راهنمای روزه داری



ی ش ج پ چ س د
3 2 1
23 Jan 22 Jan 21 Jan
10 9 8 7 6 5 4
30 Jan 29 Jan 28 Jan 27 Jan 26 Jan 25 Jan 24 Jan
 
17 16 15 14 13 12 11
6 Feb 5 Feb 4 Feb 3 Feb 2 Feb 1 Feb 31 Jan
24 23 22 21 20 19 18
13 Feb 12 Feb 11 Feb 10 Feb 9 Feb 8 Feb 7 Feb
 
30 29 28 27 26 25
19 Feb 18 Feb 17 Feb 16 Feb 15 Feb 14 Feb
 


برای توضیحات بیشتر اینجا را کلیک کنید