Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας

Κεντρική Σελίδα

Σύντομες Μελέτες και Εσχατολογικά θέματα

Η ταυτότητα τού πολού όχλου * H αυλή τών προβάτων * Οι 144.000 εσφραγισμένοι * Η ανάσταση τών προ Χριστού πιστών * Οι... περιπέτειες του "Πολλού Όχλου" στη δογματική της Σκοπιάς * Η Χριστιανική κλήση και ο "Πολύς Όχλος"

Πολύς Όχλος: Στον ουρανό ή στη γη;

Αναλυτική ερμηνεία και αναίρεση ενός κεντρικού δόγματος τών Μαρτύρων τού Ιεχωβά

 

 

Το παρόν, γράφτηκε με την ελπίδα να δεχθούν το Χριστιανικό Ευαγγέλιο όσοι λεγόμενοι Μάρτυρες τού Ιεχωβά αγαπούν την αλήθεια, και από άγνοια κηρύττουν άλλο Ευαγγέλιο, για έναν "Πολύ Όχλο" με επίγειες προοπτικές. (Γαλάτας 1/α΄ 8,9). Για το λόγο αυτό, θα παρουσιαστούν μερικές από τις αποδείξεις ότι ο Πολύς Όχλος που αναφέρεται στην Αποκάλυψη 7/ζ΄ 9-17, παρουσιάζεται στην Αγία Γραφή ως ουράνια, και όχι επίγεια ομάδα.

Η παρούσα μελέτη είναι επίσης χρήσιμη και για όποιον Χριστιανό ενδιαφέρεται για την ερμηνεία τής Αποκάλυψης.

Μετά από την περιγραφή μιας αινιγματικής ομάδας 144.000 Ισραηλιτών, ο απόστολος είδε ένα εξ' ίσου αινιγματικό "Μεγάλο Πλήθος":

Αποκάλυψις 7/ζ΄ 9: "Μετά ταύτα είδον και ιδού όχλος πολύς..."

Η φράση: "όχλος πολύς", υπάρχει επίσης και στην Αποκάλυψη ιθ΄ 1, όπου ο Πολύς Όχλος εμφανίζεται να είναι στον ουρανό: "...ήκουσα ως φωνήν μεγάλην όχλου πολλού εν τω ουρανώ"

Αποκάλυψις 7/ζ΄ 9: "...τον οποίον ουδείς ηδύνατο να αριθμήσει..."

Στη Γένεση 13/ιγ΄ 16 λέει ο Θεός στον Αβραάμ, ότι το σπέρμα του θα γινόταν τόσο πολύ, που "εάν δύναται τις να εξαριθμήσει την άμμον τής γης, θέλει αριθμηθεί και το σπέρμα σου". Όπως λοιπόν δεν θα μπορούσε κάποιος να αριθμήσει την άμμο τής γης και το σπέρμα τού Αβραάμ, με τον ίδιο τρόπο δεν θα μπορούσε να αριθμήσει και τον Πολύ Όχλο. Η Αποκάλυψις με τη φράση αυτή, (τον οποίον ουδείς ηδύνατο να αριθμήσει), δείχνει σαφώς, πως ο Πολύς Όχλος, είναι σπέρμα τού Αβραάμ.

Οι "Μάρτυρες", πιστεύουν πως σπέρμα τού Αβραάμ, είναι μόνο 144.000 πιστοί, ο "πνευματικός Ισραήλ", που μόνο αυτοί πάνε στον ουρανό. Εδώ όμως, όχι μόνο τόσοι, αλλά αναρρίθμητοι είναι το σπέρμα τού Αβραάμ.

Σύμφωνα και με το Γαλάτας γ΄ 29: "Αν είστε τού Χριστού, είστε σπέρμα τού Αβραάμ, και...κληρονόμοι". Αν δηλαδή δεν είσαι σπέρμα τού Αβραάμ και κληρονόμος, δεν είσαι τού Χριστού, ΔΕΝ ΕΙΣΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ. Κατ' ανάγκην λοιπόν, πρέπει ο Πολύς Όχλος να είναι σπέρμα τού Αβραάμ.

