راهنمای روزه داری
ی ش ج پ چ س د
6 5 4 3 2 1
27 Jun 26 Jun 25 Jun 24 Jun 23 Jun 22 Jun
13 12 11 10 9 8 7
4 Jul 3 Jul 2 Jul 1 Jul 30 Jun 29 Jun 28 Jun
 
20 19 18 17 16 15 14
11 Jul 10 Jul 9 Jul 8 Jul 7 Jul 6 Jul 5 Jul
27 26 25 24 23 22 21
18 Jul 17 Jul 16 Jul 15 Jul 14 Jul 13 Jul 12 Jul
 
31 30 29 28
22 Jul 21 Jul 20 Jul 19 Jul
 


برای توضیحات بیشتر اینجا را کلیک کنید