Κεφάλαιον κζ'         Η Τωρινή Μας Πατρίς

Κεφάλαιον κη'        Το Λειτουργικόν Έτος

Κεφάλαιον κθ'         Το Ορθόδοξον Ήθος

Αλφαβητικό ευρετήριο

 

σελ. 11-12

σελ. 13-15

σελ. 17-24

σελ. 25-38

σελ. 39-45

σελ. 47-63

σελ. 65-70

σελ. 71-79

σελ. 81-88

σελ. 89-105

σελ. 107-130

σελ. 131-143

σελ. 145-156

σελ. 157-183

σελ. 185-200

σελ. 201-218

σελ. 219-230

σελ. 231-251

σελ. 253-263

σελ. 265-275

σελ. 277-284

σελ. 285-290

σελ. 291-305

σελ. 307-328

σελ. 329-342

σελ. 343-356

σελ. 357-381

σελ. 383-433

σελ. 435-443

σελ. 445-457

σελ. 459-477

σελ. 479-482

 

 

Προλογικό Σημείωμα

Με ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση παραδίδουμε στο αναγνωστικό κοινό την έκτη έκδοση του παρόντος βιβλίου. Η υποδοχή που είχε από τον Ορθόδοξο χριστεπώνυμο λαό ήταν αξιοθαύμαστη και οι κριτικές που γράφησαν και ελέχθησαν εκ μέρους κορυφαίων Ορθοδόξων θεολογικών προσωπικοτήτων ήταν λίαν θετικές. Κι αυτό διότι το βιβλίο αυτό αποτελεί αναντιλέκτως «Εφόδιον Ορθοδοξίας», περιέχον τη βασική δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας μας με πλήθος αγιογραφικών, λειτουργικών και πατερικών εδαφίων. Υπ' αυτή την προοπτική εισάγει τον αναγνώστη στην Ορθόδοξη πίστη και ζωή, του επιτρέπει μια Ορθόδοξη τοποθέτηση στο σύγχρονο κόσμο και κυρίως του προσφέρει διατυπωμένη τη μοναδική εν Χριστώ Ορθόδοξη εμπειρία, όπως την έζησε ο ίδιος ο συγγραφέας εντός της Εκκλησίας.

Ο αείμνηστος πατήρ Αντώνιος Αλεβιζόπουλος (1931-2. 5. 1996) υπήρξε πραγματικός ακάματος Λευΐτης της Εκκλησίας μας, ένας από τους κορυφαίους μελετητές του φαινομένου των νεοφανών αιρέσεων στον ευρωπαϊκό χώρο, υπηρετήσας για πολλά χρόνια στη νευραλγική θέση του Γραμματέως της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων. Αξίζει μόνον να αναφέρουμε τα γραφέντα υπό του Μακ. Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Χριστοδούλου για τον π. Αντώνιο: «Εγνωρίσαμεν τούτον καλώς και μαρτυρούμεν, ότι έφερεν εν εαυτώ γνήσια γνωρίσματα Αποστολικού ανδρός, ανεπαίσχυντου εργάτου του ευαγγελίου. Έζησε δια τον Χριστόν και την Εκκλησίαν. Ανήρ αγαθός, πλήρης Πνεύματος Αγίου, σεμνός, του ιδίου οίκου καλώς προϊστάμενος, ακαταπόνητος, ακατάβλητος, μαχητικός, ανυποχώρητος, θείω ζήλω πυρπολούμενος, ποιμήν άριστος και φιλοστοργώτατος πατήρ, μεθοδικός, εργατικός, σκεύος εκλογής του Θεού και την μάχαιραν του Πνεύματος εναντίον ψυχοκτόνων οργανώσεων και κινήσεων».

Η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος προσβλέπουσα στην κατά το δυνατόν αρτιότερη κατάρτιση του πιστού λαού της Ορθοδόξου Εκκλησίας, προέβη στην παρούσα νέα έκδοση, με άψογη τυπογραφική επιμέλεια και με αλφαβητικό ευρετήριο, ώστε η ανάγνωση του βιβλίου να γίνει πιο προσιτή και πιο ελκυστική. Ευελπιστούμε ότι την αυχμηρή εποχή που διανύουμε, το βιβλίο τούτο θα συνεχίσει να οικοδομεί και να στηρίζει τις κλονισμένες ψυχές των ανθρώπων ως ανεκτίμητο «Εφόδιον Ορθοδοξίας».

Ο Φαναρίου Αγαθάγγελος

Γενικός Διευθυντής της Αποστολικής Διακονίας

Σκανάρισμα βιβλίου: Κ. Ν.

Μετατροπή σε Μονοτονικό - Βασικές διορθώσεις με μακροεντολές - Κατασκευή: Ν. Μ.

Τελικές διορθώσεις - Μορφοποίηση: Κ. Ν.


Δημιουργία αρχείου: 20-10-2010.

Τελευταία ενημέρωση: 20-10-2010.

Πάνω