Και το επόμενο εδάφιο όμως, δείχνει πως οι κληρονόμοι, είναι άγιοι, συγκληρονόμοι τής ουράνιας Βασιλείας με τον Ιησού Χριστό: Ρωμαίους 8/η΄ 16,17: "Τέκνα και κληρονόμοι. Κληρονόμοι μεν Θεού, συγκληρονόμοι δε Χριστού".

Ο Πολύς Όχλος λοιπόν, είναι το αναρίθμητο σπέρμα τού Αβραάμ, που συνκληρονομεί την ουράνια βασιλεία με τον Ιησού Χριστό.

Αποκάλυψις 7/ζ΄ 9: "...εκ παντός έθνους και φυλών και λαών και γλωσσών..."

Οι "Μάρτυρες", πιστεύουν πως μόνο 144.000 είναι βασιλείς και ιερείς τού Θεού. Αν όμως συνδυάσουμε το παραπάνω εδάφιο με το: Αποκάλυψις 5/ε΄ 9,10, βλέπουμε πως οι "αγορασμένοι από παντός έθνους και φυλών και λαών και γλωσσών", είναι "βασιλείς και ιερείς". Αντιθέτως, οι 144.000, αναφέρονται από την Αποκάλυψη, ως Ισραηλίτες. (Αποκάλυψις 7/ζ΄ 4-8).

Αποκάλυψις 7/ζ΄ 9: "...οίτινες ίσταντο ενώπιον τού θρόνου και ενώπιον τού Αρνίου..."

Eνώπιον σημαίνει "εμπρός". Ο θρόνος τού Θεού είναι στον ουρανό. Άρα, και ο Πολύς Όχλος, είναι στον ουρανό, εφ' όσον είναι εμπρός από το θρόνο τού Θεού.

Το ενώπιον εδώ, δεν λέγεται μεταφορικά, όπως για παράδειγμα: "εμείς τώρα είμαστε ενώπιον τού Θεού", μια και ο Θεός βλέπει τα πάντα, επειδή ο Ιωάννης εδώ, περιγράφει όραση. Τους είδε λοιπόν να στέκονται μπροστά στο Θεό, εκεί στον ουρανό, και δεν το είπε μεταφορικά. Εμάς, κανείς δεν μπορεί να μας δει ενώπιον τού Θεού τώρα, μια και το λέμε μεταφορικά. Το εδάφιο που εξετάζουμε όμως, αρχίζει ως εξής: "...ΕΙΔΟΝ και ιδού όχλος πολύς...οίτινες ίσταντο ΕΝΩΠΙΟΝ τού θρόνου..."

Αποκάλυψις 7/ζ΄ 9: "...περιβεβλημένους στολάς λευκάς..."

Αποκάλυψις 7/ζ΄ 14: "...έπλυναν και ελεύκαναν αυτάς εν τω αίματι τού Αρνίου..."

Το "αρνίο" είναι ο Χριστός. Στον Ησαϊα 1/α΄ 18, βλέπουμε, ότι κάποιος λευκαίνεται, όταν ο Θεός τού συγχωρεί τις αμαρτίες: "Εάν οι αμαρτίες σας είναι ως το πορφυρούν, θέλουσι γίνει λευκαί ως χιων, και αν είναι ερυθραί ως κόκκινον, θέλουσι γίνει ως λευκόν μαλίον."

Ο Πολύς Όχλος λοιπόν, είναι δικαιωμένος με την πίστη του στο αίμα τής θυσίας τού Χριστού, και αυτό συμβολίζεται από τις λευκές στολές.

Στην Αποκάλυψη 3/γ΄ 5, αναφέρει: "Ο νικών, θα φορέσει ιμάτια (ρούχα) λευκά." Ποιός νικάει όμως;

Αποκάλυψη 2/β΄ 26: "...και ο νικών και ο τηρών άχρι τέλους τα έργα μου..."

Αποκάλυψη 12/ιβ΄ 11: "...και αυτοί ενίκησαν αυτόν (το διάβολο) δια το αίμα τού Αρνίου και δια τον λόγον τής μαρτυρίας αυτών, και ουκ ηγάπησαν την ψυχήν αυτών άχρι θανάτου."

Νικητής λοιπόν, είναι όποιος νικήσει τον διάβολο ως το τέλος, μένοντας πιστός στο αίμα τού Χριστού ως το θάνατο.

