Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας

Κεντρική Σελίδα

Βιβλία και Θεολογικά

Προηγούμενο // Περιεχόμενα // Επόμενο

Ερμηνευτικές Αντιαιρετικές Μελέτες

Ιερά Μητρόπολη Σιδηροκάστρου

Γεωργίου Παν. Τσιμπιρίδη

 

Μέρος 2ο: Ερμηνεία τού κατά Ιωάννην Ευαγγελίου

 

30. «Εγώ και ο Πατήρ έν εσμεν». (Ιωάν. Ι/10: 30).

Ερμηνεία τής υψίστου Θεολογικής σημασίας διακηρύξεως τού Ιησού: "Εγώ και ο Πατήρ έν εσμεν"

«Τα πρόβατα τα εμά τής φωνής μου ακούει, καγώ γινώσκω αυτά, και ακολουθούσι μοι, καγώ ζωήν αιώνιον δίδωμι αυτοίς, και ου μη απόλωνται εις τον αιώνα, και ουχ αρπάσει τις αυτά εκ τής χειρός μου. Ο Πατήρ Μου, ος δέδωκέ μοι, μείζων πάντων εστί, και ουδείς δύναται αρπάζειν εκ τής χειρός τού Πατρός Μου. Εγώ και ο Πατήρ έν εσμεν» (Ιωάν. I: 27-30) δηλ.

«Τα πρόβατα τα δικά Μου γνωρίζουν τη φωνή Μου, και εγώ τα γνωρίζω, και με ακολουθούν, και εγώ τούς δίνω ζωή αιώνια, και δεν θα θανατωθούν ποτέ, διότι δεν θα τα αρπάξει κανείς από το χέρι Μου. Ο Πατέρας Μου, ο Οποίος μού τα έχει δώσει, είναι ανώτερος όλων, και κανείς δεν μπορεί να τα αρπάξει από το χέρι τού Πατέρα Μου. Εγώ και ο Πατέρας είμαστε ένα»

Κατά τον στίχ.28 ο Χριστός για τα πρόβατά Του είπε: «ουχ αρπάσει τις αυτά εκ τής χειρός μου» δηλ. «δεν θα τα αρπάξει κανείς από το χέρι Μου» και άρα, σύμφωνα με αυτόν τον λόγο τού Ιησού, τα πρόβατα βρίσκονται στο χέρι τού Χριστού. Αλλά σύμφωνα με τον αμέσως επόμενο λόγο τού Ιησού στον στίχ.29ουδείς δύναται αρπάζειν εκ τής χειρός τού Πατρός Μου» δηλ. «κανείς δεν μπορεί να τα αρπάξει από το χέρι τού Πατέρα Μου»), παραδόξως τα πρόβατα βρίσκονται στο χέρι τού Πατέρα, αν και ο Πατέρας τα έδωσε στον Χριστό!!! («Ο Πατήρ Μου, ος δέδωκέ μοι» δηλ. «Ο Πατέρας Μου, ο Οποίος μού τα έχει δώσει») Πώς είναι δυνατόν τα πρόβατα να βρίσκονται ΣΥΓΧΡΟΝΩΣ και στο χέρι τού Χριστού και στο χέρι τού Πατέρα;

Εάν κάτι βρίσκεται στο χέρι τού Α, είναι αδύνατο να βρίσκεται συγχρόνως και στο χέρι τού Β. Το παράδοξο αίρεται και η απορία λύνεται με τη δήλωση και διακήρυξη τού Χριστού εις τον στίχ.30: «Εγώ και ο Πατήρ έν εσμεν», «Εγώ και ο Πατέρας ένα είμαστε». Κι εφόσον είναι ΕΝΑ αυτό σημαίνει, ότι το χέρι τού Πατέρα είναι ΚΑΙ χέρι τού Χριστού, δηλαδή δεν υπάρχουν δύο χέρια, αλλά ΕΝΑ χέρι, ΜΙΑ δύναμη.

Η φράση «Ο Πατήρ Μου, ος δέδωκέ μοι» δηλ. «Ο Πατέρας Μου, ο Οποίος μού τα έχει δώσει» έχει την έννοια, ότι ο Πατέρας έδωσε τα πρόβατα στον Χριστό ΩΣ ΑΝΘΡΩΠΟ. Ο Χριστός ως άνθρωπος έλαβε ό,τι είχε ως Θεός! [πρβλ. «Εδόθη μοι πάσα εξουσία εν ουρανώ κι επί γης» (Ματθ. 28:18), «και Κύριον και Χριστόν αυτόν ο Θεός εποίησεν» (Πράξ. 2:36).

