Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας

Κεντρική Σελίδα

Εσχατολογικά θέματα

Η γιορτή της Σκηνοπηγίας * To πιστό υπόλοιπο τών 144.000 * Ο πόλεμος του Γωγ * Η σωτηρία τού Ισραήλ * Ο Αντίχριστος, η Παρουσία και ο Κατέχων

Το τέλος τού Αντιχρίστου

και η Παρουσία τού Χριστού

Ερμηνευτική πρόταση

 

 

Η κατανόηση τών μελλοντικών προφητειών είναι δύσκολο έργο. Γιατί υπάρχουν παράμετροι που αν και αποτελούν "κλειδί", παραμένουν αφανείς και άγνωστες. Και η έλλειψη κάποιου τέτοιου κλειδιού, συχνά δίνει την εντύπωση αντίφασης μεταξύ τών προφητειών. Αλλά με ένα κλειδί τα πάντα εξηγούνται!

 

1. Τοποθέτηση τού προβλήματος

Σε προηγούμενες εσχατολογικές μελέτες τής ΟΟΔΕ, έχουμε εμβαθύνει σε πλήθος θεμάτων, που άπτονται τής Χριστιανικής ελπίδας. Και έχουμε δώσει ερμηνεία στις προφητείες αυτές, πάντα στα πλαίσια τής Ορθόδοξης πίστης, ως ερμηνευτικές προτάσεις, που μέλλουν να επαληθευθούν με μελλοντικά γεγονότα. Με τη μελέτη αυτή, θα κάνουμε άλλο ένα βήμα, μια ερμηνευτική πρόταση ακόμα αν θέλετε, που κατά τη γνώμη τού γράφοντος αποτελεί κλειδί για την κατανόηση κάποιων προφητειών που μοιάζουν αντιφατικές με μια πρώτη ματιά.

Το 1ο πρόβλημα, έγκειται στο ότι στην Αγία Γραφή περιγράφεται (όπως θα δούμε παρακάτω), ότι ο Χριστός με τη 2η Παρουσία Του αφανίζει τον Αντίχριστο. Πώς όμως είναι αυτό δυνατόν εφόσον ο Χριστός θα έρθει όταν ΕΜΕΙΣ τον καλέσουμε; Εάν τα έθνη είναι τότε με τον Αντίχριστο, πώς θα επιβάλλει δικτατορικά τη δική Του διακυβέρνηση;

Αντιθέτως, υπάρχουν άλλα εδάφια, που προφητεύουν ότι ΜΕΤΑ τον πόλεμο τού Γωγ και ΠΡΙΝ τη 2η Παρουσία τού Χριστού, θα υπάρξει κάποιο χρονικό διάστημα που τα έθνη θα πιστέψουν στον Χριστό, και θα τον καλέσουν να έρθει. Αυτό βέβαια λύνει το πρώτο πρόβλημα. Αλλά παραμένει η φαινομενική αντίφαση τών χωρίων αυτών, με τα άλλα χωρία, που θα δούμε αργότερα.

 

2. Χωρία πού μιλούν για χρονικό διάστημα ΜΕΤΑ τον πόλεμο

Συγκεκριμένα, έχουμε αναφερθεί σε χωρία όπως το παρακάτω:

Ησαϊας 2/β΄ 1 - 4: "Και θέλει κρίνει αναμέσον τών εθνών, και θέλει ελέγξει πολλούς λαούς. Και θέλουσι σφυρηλατήσει τας μαχαίρας αυτών δια υνία, και τας λόγχας αυτών δια δρέπανα. Δεν θέλει σηκώσει μάχαιραν έθνος εναντίον έθνους, ουδέ θέλουσι μάθει πλέον τον πόλεμον".

Αυτό το εξηγήσαμε, ως εξής: Μετά από τον τελικό πόλεμο τού Γωγ, όπου θα ελεγχθούν τα έθνη, θα υπάρξει μια περίοδος ειρήνης για την ανθρωπότητα, όπου το Ευαγγέλιο θα κυριαρχήσει στην ανθρωπότητα, με αποτέλεσμα να επιστρέψει ο Χριστός στη δεύτερη παρουσία Του. Βεβαίως δεν αγνοούμε ότι το εδάφιο αυτό εφαρμόζεται ήδη σε μια πρώτη πνευματική εκπλήρωση στους Αγίους, που ήδη ζουν τον μέλλοντα αιώνα. Αλλά εδώ ασχολούμαστε με την κατά γράμμα εκπλήρωση τού χωρίου. Γιατί πέρα από τα όποια "επίπεδα" εκπληρώσεων, ΠΑΝΤΑ στα χωρία υπάρχει και η κατά γράμμα εκπλήρωση τών προφητειών.