Από τη σύνδεση τών παραπάνω εδαφίων, είναι σαφές, πως ο Πολύς Όχλος, για να φορά λευκά ρούχα, έχει νικήσει, και μάλιστα ως το τέλος, ως το θάνατο. ("άχρι τέλους", "άχρι θανάτου"). Αν όμως ο Πολύς Όχλος ανήκει στους νικώντες, έχει να λάβει και την ουράνια βασιλεία με τον Χριστό, σύμφωνα με τα παρακάτω χωρία:

Αποκάλυψις 2/β΄ 27, και 3/γ΄ 21: "εις τον νικώντα, ...εξουσίαν επί τών εθνών", "όστις νικά, θέλω δώσει εις αυτόν, να καθίσει μετ' εμού εν τω θρόνω μου..."

Ο πολύς όχλος λοιπόν, δεν είναι κάτι άλλο, αλλά μέρος τής εκκλησίας τών αγίων, για την ουράνα βασιλεία.

Αυτό, φαίνεται και στην στην Αποκάλυψη 22/κβ΄ 14,15, που κατά το αρχαίο κείμενο λέει τα εξής: "Μακάριοι οι πλύνοντες τας στολάς αυτών, ώστε να ...μπουν από τους πυλώνες στην πόλη...έξω είναι τα σκυλιά...και όποιος αγαπά και φυλά το ψεύδος".

Η Αποκάλυψη 21/κα΄ 9,10, μας πληροφορεί, πως η πόλη αυτή, είναι η Εκκλησία, η Νύμφη τού Χριστού, δηλαδή, όσοι θα συμβασιλέψουν μαζί του. Όποιος δεν είναι μέλος της, παρομοιάζεται με σκύλο. Εφ' όσον λοιπόν έξω απ' αυτήν δεν υπάρχει κανένας Χριστιανός, και εφ' όσον ο πολύς όχλος έχοντας λευκή στολή μπαίνει σ' αυτήν, τότε η Εκκλησία δεν αποτελείται μόνο από 144.000, αλλά είναι αναρίθμητη.

Ένα άλλο πρόβλημα που δημιουργούν οι λευκές στολές στη δογματική τών "Μαρτύρων τής Σκοπιάς", είναι το εξής: Οι "Μάρτυρες", πιστεύουν πως ο Πολύς Όχλος θα δικαιωθεί στο τέλος τής Χιλιετούς Βασιλείας, που κατ' αυτούς, θα είναι μετά τη "Μεγάλη Θλίψη". Εφ' όσον όμως ο Πολύς Όχλος "φοράει λευκές στολές ερχόμενος από τη μεγάλη θλίψη", αυτό σημαίνει πως είναι δικαιωμένος ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΙΛΙΕΤΙΑ! (Αποκάλυψις 7/ζ΄ 14).

Αποκάλυψις 7/ζ΄ 13: "...εις εκ τών πρεσβυτέρων...λέγων μοι: Ούτοι οι περιβεβλημένοι τας στολάς τας λευκάς τίνες εισίν και πόθεν ήλθον;"

Στην Αποκάλυψη 4/δ΄ 4 και 7/ζ΄ 11, φαίνεται καθαρά, πως οι 24 πρεσβύτεροι ήταν "κύκλω τού θρόνου" τού Θεού, στον ουρανό. Λέγοντας λοιπόν ο πρεσβύτερος: "πόθεν ήλθον;" δείχνει πως ο Πολύς Όχλος ήρθε προς αυτόν, δηλαδή ΣΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ.

Αποκάλυψις 7/ζ΄ 15: "...και λατρεύουσιν αυτώ ημέρας και νυκτός εν τω ναώ αυτού."

Πώς ο Πολύς Όχλος ήταν ΜΕΣΑ ("εν") στο ναό αν δεν ήταν ιερείς;

Στον αρχαίο Ισραήλ, μόνο ιερείς μπορούσαν να μπουν στο ναό. Άρα, ο Πολύς Όχλος, είναι ιερατική (και συνεπώς ουράνια) τάξη, και δεν είναι ιερείς μόνο οι 144.000.

Η εταιρία Σκοπιά, απαντώντας σ' αυτό, προβάλλει τον εξής ισχυρισμο:

"Ο ναός, έχει και αυλή. Ο Πολύς Όχλος λοιπόν, δεν είναι στο κτίριο, αλλά έξω, στην αυλή, συνεπώς, δεν είναι απαραίτητο να είναι ιερείς!"