Η φράση «μείζων πάντων εστί», «είναι ανώτερος όλων» σημαίνει ότι ο Θεός Πατέρας είναι μεγαλύτερος, ανώτερος και ισχυρότερος από ΟΛΟΥΣ τούς εχθρούς τών προβάτων, ανθρώπων και δαιμόνων, εφόσον η δύναμη τού Θεού είναι άπειρη, ενώ η δύναμη τών κτισμάτων πεπερασμένη. Μπροστά δηλαδή στη δύναμη τού Θεού, θα λέγαμε, όλες γενικώς οι σκοτεινές δυνάμεις εκμηδενίζονται. Και αφού ο Θεός είναι ασυγκρίτως ισχυρότερος από όλους τούς εχθρούς, που επιβουλεύονται τα πρόβατα και επιζητούν να τα βλάψουν, γι’ αυτό τα πρόβατα «ουδείς δύναται αρπάζειν εκ τής χειρός τού Πατρός» δηλ. «κανείς δεν μπορεί να τα αρπάξει από το χέρι τού Πατέρα».

Στο χέρι τού Θεού τα πρόβατα είναι απολύτως ασφαλή. Και γι’ αυτό, όσοι είναι πρόβατα τού Θεού και τού Χριστού, δεν πρέπει να φοβούνται κανέναν εχθρό που επιβουλεύεται να κάνει κακό. Πόσοι, κατά τις δύο μέχρι σήμερα χιλιετίες, πολέμησαν την Εκκλησία, την ιερή ποίμνη τού Χριστού, και δεν μπόρεσαν να τη διαλύσουν και να την αφανίσουν; Η Εκκλησία υπάρχει και θα υπάρχει, διότι βρίσκεται στο κοινό, προστατευτικό & παντοδύναμο χέρι τού Θεού & τού Χριστού! (πρβλ. Αποκ. 22:3-4)

Η δήλωση και διακήρυξη τού Ιησού «Εγώ και ο Πατήρ έν εσμεν», «Εγώ και ο Πατέρας ένα είμαστε», είναι υψίστης θεολογικής σημασίας. Όπως ήδη είπαμε, επειδή προηγουμένως ο Χριστός παρουσίασε τα πρόβατα στο χέρι Του και συγχρόνως στο χέρι τού Πατέρα, πράγμα παράδοξο, γι’ αυτό κατόπιν, για να μάς εξηγήσει αυτήν την παράδοξη ταύτιση, έκανε την εν λόγω δήλωση και διακήρυξη, ότι Χριστός και Πατέρας είναι ΕΝΑ, και συνεπώς το χέρι τού Χριστού είναι και χέρι τού Πατέρα, δεν υπάρχουν δύο χέρια, αλλά ΕΝΑ χέρι, δηλαδή ΜΙΑ δύναμη.

Τα πρόσωπα που αναφέρονται σε αυτή τη δήλωση είναι ΔΥΟ, αλλά τα δύο αυτά πρόσωπα είναι ΕΝΑ πράγμα, ΜΙΑ Θεία ουσία, ΜΙΑ Θεότητα. Ο Πατήρ και ο Υιός δηλαδή είναι ομοούσιοι, έχουν ομού (μαζί) την Θεία ουσία, από κοινού και εξ αδιαιρέτου. Η Εταιρία Σκοπιά τώρα, προκειμένου να παροδηγήσει τούς αναγνώστες ως προς την υψίστη αλήθεια τής φυσικής ενότητος Πατρός και Υιού, διαστρεβλώνει αυτόν τον λόγο τού Χριστού γράφοντας, ότι όποιος πιστεύει στη φυσική ενότητα τότε πιστεύει ότι Πατέρας και Υιός είναι ΕΝΑ πρόσωπο!!! Διδασκαλίες απαράδεκτες που όμως κηρύσσονται και διαδίδονται αβασάνιστα από τούς πλανημένους ακολούθους της.

