راهنمای روزه داریی ش ج پ چ س د
5 4 3 2 1
25 Apr 24 Apr 23 Apr 22 Apr 21 Apr
12 11 10 9 8 7 6
2 May 1 May 30 Apr 29 Apr 28 Apr 27 Apr 26 Apr
 
19 18 17 16 15 14 13
9 May 8 May 7 May 6 May 5 May 4 May 3 May
26 25 24 23 22 21 20
16 May 15 May 14 May 13 May 12 May 11 May 10 May
 
    31 30 29 28 27
21 May 20 May 19 May 18 May 17 May
 


برای توضیحات بیشتر اینجا را کلیک کنید