Αναφερθήκαμε και στο εξής χωρίο:

Ζαχαρίας 14/ιδ΄ 16: "Και πας όστις υπολειφθεί εκ πάντων τών εθνών τών ελθόντων κατά τής Ιερουσαλήμ, θέλει αναβαίνει κατ' έτος δια να προσκυνεί τον Βασιλέα, τον Κύριον τών δυνάμεων".

Εδώ φαίνεται σαφώς (όπως και στη συνέχεια τής προφητείας για όποιον το δει), ότι θα υπάρξει μετά τον πόλεμο τού Γωγ και ΠΡΙΝ την παρουσία τού Χριστού, μια περίοδος που τα έθνη και ο Ισραήλ θα πιστέψουν όλοι στον Χριστό.

Ομοίως αυτό φαίνεται και στο εξής χωρίο:

Ιεζεκιήλ 19/ιθ΄ 9,10, 14,15: "9 και εξελεύσονται οι κατοικούντες τας πόλεις Ισραήλ και καύσουσιν εν τοις όπλοις, πέλταις και κοντοίς και τόξοις και τοξεύμασι και ράβδοις χειρών και λόγχαις· και καύσουσιν εν αυτοίς πυρ επτά έτη. 10 και ου μη λάβωσι ξύλα εκ του πεδίου ουδέ μη κόψωσιν εκ των δρυμών, αλλ' ή τα όπλα κατακαύσουσι πυρί· και προνομεύσουσι τους προνομεύσαντας αυτούς και σκυλεύσουσι τους σκυλεύσαντας αυτούς, λέγει Κύριος... 14 και άνδρας δια παντός διαστελούσιν επιπορευομένους την γην θάψαι τους καταλελειμμένους επί προσώπου της γης, καθαρίσαι αυτήν μετά την επτάμηνον, και εκζητήσουσι. 15 και πας ο διαπορευόμενος την γην και ιδών οστούν ανθρώπου οικοδομήσει παρ' αυτω σημείον, έως ότου θάψωσιν αυτό οι θάπτοντες εις το γαί το πολυάνδριον του Γώγ"

Ακόμα και αν τα 7 έτη και οι 7 μήνες που αναφέρονται εδώ είναι συμβολικό χρονικό διάστημα, σημαίνουν σαφώς κάποιο χρονικό διάστημα μεταξύ τού πολέμου τού Γωγ και τής 2ης Παρουσίας τού Χριστού. Και εδώ είναι το 2ο πρόβλημα: Πώς είναι δυνατόν αυτό, όταν τα στρατεύματα αυτά είναι τού Αντιχρίστου, και όταν ο Αντίχριστος αφανίζεται στην Παρουσία τού Χριστού; Αν δηλαδή ο τελικός αυτός πόλεμος τελειώνει με την Παρουσία τού Χριστού, πώς υπάρχει αυτό το χρονικό διάστημα;

 

3. Τα εδάφια για την Παρουσία και το στράτευμα τού Γωγ

Ας δούμε πρώτα την προφητεία τού αποστόλου Παύλου, που είναι ξεκάθαρη και σαφής:

Β΄ Θεσσ. 2/β΄ 8: "και τότε αποκαλυφθήσεται ο άνομος, ον ο Κύριος αναλώσει τω πνεύματι του στόματος αυτού και καταργήσει τη επιφανεία της παρουσίας αυτού".

Λέει το εδάφιο αυτό, ότι ο Κύριος θα αναλώσει, (θα λιώσει) με ένα φύσημα τού στόματός του, και θα τον καταργήσει με την επιφάνεια (δηλαδή με την λαμπρή Θεϊκή εμφάνιση) τής Παρουσίας Του. Εδώ λοιπόν εμφανίζεται το τέλος τού Αντιχρίστου όχι πριν, αλλά ταυτόχρονα με την Παρουσία τού Χριστού.

