Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας

Κεντρική Σελίδα

Βιβλία, Πατέρες και Ορθοδοξία

Προηγούμενο // Περιεχόμενα // Επόμενο

Η ιστορία τού Δόγματος από τής εποχής τών Απολογητών μέχρι του 318 μ.Χ.

Μέρος Δεύτερον

Τού Ανδρέα Θεοδώρου

Τακτικού Καθηγητού τού Πανεπιστημίου Αθηνών

 

Γ΄ Κεφάλαιο

Η θεολογία των Aντιγνωστικών Πατέρων

 

α) Η θεολογία του Ειρηναίου, Επισκόπου Λουγδούνων και Μάρτυρος

3. Η θεία περί τον άνθρωπον οικονομία:

3. Τα εκκλησιαστικά μυστήρια

β) Η μετάνοια

Η μετάνοια είναι αναγκαία δια τους αμαρτωλούς. Ο άνθρωπος δια της αμαρτίας δύναται να απολέσει την χάριν του Θεού, την οποίαν μόνον δια της μετανοίας είναι δυνατόν να ανακτήσει. Αν όμως επιμείνει ούτος, συνεχώς και αμετανοήτως εις την αμαρτίαν, τότε ο κλήρος αυτού θα είναι το πυρ το αιώνιον (C. Η. IV, 40, 1).

 

Κατά τον Ειρηναίον δεν φαίνεται να υπάρχουν αμαρτίαι, αι οποίαι να είναι ανεπίδεκτοι συγχωρήσεως. Όλοι οι αμαρτωλοί, κατόπιν μετανοίας, είναι δυνατόν να σωθούν.587 Ακόμη και οι διάσημοι αμαρτωλοί τους οποίους κατεπολέμει (Μαρκιωνίται και Βαλεντινιανοί), είναι δυνατόν να τύχουν της σωτηρίας, αν επιδείξουν την κατάλληλον μετάνοιαν (C.Η. III, 14,4).

Είναι δε ενδεικτικόν το γεγονός, ότι πολλοί αιρετικοί επανήλθον εις τους κόλπους της Εκκλησίας, όταν ήκουσαν το κήρυγμα του Πολυκάρπου, ελθόντος εις Ρώμην επί Πάπα Ανικήτου (C.Η. III, 3,4).

Ενδεικτικόν ομοίως είναι και το παράδειγμα των Χριστιανών γυναικών, αι οποίαι παρεπλανήθησαν υπό των Γνωστικών, απολέσασαι μετά της αρετής και την πίστιν των. Οι Χριστιανοί δεν τας εγκατέλειψαν, αλλά προσεπάθησαν να τας οδηγήσουν εις το αγαθόν και την αλήθειαν. Πράγματι πολλαί εξ αυτών, μετανοήσασαι, εξωμολογούντο δια παντός και δημοσία το αμάρτημά των. Άλλαι πάλιν απελπισθείσαι απεμακρύνθησαν της Εκκλησίας, ενώ άλλαι παρέμενον αναποφάσιστοι. Ο Ειρηναίος, βεβαίως, δεν λέγει ρητώς ότι αι μετανοήσασαι αποκατεστάθησαν εν τη Εκκλησία, τουλάχιστον περί το τέλος της ζωής των. Τούτο όμως δυνάμεθα να συναγάγωμεν εκ της όλης διδασκαλίας του.588 Αφ' ετέρου τα προσαγόμενα παραδείγματα πείθουν ημάς, ότι η περί ης ο λόγος μετάνοια (εξομολόγησις) είναι η επίσημος εν τη Εκκλησία μυστηριακή.589

 

Σημειώσεις


587. Εις το σημείον τούτο ο Ειρηναίος συμφωνεί μετά του Διονυσίου Κορίνθου, ο οποίος εις την επιστολήν του προς την Εκκλησίαν Αμάστρεως του Πόντου, παραινεί τους παραλήπτας του να δέχονται τους μετανοούντας ασχέτως της αμαρτίας την όποιαν έχουν διαπράξει, έστω και αν αυτή είναι η αμαρτία της αιρέσεως (Ευσεβ., Εκκλ. Ιστ. Δ', 23,6. Β.Ε.Π. 19. 305).

588. J. Tixeront, μν. έργ., σελ. 278.

589. F. Vernet, μν. έργ., σελ. 2497.

 


Προηγούμενο // Περιεχόμενα // Επόμενο


Δημιουργία αρχείου: 19-10-2018.

Τελευταία μορφοποίηση: 26-10-2018.

ΕΠΑΝΩ