Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας

Κεντρική Σελίδα

Βιβλία, Μελέτες και Μυστήρια

Περί της μεταβολής του άρτου και του οίνου σε Σώμα και Αίμα Χριστού * Η σημασία τής "κλάσεως τού άρτου" * Η συχνότητα τής Θείας Ευχαριστίας

Θεία Κοινωνία: Σύμβολα, εμβλήματα, ή πραγματικό Σώμα και Αίμα Χριστού;

Γεωργίου Τσιμπιρίδη

Το Χριστιανικό Θυσιαστήριο τρανή απόδειξις τής εν Καινή Διαθήκη Ειδικής Ιεροσύνης

Κριτική Ανάλυσις Κωδίκων και Χειρογράφων τής σημαντικότατης μετοχής "κλώμενον" (Α΄ Κορ. ια: 24). Αναίρεσις Προτεσταντικών κακοδοξιών

 

Περιεχόμενα

1. Η ερμηνεία τής Σκοπιάς εις την διακήρυξη τού Χριστού περί βρώσεως και πόσεως τού Σώματος και Αίματός Του

2. Η ορθή ερμηνεία τού εδαφίου Ιωάννης στ: 63 («...Η σαρξ ουκ ωφελεί ουδέν») το οποίο επικαλούνται οι Προτεστάντες προκειμένου να αποδείξουν ότι ο Άρτος και ο Οίνος είναι σύμβολα και ότι δήθεν ο Χριστός, τους στίχους 53-57 δεν τους εννοεί κατά γράμμα

3. Το "ευαγγέλιο" τής Σκοπιάς κηρύττει αιώνιο ζωή μέσω τής "ιεράς υπηρεσίας" και τής "διακρατήσεως ακεραιότητος" εν αντιθέσει με αυτό τού Χριστού ότι η Αιώνιος Ζωή εξαρτάται από την βρώση και πόση τού Σώματος και Αίματός Του

4. Με ποιον  τρόπο η Σκοπιά κλείνει τη Βασιλεία τού Θεού έμπροσθεν τού "Πολλού Όχλου" (Ματθ. 23/κγ: 14)

5. Ο λόγος τού Χριστού περί βρώσεως και πόσεως τού Σώματος και Αίματός Του (Ιωάνν. στ: 53-57) απευθύνεται σε ΟΛΟ τον κόσμο και όχι μόνο στους Χρισμένους Χριστιανούς

6. Αγιογραφική μαρτυρία περί τής συχνότητος τελέσεως τής Θείας Κοινωνίας στην πρωτοχριστιανική Εκκλησία

7. Αγιογραφικές και πρωτοχριστιανικές μαρτυρίες που επιβεβαιώνουν ότι με τη φράση: "Κλάσις Άρτου" υπονοείται η Θεία Κοινωνία

8. Η εσκεμμένη αλλοίωση τού ιερού κειμένου από τη Σκοπιά στις Πράξεις 21: 20

. Οι μεταφράσεις που αποδίδουν ορθά το Πράξεις 24/κα: 24

9. Ανάλυση τού χρονικού επιρρήματος "οσάκις" που δηλώνει τη συχνότητα τής τελέσεως τής Θείας Ευχαριστίας

10. Ανάλυση τής σημαντικότατης μετοχής "κλώμενον" η οποία εσκεμένως παραλείπεται από τη Μ.Ν.Κ. και η οποία γκρεμίζει εκ θεμελίων το πιστεύω τών Προτεσταντών περί τού Άρτου και τού Οίνου ως σύμβολα. Αποδείξεις ότι στον Μυστικό Δείπνο έχουμε θυσία προ τής σταυρικής θυσίας τού Χριστού

11. Αγιογραφικές μαρτυρίες περί υπάρξεως υλικού θυσιαστηρίου εις την Καινή Διαθήκη, κάτι που είναι τρανή απόδειξις τής ειδικής ιεροσύνης την οποίαν πεισματικά αρνούνται οι πλείστοι τών αιρετικών

12. Αρχαίες Μαρτυρίες υπέρ τής υπάρξεως υλικού εν τη ΚΔ θυσιαστηρίου και κατ' επέκτασιν ειδικής εν αυτή Ιεροσύνης

13. Μαρτυρίες τών δύο πρώτων αιώνων περί όντως μεταβολής τών τιμίων δώρων σε Σώμα και Αίμα Χριστού

14. Συμφραζομενική μελέτη που αποδεικνύει ότι η Μετοχή «κλώμενον» ανήκει πράγματι στην αυθεντική γραφή τού κειμένου

15. Η Μετοχή "εκχυνόμενον" επιβεβαιώνει την θυσία που ετέλεσε ο Χριστός επί τού Μυστικού Δείπνου όπως κατ' αντιστοιχίαν η έκχυσις τού αίματος επιβεβαίωνε τις θυσίες τής Παλαιάς Διαθήκης

16. Η εσκεμμένη προσθήκη ενός επιπλέον Ρήματος («εστί») προκειμένου οι ερμηνευτές να εξομαλύνουν τη δυσκολία τού Ιερού Κειμένου από την απουσία τού "κλώμενον" - ποιες μεταφράσεις υιοθετούν και ποιες απορρίπτουν το "κλώμενον"

17. Το τέχνασμα τής Σκοπιάς με τις τρεις τελείες προκειμένου να αποκρύψει από τους αναγνώστες την ορθή έννοια τού επίμαχου εδαφίου

18. Μαρτυρίες Πατέρων τής Εκκλησίας που σχολιάζουν το Α΄ ΚΟΡ. ΙΑ:24 μνημονεύοντας ταυτόχρονα την επίμαχη μετοχή "κλώμενον"

19. Ποια αλήθεια αποκρύπτει η Σκοπιά με την εσκεμμένη παρερμηνεία τών μετοχών "διδόμενον" και "εκχυνόμενον"

20. Γιατί οι Μάρτυρες τού Ιεχωβά συνεχίζουν να τελούν την Ανάμνηση, εφ' όσον αυτή τελείται "άχρις ου αν έλθη";

Επίλογος

Δημιουργία αρχείου: 6-3-2018.

Τελευταία μορφοποίηση: 26-6-2018.

ΕΠΑΝΩ