 

4. Η λύση τού προβλήματος

Τη λύση και το κλειδί τής κατανόησης, μας τα δίνει το παρακάτω χωρίο:

Αποκάλυψις 19/ιθ: "19 Και είδον το θηρίον και τους βασιλείς της γης και τα στρατεύματα αυτών συνηγμένα ποιήσαι τον πόλεμον μετά του καθημένου επί του ίππου και μετά του στρατεύματος αυτού. 20 και επιάσθη το θηρίον και ο μετ’ αυτού ψευδοπροφήτης ο ποιήσας τα σημεία ενώπιον αυτού, εν οίς επλάνησε τους λαβόντας το χάραγμα του θηρίου και τους προσκυνούντας τη εικόνι αυτού· ζώντες εβλήθησαν οι δύο εις την λίμνην του πυρός την καιομένην εν θείω. 21 και οι λοιποί απεκτάνθησαν εν τη ρομφαία του καθημένου επί του ίππου, τη εξελθούση εκ του στόματος αυτού· και πάντα τα όρνεα εχορτάσθησαν εκ των σαρκών αυτών.

Έχουμε αποδείξει στις μελέτες μας για τον Γωγ και για τη Χιλιετή Βασιλεία, ότι ο πόλεμος αυτός είναι ο τελικός πόλεμος, και ότι το στράτευμα του Γωγ ταυτίζεται με το στράτευμα τού Αντιχρίστου. Δείξαμε επίσης ότι το στράτευμα τού Χριστού σε αυτή τη μάχη, ΔΕΝ ταυτίζεται με την έλευση τών αγίων στη 2η Παρουσία Του, αλλά πρόκειται για την κατανίκηση τών δαιμονικών δυνάμεων που θα βοηθούν το στράτευμα τού Αντιχρίστου σε πνευματικό πεδίο.

Συνεπώς, το εδάφιο αυτό αφού δεν μιλάει για την Παρουσία τού Χριστού, δεν δημιουργεί το πρόβλημα που φαίνεται να δημιουργεί το εδάφιο τής Β΄ Θεσσαλονικείς 2/β΄ 8 που αναφέραμε πιο πάνω. Αντιθέτως όμως, ΔΙΝΕΙ ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ για να κατανοήσουμε τι θα συμβεί στον Αντίχριστο, και ποια θα είναι η σχέση του με την Παρουσία τού Χριστού!

Ενώ το παραπάνω χωρίο τής Αποκάλυψης ξεκαθαρίζει ότι στον πόλεμο οι στρατιώτες τού Γωγ θα σκοτωθούν ("οι λοιποί απεκτάνθησαν") Αντιθέτως για τον Αντίχριστο και τον Ψευδοπροφήτη λέει: "και επιάσθη το θηρίον και ο μετ’ αυτού ψευδοπροφήτης". Δηλαδή θα πιασθούν αιχμάλωτοι, και δεν θα σκοτωθούν. Και αυτό το κάνει πιο ξεκάθαρο, λέγοντας επίσης για το Αντίχριστο Θηρίο και τον ψευδοπροφήτη: "ζώντες εβλήθησαν οι δύο εις την λίμνην του πυρός". Αν λοιπόν ρίφθηκαν ζώντες, ενώ οι άλλοι σκοτωμένοι, σημαίνει το εξής:

Τα στρατεύματα τού Γωγ νικούνται. Οι στρατιώτες σκοτώνονται, αλλά ο Αντίχριστος και ο Ψευδοπροφήτης συλλαμβάνονται. ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΖΩΝΤΑΝΟΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ. Έτσι εξηγούνται τα λόγια τού Παύλου, που ξεκαθαρίζει σαφώς, ότι ο Αντίχριστος θα "αναλωθεί" και θα "καταργηθεί" στην Παρουσία τού Χριστού.

Αυτή η πλοκή, δείχνει ότι πράγματι θα υπάρχει ένα μικρό χρονικό διάστημα μεταξύ τού πολέμου τού Γωγ και τής Παρουσίας τού Χριστού, κατά το οποίο η Εκκλησία θα συμπεριλάβει στο Σώμα τού Χριστού όλα τα έθνη, και όλοι μαζί θα Τον καλέσουν. Και ενώ η Εκκλησία θα θριαμβεύει παγκόσμια, ο Αντίχριστος και ο Ψευδοπροφήτης θα παραμένουν ζωντανοί, φυλακισμένοι και χωρίς δυνάμεις πλέον. Και θα παραμείνουν αμετανόητοι ως το τέλος, ως την Παρουσία τού Χριστού, περνώντας ζωντανοί μέσα από τη φωτιά τής κρίσης που θα καθαρίσει και θα αφθαρτοποιήσει όλη την κτίση.

N. M.

Δημιουργία αρχείου: 28-9-2004.

Τελευταία μορφοποίηση: 20-1-2017.

ΕΠΑΝΩ