«Εγώ και ο Πατέρας είμαστε ένα», είπε ο Ιησούς. (Ιωάννης 10:30) Μερικοί παραθέτουν αυτό το εδάφιο για να αποδείξουν ότι ο Ιησούς και ο Πατέρας του αποτελούν τα δύο μέρη ενός τριαδικού Θεού. Αυτό εννοούσε, όμως, ο Ιησούς με τη δήλωσή του; Ας ρίξουμε μια ματιά στα συμφραζόμενα. Στο εδάφιο 25, ο Ιησούς ανέφερε ότι έκανε έργα στο όνομα του Πατέρα του. Στα εδάφια 27 ως 29, μίλησε για τα συμβολικά πρόβατα, τα οποία του είχε δώσει ο Πατέρας του. Και οι δύο δηλώσεις του δεν θα είχαν κανένα νόημα για τους ακροατές του αν εκείνος και ο Πατέρας του ήταν ένα και το αυτό πρόσωπο. Απεναντίας, ο Ιησούς ουσιαστικά έλεγε: “Ο Πατέρας μου και εγώ είμαστε τόσο ενωμένοι ώστε κανένας δεν μπορεί να πάρει τα πρόβατα από εμένα, όπως ακριβώς κανένας δεν μπορεί να τα πάρει από τον Πατέρα μου”. Είναι όπως όταν ένας γιος λέει στον εχθρό του πατέρα του: “Αν επιτεθείς στον πατέρα μου, επιτίθεσαι σε εμένα”. Κανείς δεν θα κατέληγε στο συμπέρασμα ότι αυτός ο γιος και ο πατέρας του είναι το ίδιο πρόσωπο. Όλοι, όμως, θα αντιλαμβάνονταν τον ισχυρό δεσμό ενότητας ανάμεσά τους. Ο Ιησούς και ο Πατέρας του, ο Ιεχωβά Θεός, είναι επίσης «ένα» με την έννοια ότι βρίσκονται σε πλήρη αρμονία όσον αφορά τις προθέσεις, τα κριτήρια και τις αξίες.....Αν ο Ιησούς και ο Πατέρας του ήταν πράγματι ένα πρόσωπο, γιατί προσευχόταν ο Ιησούς στον Θεό και γιατί παραδέχτηκε ταπεινά ότι δεν γνώριζε πράγματα τα οποία γνώριζε μόνο ο Πατέρας του(Σκοπιά, 01.09.2009, σελ.28 οι υπογραμμίσεις δικές μας).

«Συχνά παρατίθεται αυτή η περικοπή, στο εδάφιο Ιωάννης 10:30, για να υποστηριχθεί η Τριάδα, μολονότι δεν αναφέρεται εδώ κάποιο τρίτο πρόσωπο. Ο ίδιος ο Ιησούς, όμως, έδειξε τι εννοούσε όταν έλεγε ότι είναι ‘ένα’ με τον Πατέρα. Στα εδάφια Ιωάννης 17:21, 22, ΝΔΜ, προσευχήθηκε στον Θεό ζητώντας οι μαθητές του «να είναι όλοι ένα, όπως εσύ, Πατέρα, είσαι ενωμένος μ’ εμένα κι εγώ μ’ εσένα, να είναι κι αυτοί ενωμένοι μ’ εμάς . . . για να είναι ένα μεταξύ τους, όπως εμείς είμαστε ένα».

Μήπως ο Ιησούς προσευχόταν να γίνουν όλοι οι μαθητές του μια οντότητα; Όχι, είναι ολοφάνερο ότι ο Ιησούς προσευχόταν να είναι ενωμένοι στον τρόπο σκέψης τους και να είναι ενωμένοι όσον αφορά το σκοπό, όπως ήταν αυτός με τον Θεό.» (Τριάδα, σελ.24 οι υπογραμμίσεις δικές μας)

Συνεπώς ο Χριστός κατά την ανωτέρα Του φύση, ως Υιός δηλαδή, ΔΕΝ είναι κατώτερος από τον Πατέρα, όπως δίδασκαν οι Αρειανοί και διδάσκουν σήμερα οι μιμητές τους αυτοαποκαλούμενοι «Μάρτυρες τού Ιεχωβά» καθώς και άλλοι Αντιτριαδίτες. Ο Χριστός, ως Υιός, είναι ΙΣΟΣ με τον Πατέρα, ΙΣΟΘΕΟΣ, όπως ο Απόστολος Παύλος κηρύττει στο Φιλιπ. 2:6 με τις φράσεις για τον Χριστό «εν μορφή Θεού» και «ίσα Θεώ».

Την ισότητά Του με τον Πατέρα δείχνει ο Χριστός και με το ότι ΠΡΟΤΑΣΣΕΙ τον εαυτό Του από τον Πατέρα. Δεν λέγει δηλαδή «Ο Πατήρ και εγώ έν εσμεν», αλλά λέγει «Εγώ και ο Πατήρ έν εσμεν». Το όνομα τού Χριστού προτάσσεται από τον Θεό Πατέρα και σε άλλα εδάφια τής Γραφής, όπως π.χ. στο Β΄ Κορ. 13:13 «Η χάρις τού Κυρίου Ιησού Χριστού και η αγάπη τού Θεού και η κοινωνία τού Αγίου Πνεύματος μετά πάντων υμών».

 


Άλλα σχετικά άρθρα:

 


Προηγούμενο // Περιεχόμενα // Επόμενο

 

Δημιουργία αρχείου: 17-11-2016.

Τελευταία μορφοποίηση: 24-11-2016.

ΕΠΑΝΩ