Όμως, η λέξη: "ναός", στην Αγία Γραφή, ΠΑΝΤΟΤΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΜΟΝΟ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ, όπως σαφώς φαίνεται στην Αποκάλυψη 11/ια΄ 2: "την αυλήν την έξωθεν τού ναού έκβαλε έξωθεν, και μη αυτήν μετρήσεις..."

Όμως η εταιρία Σκοπιά, επειδή γνωρίζει το πρόβλημα, προσπαθεί με δόλο να το καλύψει, αλλοιώνοντας κατά τη συνήθειά της το κείμενο τής Αγίας Γραφής στην δική της μετάφραση, καθώς γράφει για το ίδιο εδάφιο: "όσο για την αυλή, όμως, που είναι έξω από (το αγιαστήριο) τού ναού, άφησέ την, εντελώς έξω..."

Ασεβώντας προς το ιερό κείμενο, και αψηφώντας την προειδοποίηση τής Αποκάλυψης στο 22/κβ΄ 18, προσθέτει τη λέξη: "αγιαστήριο", για να διασώσει το εκτεθειμένο της δόγμα.

Και πού είναι ο ναός, μέσα στον οποίο ο Πολύς Όχλος λατρεύει ως ιερείς τον Θεό;

Αποκάλυψις 11/ια΄ 19: "και ηνοίγει ο Ναός τού Θεού ο εν τω ουρανώ". (Τα σχόλια περιτεύουν...)

Αποκάλυψις 7/ζ΄ 15,16: "και ο καθήμενος επί τού θρόνου σκηνώσει επ' αυτούς...και εξαλείψει ο Θεός πάν δάκρυον από τών οφθαλμών αυτών."

Ο Πολύς Όχλος αναφέρεται με τα ίδια λόγια, και στο επόμενο χωρίο:

Αποκάλυψις 21/κα΄ 2-4: "και την πόλιν την αγίαν Ιερουσαλήμ καινήν είδον καταβαίνουσαν εκ τού ουρανού ...ως νύμφην...ιδού η σκηνή τού Θεού μετά τών ανθρώπων και σκηνώσει μετ' αυτών...και αυτοί λαοί αυτού έσονται, και αυτός ο Θεός μετ' αυτών έσται αυτών Θεός...και εξαλείψει παν δάκρυον..."

Ο προσεκτικός αναγνώστης, θα καταλάβει πως εδώ συμπεριλαμβάνεται ο Πολύς Όχλος στη σκηνή τού Θεού, την Εκκλησία, η οποία "κατεβαίνει από τον ουρανό".

Και ο απόστολος Παύλος όμως, έρχεται να συμφωνήσει πως ο Πολύς Όχλος είναι "γιοί τού Θεού", και συνεπώς μέλη τής Ουράνιας Ιερουσαλήμ, στο Β΄ Κορινθίους 6/ς΄ 16-18: "καθώς είπεν ο Θεός ότι: ενοικήσω εν αυτοίς και εμπεριπατήσω και έσομαι αυτών Θεός και αυτοί έσονταί μου λαός...και έσομαι υμίν εις πατέρα και υμείς έσεσθέ μοι εις υιούς και θυγατέρας..."

Ο Πολύς Όχλος, βρίσκεται παρών σε πολλά σημεία τής Αποκάλυψης, και πάντοτε ως μέρος τής επουράνιας Ιερουσαλήμ, τής Εκκλησίας. Δεν υπάρχει διαφορετική τάξη για τον ουρανό, και άλλη για τη γη, μια και η Εκκλησία είναι αυτή, που κατεβαίνει από τον καινούριο ουρανό στην καινούρια γη.

Αυτό ακριβώς μπερδεύει τους "Μάρτυρες". Δεν διδάχτηκαν την απλή ευαγγελική αλήθεια, πως οι άγιοι δεν ζουν μόνο στους "καινούς ουρανούς", αλλά και στην "καινή γη". Έτσι, δεν χρειάζονται δύο τάξεις, αλλά μόνο μία: η αναρίθμητη Εκκλησία.

N. M.

Το άρθρο στα Αγγλικά

Δημιουργία αρχείου: 9-12-1998.

Τελευταία μορφοποίηση: 28-3-2022.

ΕΠΑΝΩ