راهنمای روزه داریی ش ج پ چ س د
3 2 1
25 Jul 24 Jul 23 Jul
10 9 8 7 6 5 4
1 Aug 31 Jul 30 Jul 29 Jul 28 Jul 27 Jul 26 Jul
 
17 16 15 14 13 12 11
8 Aug 7 Aug 6 Aug 5 Aug 4 Aug 3 Aug 2 Aug
24 23 22 21 20 19 18
15 Aug 14 Aug 13 Aug 12 Aug 11 Aug 10 Aug 9 Aug
 
31 30 29 28 27 26 25
22 Aug 21 Aug 20 Aug 19 Aug 18 Aug 17 Aug 16 Aug
 


برای توضیحات بیشتر اینجا را کلیک کنید